Ot.prp. nr. 96 (1998-99)

Om lov om betalingssystemer m.v.

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990 og fikk i oppdrag å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, vurdere behovet for lovregler om betalingsformidling og for å beskytte forbrukernes interesser i avtaler om banktjenester, og foreslå slike lovregler som den finner behov for på området.

Banklovkommisjonens utredning nr. 3 om «Betalingssystemer m.v.» ble avgitt til Finansdepartementet 11. november 1996. Ved avgivelsen hadde Banklovkommisjonen følgende medlemmer:

 • Professor dr. juris Erling Selvig, leder (Universitetet i Oslo)

 • Direktør Bernt Nyhagen, nestleder (Justisdepartementet/Norges Bank)

 • Forbrukerombud Torfinn Bjarkøy (Forbrukerombudet)

 • Avdelingsdirektør Olav Breck (Sparebankforeningen i Norge)

 • Avdelingsleder Ottar Dalsøren (Finansforbundet)

 • Assisterende direktør Asbjørn Fidjestøl (Norges Bank)

 • Tekstilkjøpmann Ragnhild Fusdahl (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon)

 • Økonomisk rådgiver Eystein Gjelsvik (Landsorganisasjonen i Norge)

 • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes (Næringslivets Hovedorganisasjon)

 • Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen (Administrasjonsdepartementet)

 • Sjefsjurist Marius Nygaard Haug (Kredittilsynet)

 • Viseadministrerende direktør Tor Kobberstad (Den norske Bankforening)

 • Avdelingsdirektør Øystein Løining (Finansdepartementet)

 • Direktør Per Melsom (tidligere Kredittilsynet)

 • Direksjonssekretær Sigrid Melsom (Postbanken)

 • Administrerende direktør Frank Myhre (Finansieringsselskapenes Forening)

 • Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen (Oslo Byfogdembete)

 • Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim (Finansdepartementet)

 • Direktør Rolf A. Skomsvold (Sparebankenes Kredittselskap AS)

 • Direktør Per Anders Stalheim (Forbrukerrådet)

 • Direktør Olav Vannebo (Norges Forsikringsforbund)

I tilknytning til denne utredningen fra Banklovkommisjonen har advokat Sven Iver Steen (Arntzen, Underland & Co, Advokatfirma ANS) vært Banklovkommisjonens hovedsekretær. Sekretariatet har for øvrig bestått av assisterende direktør Else M. Bøthun (Norges Bank), inspektør Boddvar Kaale (Kredittilsynet), konserndirektør Hans Henrik Kloumann (Storebrand ASA) og sekretær Kari Lærum (Norges Bank).

Banklovkommisjonens utredning ble trykt som NOU 1996:24 og sendt på høring 22. november 1996 med høringsfrist 1. mars 1997. Følgende høringsinstanser har hatt merknader til forslagene:

Barne- og familiedepartementet

Justisdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Planleggings- og samordningsdepartementet

Den norske Bankforening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukersamvirket

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norsk Opsjonssentral

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen i Norge

Telenor

Verdipapirsentralen

Økokrim

Følgende høringsinstanser har meddelt at de ikke har merknader:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosial- og helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

De selvstendige kommunale pensjonskasser

Den norske Aktuarforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Forsikringsforbund

Norges Registrerte Revisorers Forening

Norges Skatterevisorers Landsforening

Norges Skogeierforbund

Norges Statsautoriserte Revisorers Forening

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Høringsinstansene er generelt positive til forslagene fra Banklovkommisjonen. Flere høringsinstanser har reist spørsmål om det er behov for en så vidt omfattende lovregulering som Banklovkommisjonen legger opp til. Disse har likevel valgt å ikke reise innvendinger mot at området undergis lovregulering. Mange av merknadene er av mer teknisk karakter og går på utforming av definisjoner og avgrensning av virkeområde m.v.

Til dokumentets forside