Ot.prp. nr. 79 (1997-98)

Om lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Justis- og politidepartementet ligg ved.