Ot.prp. nr. 70 (2008-2009)

Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Lovspeil

Direktiv 2006/123/EFGjennomføring i tjenesteloven (og tjenestelovforskriften)
ArtikkelNr./BokstavParagrafKommentar
Art. 1Nr. 1§ 1
Nr. 2§ 2(2)
Nr. 3§ 2(2)
Nr. 4§ 3 bokstav h
Nr. 5-Ikke EØS-relevant
Nr. 6 første punktum§ 3 bokstav a
Nr. 6 annet punktum§ 3 bokstav c
Nr. 7 første punktum§ 2(3)
Nr. 7 annet punktum§ 3 bokstav a
Art. 2Nr. 1§ 2(1)
Nr. 2 bokstav a§ 2(1)Avgrensningen følger av tjenestebegrepet i EØS-avtalen del II kapittel III
Nr. 2 bokstav b§ 3 bokstav f
Nr. 2 bokstav c§ 3 bokstav gMå suppleres med opplisting av nevnte rettsakter i forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 2 bokstav d§ 3 bokstav j
Nr. 2 bokstav e§ 3 bokstav b
Nr. 2 bokstav f§ 3 bokstav e
Nr. 2 bokstav g§ 3 bokstav i
Nr. 2 bokstav h§ 3 bokstav k
Nr. 2 bokstav i§ 2 (1)Avgrensningen følger av tjenestebegrepet i EØS-avtalen del II kapittel III
Nr. 2 bokstav j§ 3 bokstav d
Nr. 2 bokstav k§ 3 bokstav l
Nr. 2 bokstav l§ 2 (1) og (2)Avgrensningen følger av tjenestebegrepet i EØS-avtalen del II kapittel III
Nr. 3-Ikke EØS-relevant
Art. 3Nr. 1§ 4 (1)Art. 3 nr. 1 bokstav a til d er eksempler på rettsakter som vil kunne omfattes av hovedbestemmelsen. Eksemplene gjennomføres ikke i lovteksten.
Nr. 2§ 4 (2)
Nr. 3Henvisning til EØS-avtalens hoveddel. Gjennomføres ikke.
Art. 4Nr. 1§ 5 bokstav a
Nr. 2§ 5 bokstav b
Nr. 3§ 5 bokstav c
Nr. 4§ 5 bokstav d
Nr. 5§ 5 bokstav e
Nr. 6§ 5 bokstav f
Nr. 7§ 5 bokstav g
Nr. 8§ 5 bokstav h
Nr. 9§ 5 bokstav i
Nr. 10Gjennomføres ikke.
Nr. 11§ 5 bokstav kForutsetter supplerende forskrift i medhold av § 27.
Nr. 12Gjennomføres ikke.
Art. 5Nr. 1Plikt for myndighetene til administrativ forenkling. Gjennomføres ikke.
Nr. 2Kompetanse for Kommisjonen. Gjennomføres ikke.
Nr. 3§ 8 (1)-(2)
Nr. 4Gjennomføres ikke særskilt ettersom innholdet i bestemmelsen dekkes av motstridsbestemmelsen i § 4 første ledd.
Art. 6Nr. 1§ 6 (1)
Nr. 2Ikke nødvendig å gjennomføre. Presiserer at direktivet ikke berører fordeling av kompetanse mellom sentrale og regionale/lokale myndigheter.
Art. 7Nr. 1 bokstav a§ 7 (1) bokstav a
Nr. 1 bokstav b§ 7 (1) bokstav b
Nr. 1 bokstav c§ 7 (1) bokstav c
Nr. 1 bokstav d§ 7 (1) bokstav d
Nr. 1 bokstav e§ 7(1) bokstav e
Nr. 2§ 7 (1) bokstav aBestemmelsens annet punktum inneholder kun en oppfordring til myndighetene om å utferdige veiledninger om de ulike stadiene i saksbehandlingen og gjennomføres derfor ikke. Bestemmelsen er omtalt i merknadene til § 7.
Nr. 3§ 7 (1)
Nr. 4Det generelle kravet til at henvendelser skal besvares »innen ugrunnet opphold», jf. forvaltningsloven § 11 a, anses å dekke kravet i bestemmelsen. Krav om tilbakemelding ved feil eller mangler ved henvendelsen anses tilstrekkelig gjennomført ved forvaltningens generelle veiledningsplikt i forvaltningsloven § 11.
Nr. 5Gjennomføres ikke. Bestemmelsen inneholder ingen plikter. Det vil bli tatt hensyn til oppfordringen i bestemmelsen med hensyn til bruk av språk i kontaktpunket, ved gjennomføring av informasjonsbestemmelsen.
Nr. 6Bestemmelsen sier uttrykkelig noe som allerede følger av andre deler av bestemmelsen og kommenteres derfor bare i spesialmerknadene til § 7.
Art. 8Nr. 1§ 6 (1) og (3)
Nr. 2§ 6(2)
Nr. 3Bestemmelsen gir kompetanse til Kommisjonen og gjennomføres ikke.
Art. 9Nr. 1 bokstav a§ 10 (1) bokstav a
Nr. 1 bokstav b§ 10 (1) bokstav b
Nr. 1 bokstav c§ 10 (1) bokstav c
Nr. 2Rapporteringsforpliktelse. Gjennomføres ikke.
Nr. 3§ 4 (1)
Art. 10Nr. 1Gjennomføres ikke i tjenesteloven. Særlovgivning i samsvar med direktivet.
Nr. 2 bokstav a§ 10(1) bokstav a
Nr. 2 bokstav b§ 10 (1) bokstav b
Nr. 2. bokstav c§ 10 (1) bokstav c
Nr. 2. bokstav dBokstavene d-g gjennomføres ikke eksplisitt i tjenesteloven. Følger implisitt av § 10 (1) bokstav a-c. Følger også av legalitetsprinsippet. Særlovgivning i samsvar med direktivet.
Nr. 2. bokstav eSe kommentar til bokstav d.
Nr. 2. bokstav fSe kommentar til bokstav d. Forskrift om brukthandelbevilling vil bli endret.
Nr. 2. bokstav gSe kommentar til bokstav d.
Nr. 3§ 10 (2)
Nr. 4§ 10(3)
Nr. 5Gjennomføres ikke. Reguleres av forvaltningsloven.
Nr. 6Gjennomføres ikke. Reguleres av forvaltningsloven.
Nr. 7Gjennomføres ikke.
Art. 11Nr. 1§ 13 (1)
Nr. 2§ 13 (2)
Nr. 3§ 15
Nr. 4Gjennomføres ikke. Reguleres av forvaltningsloven og alminnelig forvaltningsrett.
Art. 12Nr. 1§ 14 (1) 1. og 4. pkt
Nr. 2§ 14 (1) 2. og 3 pkt
Nr. 3Gjennomføres ikke.
Art. 13Nr. 1Gjennomføres ikke. Særlovgivning i samsvar med direktivet.
Nr. 2§ 11 (4)
Nr. 3§ 11 (1)Tidsfrist fastsettes i særlovgivning.
Nr. 4§ 11 (2)
Nr. 5§ 11(3)
Nr. 6§ 11 (3)
Nr. 7Gjennomføres ikke. Reguleres av forvaltningsloven.
Art. 14Nr. 1§ 9 (1)
Nr. 2§ 9 (2) bokstav a
Nr. 3§ 9 (2) bokstav b
Nr. 4§ 9 (2) bokstav c
Nr. 5§ 9 (2) bokstav d
Nr. 6§ 9 (2) bokstav e og § 9(3)
Nr. 7§ 9 (2) bokstav f
Nr. 8§ 9 (2) bokstav g
Art. 15Evalueringsforpliktelse. Gjennomføres ikke. Meldeplikt i artikkel 15 (7) gjennomføres ved endring i EØS-høringsloven.
Art. 16Nr. 1§ 16 (1) og (2)
Nr. 2Gjennomføres ikke. Eksempler på krav som presumptivt ikke står seg etter artikkel 16 nr. 1.
Nr. 3§ 16 (2)
Nr. 4Gjennomføres ikke. Rapporteringsforpliktelse.
Art. 17Nr. 1§ 17(1) bokstav a
Nr. 2§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 3§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 4§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 5§ 17 (1) bokstav d
Nr. 6§ 17 (1) bokstav b og c
Nr. 7§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 8§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 9§ 17 (1) bokstav e
Nr. 10§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 11§ 17 (1) bokstav f
Nr. 12Gjennomføres ikke.
Nr. 13§ 17 (2)Må suppleres med forskrift med hjemmel i § 27.
Nr. 14§ 17 (1) bokstav g
Nr. 15§ 4 (2)
Art. 18Nr. 1§ 18 (1)
Nr. 2§ 18 (2) bokstav aMå suppleres med forskriftsregulering i medhold av § 27 av fremgangsmåte ved gjensidig bistand etter direktivet artikkel 35.
Nr. 2 bokstav a§ 18 (2)
Nr. 2 bokstav b§ 18 (2) bokstav b
Nr. 2 bokstav c§ 18 (2) bokstav b
Nr. 2 bokstav d§ 18 (1)
Nr. 3§ 4 (1)
Art. 19§ 19 (1)Merknad: eksempler på tilfeller som omfattes av bestemmelsen som nevnt i bokstav a og b, er ikke tatt inn i selve lovteksten.
Art. 20Nr. 1§ 19 (2)første pkt.
Nr. 2§ 19 (2) annet og tredje pkt.
Art. 21Nr. 1 første ledd bokstav a§ 7 annet ledd
Nr. 1 første ledd bokstav b§ 7 (1) bokstav d
Nr. 1 første ledd bokstav c§ 7 (1) bokstav e
Nr. 1 annet avsnittBestemmelsens annet punktum inneholder kun en oppfordring til myndighetene om å utferdige veiledninger om de ulike stadiene i saksbehandlingen og gjennomføres derfor ikke.
Nr. 2 første ledd§ 7
Nr. 2 annet leddRapporteringsbestemmelse. Gjennomføres ikke.
Nr. 3Gjennomføres ikke.
Nr. 4Bestemmelsen tillegger Kommisjonens kompetanse. Gjennomføres ikke.
Art. 22Nr. 1 bokstav a§ 20 (1) bokstav aSe også foretaksregisterloven § 10-2.
Nr. 1 bokstav b§ 20 (1) bokstav b
Nr. 1 bokstav c§ 20 (1) bokstav c
Nr. 1 bokstav dIkke EØS-relevant. Gjennomføres ikke i EØS-avtalen. Tilsvarende plikt finnes i enhetsregisterloven.
Nr. 1 bokstav e§ 20 (1) bokstav d
Nr. 1 bokstav f§ 20 (1) bokstav e
Nr. 1 bokstav g§ 20 (1) bokstav e
Nr. 1 bokstav h§ 20 (1) bokstav f
Nr. 1 bokstav i§ 20 (1) bokstav g
Nr. 1 bokstav j§ 20 (1) bokstav h
Nr. 1 bokstav k§ 20 (1) bokstav i
Nr. 2§ 20 (1)
Nr. 3 bokstav a§ 20 (2) bokstav a
Nr. 3 bokstav b§ 20 (2) bokstav b
Nr. 3 bokstav c§ 20 (2) bokstav c og § 20 (3) 2. pkt
Nr. 3 bokstav d§ 20 (2) bokstav d
Nr. 3 bokstav e§ 20 (1) bokstav j
Nr. 4§ 20 (3)
Nr. 5Gjennomføres ikke.
Nr. 6Gjennomføres ikke.
Art. 23Nr. 1Gjennomføres ikke.
Nr. 2§ 21 (1) og (2)
Nr. 3Gjennomføres ikke særskilt. Følger av § 4 (1)
Nr. 4Gjennomføres ikke.
Nr. 5Definisjoner. Gjennomføres ikke.
Art. 24Nr. 1§ 22 3. pkt.
Nr. 2§ 22 1. og 2. pkt.
Art. 25Nr. 1 første ledd§ 23 (1)
Nr. 1 annet ledd§ 23 (2)
Nr. 2§ 23 (2)
Nr. 3Rapporteringsforpliktelse. Gjennomføres ikke.
Art. 26Nr. 1Gjennomføres ikke.
Nr. 2§ 7 (1) bokstav c
Nr. 3Gjennomføres ikke.
Nr. 4Gjennomføres ikke.
Nr. 5Gjennomføres ikke.
Art. 27Nr. 1 første ledd§ 20 (1) bokstav a
Nr. 1 annet leddSærlovgivning samt generelle ordninger for bistand til forbrukere.
Nr. 2Følger implisitt av § 20.
Nr. 3Reguleres av domstolsloven.
Nr. 4§ 20 (1) bokstav j og § 20 (3) 2. pkt
Art. 28Nr. 1§ 25 (1) bokstav a
Nr. 2Administrativ forpliktelse. Gjennomføres ikke.
Nr. 3§ 25 (1) og (6)
Nr. 4Gjennomføres i særlovgivning.
Nr. 5Gjennomføres ikke. Følger av forvaltningsloven § 11.
Nr. 6§ 25 (1)Nærmere regler om samarbeidet i forskrift.
Nr. 7§ 25 (4)
Nr. 8Rapporteringsforpliktelse for norske myndigheter. Gjennomføres ikke.
Art. 29Nr. 1§ 25 (1) bokstav b
Nr. 2§ 25 (1) bokstav a
Nr. 3§ 26 bokstav a
Art. 30Nr. 1Følger av særlovgivning.
Nr. 2§ 25 (3)
Nr. 3Følger av alminnelig folkerett. Gjennomføres ikke.
Art. 31Nr. 1§ 24 (1) 1.pkt.
Nr. 2Ikke selvstendig bestemmelse. Gjennomføres sammen med nr. 3 og nr. 4.
Nr. 3§ 25 (1) bokstav a
Nr. 4§ 24 (1) 2.pkt.
Art. 32Nr. 1§ 26 bokstav b
Nr. 2Pålegger Kommisjonen forpliktelser. Gjennomføres ikke.
Nr. 3Pålegger Kommisjonen forpliktelser. Gjennomføres ikke.
Art. 33Nr. 1 første ledd§ 25 (1) bokstav c og § 25 (6) 2. pkt.
Nr. 1 annet ledd§ 25 (1)
Nr. 2§ 25 (1) bokstav cUtfylles i forskrift.
Nr. 3Gjennomføres i forskrift.
Art. 34Nr. 1Gjennomføres ikke.
Nr. 2Gjennomføres ikke.
Nr. 3Gjennomføres ikke.
Art. 35Nr. 1Gjennomføres i forskrift.
Nr. 2Gjennomføres i forskrift.
Nr. 3 a)Gjennomføres i forskrift.
Nr. 3 b)Gjennomføres i forskrift.
Nr. 4Gjennomføres i forskrift.
Nr. 5 første leddGjennomføres i forskrift.
Nr. 5 annet leddGjennomføres i forskrift.
Nr. 6Gjennomføres i forskrift.
Art. 36Retter seg mot Kommisjonen. Gjennomføres ikke.
Art. 37Gjennomføres ikke.
Art. 38Retter seg mot Kommisjonen. Gjennomføres ikke.
Art. 39Rapporteringsforpliktelser. Gjennomføres ikke.
Art. 40Retter seg mot Kommisjonen.
Art. 41Retter seg mot Kommisjonen.
Art. 42Endrer annet direktiv. Gjennomføres i særlovgivning.
Art. 43Gjennomføres ikke. Særlovgivning som gjennomfører EØS-rettsaktene må overholdes, herunder ved administrativt samarbeid.
Art. 44§ 28Gjennomføringsfrister.
Art. 45Ikrafttredelsesbestemmelse.
Art. 46Formalia.
Til forsiden