Ot.prp. nr. 79 (1997-98)

Om lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Til innholdsfortegnelse

2 Høyringa ved brev 14 mai 1997

Landbruksdepartementet tok spørsmålet om å utvide ansvaret til òg å dekkje husdyr opp med Samferdselsdepartementet i april 1995. Framlegget blei lagt fram for Vegdirektoratet og Trafikkforsikringsforeningen. Dei hadde ikkje innvendingar mot ei slik lovendring.

Samferdselsdepartementet sendte eit framlegg til lovendring på høyring 14 mai 1997. I høyringsbrevet gjorde Samferdselsdepartementet framlegg om at bilansvarslova § 10 andre leddet tredje punktum skulle få følgjande tilføying:

«... og husdyr i samhøve med opplistinga i lov om ymse beitespørsmål § 6.»

Beitelova § 6 siste punktumet lyder: «Med husdyr meinar ein i denne lova hest, storfe, gris, sau, geit og fjørfe unnanteke duer.» Grunngjevinga for framlegget var at husdyr representerer eit formuesgode for eigaren som ikkje bør ha svakare vern etter bilansvarslova enn til dømes eit gjerde eller ein port.

Departementet oppmoda høyringsinstansane til å kome med synspunkt på spørsmålet om korleis omgrepet «husdyr» burde definerast i samband med ei endring av bilansvarslova.

Høyringsbrevet vart sendt på høyring til følgjande instansar:

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Landbruksdepartementet

Vegdirektoratet

Trafikkforsikringsforeningen

Norges Forsikringsforbund

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Dyrebeskyttelsen

Kongelig Norsk Automobilklub

Norges Automobil-Forbund

Motorførernes Avholdsforbund

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Forbrukarrådet

Forbrukarombodet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Politiembetsmennenes Landsforening

Riksadvokatembetet

I tillegg har Norsk Sau- og Geitalslag uttalt seg om framlegget.