Ot.prp. nr. 66 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforslagene forventes ikke å innebære økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Den foreslåtte endringen av § 61 b vil innføre et nytt skjønnstema i forbindelse med skifteoppgjøret, men dette forventes ikke å ville medføre ekstraarbeid av betydning i forbindelse med booppgjør.

Den foreslåtte endring av § 81, første ledd, innebærer en kodifisering av gjeldende rett, og medfører derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Forslagene vil medføre en styrkning av eldre skilte kvinners økonomi som kanskje kan resultere i et redusert behov for offentlige støtteordninger, eksempelvis bostøtte, til de kvinner som berøres av forslaget.