Ot.prp. nr. 70 (2008-2009)

Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Tillatelsesordninger og krav

Kartlagte tillatelsesordninger etter tjenestedirektivet artikkel 9 og krav etter tjenestedirektivet artikkel 15 og 25

Tillatelsesordninger etter artikkel 9:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 1. Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet, jf. forskrift 15. desember 2000 nr. 1256 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) § 4-5.

   

  Finansdepartementet

 2. Autorisasjon av regnskapsfører, jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) § 4 jf. § 1.

 3. Autorisasjon av regnskapsførerselskap, jf. lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) § 6 jf. § 1.

 4. Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse, jf. lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 2-1.

 5. Godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor, jf. lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 3-1.

 6. Godkjenning av revisjonsselskap, jf. lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisjonsloven) § 3-5.

   

  Fiskeri- og kystdepartementet

 7. Godkjenning av etablering, drift, utvidelse, flytting og endring av drift ved slakteri og tilvirkningsanlegg, jf. forskrift 30. oktober 2006 nr. 1250 om slakterier og tilvirkningsanlegg for akvakulturdyr.

   

  Forsvardepartementet

 8. Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse, jf. lov 26. juni 1953 nr. 8 om forsvarsviktige oppfinnelser § 2.

 9. Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, jf. forskrift 6. januar 1997 nr. 3 om fotografering mv. fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer § 4.

 10. Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse- eller annet mediaorgan, jf. forskrift 6. januar 1997 nr. 3 om fotografering mv. fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer § 5.

   

  Helse- og omsorgsdepartementet

 11. Salgsbevilling for salg av alkohol t.o.m. 4,7 %, jf. lov 2. juni 1989 nr. 27 om alkohol og forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikke.

 12. Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, jf. lov 2. juni 1989 nr. 27 om alkohol og forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikke.

 13. Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholding drikke på tog, fly og skip, jf. lov 2. juni 1989 nr. 27 om alkohol og forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikke.

 14. Registrering som avgiftspliktig virksomhet eller tilvirkningsbevilling for engrossalg av alkoholholding drikke, jf. lov 2. juni 1989 nr. 27 om alkohol og forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikke.

 15. Godkjenning av vannforsyningssystem, jf. forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) §§ 8 til 10.

 16. Godkjenning av forskrivning, tilvirkning og distribusjon av medisinfôr til dyr m.v., jf. forskrift 28. juni 1996 nr. 693 om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer (medisinfôrforskriften).

 17. Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, jf. forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet § 5.

 18. Godkjenning som skadedyrbekjemper for ervervsmessig skadedyrbekjempelse, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse.

   

  Justis- og politidepartementet

 19. Bevilling til å drive inkassovirksomhet (Inkassoloven §§ 4 flg.)

 20. Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til slakting (Våpenl. §§ 7 og 8, samt våpenforskriften § 16).

 21. Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til utryddelse av skadedyr (Våpenl. §§ 7 og 8, samt våpenforskriften § 17).

 22. Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (Våpenl. §§ 16 og 17, samt våpenforskriften §§ 34 og 36).

 23. Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirking av ammunisjon (børsemakerbevilling) (Våpenl. § 20, samt våpenforskriften §§ 45 og 46).

 24. Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling) (Domstolloven §§ 220 jf. 218).

 25. Meldeordning for å yte rettshjelp (Domstolloven § 218 annet ledd og § 219 første ledd fjerde punktum, samt advokatforskriften § 1-1).

 26. Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett (Domstolloven § 221).

 27. Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak (Forskrift om fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn under hovedforhandling i straffesak § 3 jf. domstolloven § 131a første ledd første punkt og § 131a annet ledd).

 28. Registreringsplikt for virksomheter som påtar seg prosjektering, utførelse, reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg (Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg §§ 4 jf. 2).

 29. Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt (Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 11 annet ledd).

 30. Samtykke for å forestå eller utføre offentlig kontroll av elektriske anlegg i henhold til pålegg om stedlig eltilsyn (Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 16).

 31. Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr og elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig område (Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 14 nr. 2 med utfyllende bestemmelser i veiledning).

 32. Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare (Forkrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-1).

 33. Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare (Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 11-5).

   

  Kirke- og kulturdepartementet

 34. Godkjenning av opptakssentral, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)§ 13b.

 35. Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)§ 38a.

 36. Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)§ 38c.

 37. Godkjenning av selskap som oppkrever vederlag for lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner, jf. lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)§ 45b.

   

  Kommunal- og regionaldepartementet

 38. Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).

   

  Kunnskapsdepartementet

 39. Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte, jf. lov 17. juli nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-12.

   

  Landbruks- og matdepartementet

 40. Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr, jf. forskrift 6. mars 1995 nr. 239 om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær § 3.

 41. Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning, jf. forskrift 6. mars 1995 nr. 239 om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær § 4.

 42. Tillatelse til å drive dyrepensjonat, jf. lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 16 og forskrift 15. juli 1978 § 2 om dyrepensjonater og lignende.

 43. Tillatelse til ervervsmessig omsetning av dyr, inkludert handelsfjøs og auksjonsforretninger, jf. forskrift 10. januar 1983 nr. 17 om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning.

 44. Tillatelse til virksomhet som driver utleie eller utlån av hest, rideundervisning, turridning eller lignende, jf. forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 28.

 45. Tillatelse til virksomhet som driver omsetning av flere enn seks hester i året, jf. forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 28.

 46. Tillatelse til virksomhet som tar imot hest til oppstalling og trening, jf. forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 28.

 47. Tillatelse til drift av hestepensjonat, jf. forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 28.

 48. Tillatelse til offentlig fremvisning av dyr, jf. lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernlova) § 15.

 49. Tillatelse til kommersiell utleie av dyr, jf. lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernlova) § 18.

 50. Autorisasjon av veterinær, jf. lov 16. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 4.

 51. Autorisasjon av fiskehelsebiologer, jf. lov 16. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 4.

 52. Autorisasjon av dyrepleiere, jf. forskrift 27. mai 2003 nr. 657 om dyrepleiere

 53. Godkjenning for arbeid med forsøksdyr, jf. forskrift 15. januar 1996 nr. 23 om forsøk med dyr.

 54. Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo, jf. forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo.

 55. Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter, jf. forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler §§ 3 og 4.

   

  Miljøverndepartementet

 56. Tillatelse til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 29.

 57. Autorisasjon av preparanter, jf. forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt.

 58. Autorisasjon av jegerprøveinstruktører jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

   

  Nærings- og handelsdepartementet

 59. Løyve for å drive handelsvirksomhet med og oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg, jf. lov 22.desember 1999 nr. 105 om handel med brukte og kasserte ting § 2, og forskrift 22. desember 1999 nr. 1379 om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting.

 60. Bevilling for den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, jf. lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet.

   

  Olje- og energidepartementet

 61. Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5.

   

  Samferdselsdepartementet

 62. Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell, jf. forskrift 24. februar 2004 nr. 469 om autoriserte verksteder (verkstedforskriften) § 4.

 63. Godkjenning som trafikklærer, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 27 og forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve (trafikkopplæringsforskriften).

 64. Godkjenning som trafikkskole, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 27 og forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve (trafikkopplæringsforskriften).

 65. Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24 og forskrift 9. oktober 2001 nr. 1152 om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

 66. Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøring, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 27 og forskrift 9. oktober 2001 nr. 1152 om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

 67. Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 29 og forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften).

 68. Godkjenning av verksteder for periodisk kontroll av kjøretøy og annet nærmere definert godkjenningspliktig verkstedarbeid, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) §§ 19 og 19a, jf. forskrift 18. juni 2004 nr. 959 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder.

 69. Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartsskrivere, jf. lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) §§ 13 og 19 og forskrift 15. oktober 2008 nr. 1116 om fartsskriververksteder § 3.

Krav etter artikkel 15:

Justis- og politidepartementet

 1. Krav i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 5 første ledd bokstav b og tredje ledd bokstav a om at eier med betydelig eierandel anses egnet til å drive foretaket i samsvar med lover og forskrifter.

 2. Krav i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolsloven)om at bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste, kan inneha eierandeler eller styreverv i advokatselskaper.

Krav etter artikkel 25:

Finansdepartementet

 1. Krav i forskrift 8. februar 199 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere m.v. om at regnskapsførerselskap som vil nytte seg av unntaket fra kravet om autorisert daglig leder i forskriften § 1-3 ikke kan drive annen virksomhet enn regnskapsførervirksomhet.

 2. Krav i lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 5-1 om at foretak som driver eiendomsmegling bare kan drive virksomhet som har naturlig sammenheng med eiendomsmegling og som ikke er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet.

 3. Krav i lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 5-2 om at ansatte og personer med tilsvarende tilknytning til foretak som driver eiendomsmegling samt eiere og tillitsvalgte i slike foretak som normalt deltar i den daglige driften, ikke direkte eller indirekte kan drive handel med fast eiendom eller drive annen virksomhet som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet.

 4. Krav i lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 5-3 om at ansatte og personer med tilsvarende tilknytning til foretak som driver eiendomsmegling samt eiere og tillitsvalgte i slike foretak som normalt deltar i den daglige driften, ikke kan selge egen eiendom gjennom den aktuelle virksomheten.

Justis- og politidepartementet

 1. Krav i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 4 annet ledd første punktum om at inkassoforetak ikke både kan drive fremmedinkasso og oppkjøpsinkasso.

 2. Krav i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolsloven) § 231 fjerde ledd om at et advokatselskap, i tillegg til advokatvirksomhet, bare kan drive virksomhet som har naturlig tilknytning til advokatvirksomheten.

 3. Krav i § 7 i forskrift 29. juni 2007 nr. 830 om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier, jf. lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg § 9, om at personer som forestår eller utfører kontroll av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr, normalt ikke kan utføre andre oppgaver innen el-området enn det som ligger i funksjonen som lokalt elektrisitetstilsyn.

Til forsiden