Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2010 føres opp de summene som er nevnt i et fremlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 1700–1795

Kr

34 930 906 000

b.

Sum inntekter under kap. 4700–4799

Kr

1 225 610 000

Til dokumentets forside