Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010, 1700–1795, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

319 823 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

17 794 000

337 617 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

24

Driftsresultat

-1 019 000 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

59 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 609 630 000

649 630 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

158 847 000

158 847 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

335 189 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

18 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

64 854 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

265 000 000

683 043 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

2 642 083 000

2 642 083 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

112 074 000

112 074 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

1 715 903 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres

130 597 000

70

Renter låneordning, kan overføres

5 964 000

1 852 464 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

4 561 305 000

4 561 305 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

3 158 848 000

3 158 848 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

3 725 002 000

3 725 002 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 001 921 000

1 001 921 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

913 339 000

913 339 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

3 081 345 000

3 081 345 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 027 627 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

80 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 668 947 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

209 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

90 000 000

9 075 574 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

945 090 000

945 090 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

478 322 000

478 322 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

1 277 049 000

1 277 049 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

274 023 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

1 564 000

72

Overføringer til andre

1 766 000

277 353 000

Sum alle

34 930 906 000

Sum departementets utgifter

34 930 906 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

216 000

216 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Salg av eiendom

150 000 000

150 000 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsinntekter

20 641 000

20 641 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

2 523 000

2 523 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter

30 113 000

70

Renter låneordning

36 000

90

Lån til boligformål

648 000

30 797 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

3 625 000

3 625 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

24 205 000

24 205 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

97 662 000

97 662 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

1 878 000

1 878 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter

236 627 000

236 627 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

209 000 000

209 000 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

393 000

393 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsinntekter

434 997 000

434 997 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

10 177 000

10 177 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsinntekter

2 369 000

2 369 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

1 225 610 000

Sum departementets inntekter

1 225 610 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan:

 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  1. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  2. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelse

Samlet ramme

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

80 mill. kroner

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

900 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

800 mill. kroner

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

1 440 mill. kroner

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

150 mill. kroner

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

300 mill. kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter

125 mill. kroner

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

150 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

20 000 mill. kroner

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

230 mill. kroner

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

100 mill. kroner

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

3 200 mill. kroner

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

90 mill. kroner

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

50 mill. kroner

 1. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

26 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2010 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går fram av Prop. 1 S (2009–2010).

 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

 3. gjeldende befalsordning justeres i henhold til prinsippene som går fram av Prop. 1 S (2009–2010).

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2009–2010), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2009–2010), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2009–2010).

 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen på de respektive poster.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NAMSA fra det tidspunkt materiell blir rekvirert, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Til forsiden