Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

3 Standardiserte nøkkeltall for forvaltningsorganer med særskilte fullmakter – Forsvarets forskningsinstitutt

Tabell 3.1 Utgifter og inntekter fordelt på art

(i 1000 kr)

Utgifter/inntekter

Regnskap

2007

2008

1. Utgifter Driftsutgifter

Lønnsutgifter Varer og tjenester Sum driftsutgifter

358 571 289 194 584 470 553 155 759

399 466 850 217 200 989 616 667 839

Investeringsutgifter Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Sum investeringsutgifter

28 455 371 28 455 371

47 451 840 47 451 840

Overføringer fra virksomheten Utbetalinger til andre statlige regnskaper Andre utbetalinger Sum overføringsutgifter

0 0 0

0 0 0

Finansielle aktiviteter Kjøp av aksjer og andeler Andre finansielle utgifter Sum finansielle utgifter

0 0 0

0 0 0

Sum utgifter

581 611 130

664 119 679

2. Inntekter

Driftsinntekter Inntekter fra salg av varer og tjenester Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser Refusjoner Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

409 159 168 0 0 884 654 410 043 822

526 536 049 0 0 1 254 782 527 790 831

Investeringsinntekter Salg av varige driftsmidler Sum investeringsinntekter

0 0

56 500 56 500

Overføring til virksomheten (jf. note 1, tabell 2) Inntekter fra statlige bevilgninger Andre innbetalinger Sum overføringsinntekter

181 134 000 0 181 134 000

180 156 008 0 180 156 008

Finansielle aktiviteter Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Andre finansielle innbetalinger Sum finansielle inntekter

0 0 0

0 0 0

Sum inntekter

591 177 822

708 003 339

3. Netto endring i kontantbeholdningen

9 566 692

43 883 660

Tabell 3.2 Inntekter etter inntektskilde

(i 1000 kr.)

Inntektskilde

Regnskap

2007

2008

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget Bevilgninger fra fagdepartementet (1) Bevilgninger fra andre departement Tildelinger fra Norges forskningsråd (2) Sum bevilgninger

181 134 000 0 2 553 085 183 687 085

180 156 008 0 1 639 163 181 795 171

Offentlige og private bidrag Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner Bidrag fra private Tildelinger fra internasjonale organisasjoner Sum bidrag

0 0 0 0

0 0 0 0

Oppdragsinntekter m.v. Oppdrag fra statlige virksomheter (3) Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter Oppdrag fra private (4) Andre inntekter Sum oppdragsinntekter m.v.

369 022 696 0 37 583 387 884 654 407 490 737

502 841 872 0 22 055 014 1 311 282 526 208 168

Sum inntekter

591 177 822

708 003 339

Tabell 3.2:

Generelle kommentarer til tabell 3.2:

 • Bevilgninger fra andre departementer eller Norges forskningsråd er små og forholdsvis stabile i omfang, og gjelder prosjekter som gjennomføres med finansiering av Norges forskningsråd eller andre departementer.

 • Bidrag og oppdragsinntekter: Bidragene til forvaltningsoppdrag og driften av forskningsfartøyet M/S Sverdrup har over tid vært stabile. Oppdragsinntektene er i all hovedsak relatert til pågående og fremtidige materiellprosjekter og har vært økende de siste årene.

Noter

 1. Bevilgninger fra fagdepartement: Består av basisbevilgning, forvaltningsoppdrag og tilskudd til drift av forskningsfartøyet M/S Sverdrup.

 2. Tildelinger fra Norges forskningsråd: Prosjekt som finansieres fra Norges forskningsråd.

 3. Oppdrag fra statlige virksomheter: Oppdragsforskning for Forsvaret.

 4. Oppdrag fra private: Oppdragsforskning fra institusjoner utenfor Forsvaret.

Tabell 3.3 Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden

(i 1000 kr)

Regnskapspost

Regnskap

Endring

31.12.2007

31.12.2008

2007 til 2008

Kontantbeholdning Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank (1) Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter (2) Sum kontantbeholdning

366 714 066 16 840 366 730 906

410 587 479 27 087 410 614 566

43 873 413 10 247 43 883 660

Avsetning til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår Feriepenger m.v. Skattetrekk og offentlige avgifter Gjeld til leverandører Gjeld til oppdragsgivere (3) Annen netto gjeld/fordring som forfaller i neste budsjettår Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

31 737 452 28 322 899 39 537 562 206 549 467 -13 145 306 134 235

35 976 790 33 474 394 57 762 221 239 387 259 551 532 367 152 196

4 239 338 5 151 495 18 224 659 32 837 792 564 677 61 017 961

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Andre avsetninger Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål Fri virksomhetskapital (4) Sum andre avsetninger

4 000 60 592 671 60 596 671

508 192 42 954 178 43 462 370

504 192 -17 638 493 -17 134 301

Langsiktig gjeld (netto) Langsiktig forpliktelse til anleggsmidler Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld (netto)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Sum netto gjeld og forpliktelser

366 730 906

410 614 566

43 883 660

Generelle kommentarer til tabell 3.3:

 • Kontantbeholdningen har de siste årene holdt seg stabil. En vesentlig del av kontantbeholdningen skyldes penger kunden har innbetalt i prosjekter. FFIs likvide egenkapital endrer seg fra år til år, og forutsetter å skulle dekke uforutsette utgifter eller planlagte investeringer som blir forskjøvet i tid. Frem til 2007 økte den likvide egenkapitalen litt hvert år til ca. 61 mill. kroner. I 2008 ble den redusert til ca. 43 mill. kroner.

Noter:

 1. Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank: Inneholder feriepenger, skattetrekk, fordringer fra leverandører, ikke gjennomførte prosjektaktiviteter og frie likvide midler. Se også note 3 under.

 2. Beholdning på andre bankkonti, andre kontantbeholdninger og kontantekvivalenter: Kontantkasse M/S Sverdrup og beholdning for gavekort.

 3. Gjeld til oppdragsgivere: Prosjekter som er under gjennomføring, men som ennå ikke har blitt utført for kunden.

 4. Fri virksomhetskapital: Forvarsdepartementet har pålagt Forsvarets forkningsinstitutt å ha inntil 10 pst. av årsomsetningen i fri virksomhetskapital.

Til forsiden