Ot.prp. nr. 79 (1997-98)

Om lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

I

I lov 3 februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) blir det gjort slik endring:

§ 10 andre leddet tredje punktum skal lyde:

Regelen i første punktum i leden her gjeld tilsvarande for skade på fast eigedom og dyr med unntak for lause hundar.

II

Denne lova trer i kraft straks. Lova gjeld ikkje for skadar som er valda før ho trådte i kraft.