Ot.prp. nr. 70 (2008-2009)

Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden