Ot.prp. nr. 66 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov av 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet ligger ved.