Ot.prp. nr. 66 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag om endringer i lov 4. juli 1991 om ekteskap (ekteskapsloven). Forslaget går ut på å gjøre tilføyelser i § 61 og § 81 for å bedre den økonomiske stillingen til kvinner som skilles etter langvarige ekteskap.

Dette søkes gjennomført ved å gjeninnføre en kompensasjonsbestemmelse for pensjonsrettigheter som unntas fra deling etter ekteskapsloven § 61 bokstav b.

Videre foreslås å presisere i lovteksten til ekteskapsloven § 81 at det som hovedregel skal gis bidrag uten tidsbegrensning ved skilsmisser etter langvarig ekteskap.