Ot.prp. nr. 66 (2006-2007)

Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Høringsliste

Forvaltningsorganer mv.

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Sametinget

 • Statens forurensningstilsyn

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Norges vassdrags- og energiverk

 • Oljedirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Kystdirektoratet

 • Fiskeridirektoratet

 • Avinor

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Forbrukerrådet

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

 • Enova SF

 • Statkraft SF

 • Datatilsynet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens landbruksforvaltning

 • Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 • Statskonsult

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

Forskningsinstitusjoner o.l.

 • Norges Forskningsråd

 • Chr. Michelsens institutt

 • CICERO Senter for klimaforskning

 • ECON Analyse AS

 • Frischsenteret

 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforsk­ning (SNF)

 • SINTEF

 • Norsk institutt for luftforskning (NILU)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)

 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • Jordforsk

 • Havforskningsinstituttet

 • MARINTEK

 • Det norske meteorologiske institutt

 • Transportøkonomisk institutt

 • Teknologisk institutt

 • OM Technology Energy Systems AS

 • Det norske Veritas

 • Institutt for energiteknikk (IFE)

 • Institutt for strategisk analyse (INSA)

 • Fridtjof Nansens institutt

 • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

 • Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

 • Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

 • Norges landbrukshøgskole

Ideelle organisasjoner

 • Norges Naturvernforbund

 • Natur og ungdom

 • Norges Miljøvernforbund

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Zero Emission Resource Organization

 • Verdens Naturfond WWF Norge

 • Fremtiden i våre hender

 • Greenpeace Norge

 • GRIP Senter

 • Ren Luft Foreningen

 • Worldwatch Institute Norden

 • Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

 • Forum for utvikling og miljø

 • Europabevegelsen i Norge

 • Nei til EU

Nærings- og interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner o.l.

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Norsk Industri

 • Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)

 • Energibedriftenes Landsforening (EBL)

 • Oljeindustriens landsforening (OLF)

 • Transportbedriftenes Landsforening

 • Transportbrukernes fellesforbund

 • Byggenæringens landsforening

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)

 • Norsk fjernvarmeforening

 • Kjelforeningen – Norsk energi

 • Norsk renholdsverk-forening

 • Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

 • Markedskraft AS

 • Skandinavisk Kraftmegling

 • Nord Pool ASA

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Oslo Børs ASA

 • Norges Bank

 • PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS

 • Forsikringsforeningen

 • Norges Rederiforbund

 • Rederienes Landsforening

 • Hurtigbåtenes Rederiforbund

 • Fraktefartøyenes Rederiforening

 • Norges Automobilforbund (NAF)

 • Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)

 • Norges Lastebileierforbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Bensinforhandlernes bransjeforening

 • Norges Bilsportforbund

 • Norsk Petroleumsinstitutt

 • Norges Bondelag

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norges Skogeierforbund/Norskog

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Jeger- og fiskerforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Kommunenes Sentralforbund

Arbeidstakerorganisasjoner

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Akademikerne

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF)

 • Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)

 • Det norske maskinistforbund

Bedrifter

 • Fundia Armeringsstål A/S

 • Ruukki AS

 • Hydro Aluminium Rolled Products

 • AS Falconbridge Nikkelverk

 • Norcem A/S Brevik

 • Norcem A/S Kjøpsvik

 • Verdalskalk A/S

 • Norfrakalk AS

 • Glava AS

 • Glava AS Stjørdal

 • APS Norway

 • Wienerberger AS Bratsberg Teglverk

 • AS Optiroc Leca Rælingen

 • AS Optiroc Leca Borge

 • Mokado Mo kalk- og dolomittverk

 • SMA-Magnesium AS, Hydro Porsgrunn Industripark

 • Borgestad fabrikker

 • AS Rockwool Moss

 • AS Rockwool Trondheim

 • AS Rockwool Larvik

 • Owens-Corning Fiberglas Norway AS

 • Maxit Leca Rælingen

 • Hustadmarmor A/S

 • Dynea ASA Lillestrøm

 • Oleon Scandinavia AS

 • Kronos Titan AS

 • Statoil ASA Mongstad

 • Esso Norge AS Slagen raffineri

 • Shell-raffineriet Sola (AS Norske Shell)

 • Troll Gassanlegg Kollsnes

 • Gassco Kårstø

 • Hydro Stureterminalen v/norsk Hydro Produksjon AS

 • Norsk Hydro ASA, Ormen Lange Landanlegg

 • Statoil ASA, Snøhvit LNG Melkøya

 • Naturkraft AS Kårstø

 • Statoil ASA Mongstad

 • BKK Produksjon AS

 • Borealis AS Bamble

 • Noretyl AS Rafnes

 • Hydro Polymers Rafnes

 • Statoil ASA Tjeldbergodden

 • Gassnor AS

 • Statoil ASA, Glitne

 • Statoil ASA, Heidrun

 • Statoil ASA, Veslefrikk og Huldra

 • Statoil ASA, Kristin

 • Statoil ASA, Kvitebjørn

 • Statoil ASA, Norne

 • Statoil ASA, Sleipner

 • Statoil ASA, Snorre og Vigdis

 • Statoil ASA, Statfjord

 • Statoil ASA, Visund

 • Statoil ASA, Åsgård

 • Statoil ASA, Gullfaks

 • Statoil ASA, Troll A

 • Statoil ASA, Volvo

 • Statoil ASA/Gaz de France, Gjøa

 • Norsk Hydro ASA, Brage

 • Norsk Hydro ASA, Grane

 • Norsk Hydro ASA, Heimdal

 • Norsk Hydro ASA, Njord

 • Norsk Hydro ASA, Oseberg

 • Norsk Hydro ASA, Troll B og C

 • Conoco Phillips Norge, Ekofiskområdet

 • Esso Norge AS, Jotun

 • Esso Norge AS, Balder og Ringhorne

 • A/S Norske Shell, Draugen

 • Talisman Energy Norge AS, Gyda

 • Talisman Energy Norge AS, Varg

 • Talisman Energy Norge AS, Yme

 • BP Norge AS, Valhall

 • BP Norge AS, Ula

 • Marathon Petroleum Co (Norway) Alvheim­feltet

 • Pertra ASA, Frøy

 • Hydro Aluminium AS Hydro Carbon

 • Hydro Aluminium AS Årdal metallverk

 • Hydro Aluminium AS Høyanger metallverk

 • Hydro Aluminium AS Karmøy metallverk

 • Hydro Aluminium AS Sunndal verk

 • Elkem Aluminium Mosjøen

 • Elkem Aluminium ANS Lista

 • Sør-Norge Aluminium AS Husnes

 • Hydro Magnesium Norway, Herøya

 • Rio Doce Manganese Norway A/S

 • Eramet Norway A/S

 • Tinfos Jernverk AS Øye smelteverk

 • Tinfos Titan og Iron KS Tyssedal

 • Elkem ASA avd. Salten verk

 • Elkem Meråker AS

 • Thamshavn verk AS

 • Elkem ASA Bremanger smelteverk

 • Bjølvefossen AS

 • Elkem ASA Fiskaa Silicon

 • Elkem ASA Fiskaa Karbon

 • Rana Metall KS

 • Fesil ASA avd. Lilleby metall

 • Fesil ASA avd. Holla metall

 • Finnfjord Smelteverk AS

 • Eramet Norway AS Porsgrunn

 • Celsa Armeringsstål AS

 • Saint Gobain ceramic materials AS, avd. ­Arendal

 • Saint Gobain ceramic materials AS avd. ­Lillesand

 • Orkla Exolon KS Orkanger

 • Odda Smelteverk

 • Yara International ASA, Porsgrunn

 • Yara International ASA, Glomfjord

 • Peterson Linerboard AS, Ranheim

 • Peterson Linerboard AS, Moss

 • Norske Skog ASA, Saugbrugs

 • Södra Cell Tofte

 • Borregard Industries Ltd

 • Nordic Paper, Greåker

 • Norske Skog ASA, Follum

 • Norske Skog ASA, Skogn

 • Forestia Braskereidfoss

 • Hurum Fabrikker

 • Huntonit AS

 • Hellefoss AS

 • Hunsfos Fabrikker AS

 • Glomma Papp AS

 • Egersund Sildeoljefabrikk AS

 • Karmsund Fiskemel AS

 • Nordsildmel AL

 • Welcon Egersund AS

 • Welcon Moldtustranda AS

 • Måløy Sildoljefabrikk AS

 • Bodø Sildoljefabrikk AS

 • Denofa AS

 • Eidsiva Servicepartner

 • BKK Varme AS

 • Mo Fjernvarme AS

 • Agder Energi

 • Viken Fjernvarme AS, Grorud

 • Viken Fjernvarme AS, Klemetsrud

 • Drammen Fjernvarme

 • Bærum Fjernvarme

 • Trondheim Energiverk Fjernvarme AS

 • Fjernvarme Øst

Til dokumentets forside