Ot.prp. nr. 96 (1998-99)

Om lov om betalingssystemer m.v.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om betalingssystemer m.v.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om betalingssystemer m.v. i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside