Ot.prp. nr. 66 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endinger i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

I

I lov 4 juli 1991 nr 47 om ekteskap gjøres følgende endring:

§ 61 bokstav b skal lyde:

Rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, og krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi som ektefellen eller ektefellene i fellesskap kan realisere. Hvis en ektefelles uttak fører til at den andre ektefellen blir urimelig dårlig stilt, kan han eller hun tilkjennes et beløp for å hindre dette. Ved vurderingen av om det skal tilkjennes kompensasjon, skal det blant annet legges vekt på om ekteskapet har vært langvarig. Det kan bestemmes at beløpet skal betales i avdrag.

§ 61 bokstav c nytt tredje punktum skal lyde:

Ved vurderingen av om det skal tilkjennes kompensasjon, skal det blant annet legges vekt på om ekteskapet har vært langvarig.

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde punktum.

§ 81 første ledd skal lyde:

Bidrag skal fastsettes for en begrenset tid på inntil 3 år. Foreligger det særlige grunner kan bidrag fastsettes for lengre tid eller uten tidsbegrensning. Dersom ekteskapet har vært langvarig, skal bidrag som hovedregel fastsettes for lengre tid eller uten tidsbegrensning.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Regelen om kompensasjon i § 61 bokstav b annet til fjerde punktum gjelder ikke når skjæringstidspunktet etter § 60 er før loven trer i kraft.