Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

5 Standardiserte nøkkeltal for Kunnskapsdepartementets nettobudsjetterte verksemder

Finansdepartementet har i samråd med aktuelle departement etablert nye prosedyrar for innrapportering av kontantbehaldninga til nettobudsjetterte verksemder per 31. desember. Dei nye prosedyrane skal gjelde frå statsrekneskapen for 2009. I budsjettproposisjonen for 2010 er det utarbeidd standardtabellar for rapportering av nøkkeltal frå statlege forvaltningsorgan. I tabellane blir blant anna kontantbehaldninga til dei ulike verksemdene spesifisert uti frå dei formåla kontantbehaldninga skal nyttast til.

Tabell 5.1 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2007–08

Beløp i kr 1 000

Rekneskap

Rekneskap

31.12.2007

Rekneskap

31.12.2008

Endring 2007/2008

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

101 454

103 540

2 086

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

9

8

-1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

101 463

103 548

2 085

Avsetningar til dekning av påkomne kostnadar som forfell neste budsjettår:

Feriepengar og tilsvarande

19 584

21 080

1 496

Skattetrekk og offentlege avgifter

21 010

22 241

1 231

Gjeld til leverandørar

11 142

14 203

3 061

Gjeld til oppdragsgivarar

4 488

5 611

1 123

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-2 667

-5 671

-3 004

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

53 557

57 464

3 907

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadane heilt eller delvis vil bli dekka i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

25 756

18 590

-7 166

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

1 413

3 287

1 874

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement

10 099

11 585

1 486

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

37 268

33 462

-3 806

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

0

Fri verksemdskapital

10 638

12 622

1 984

Sum andre avsetningar

10 638

12 622

1 984

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmidlar

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

101 463

103 548

2 085

Tabell 5.2 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2007–08

Beløp i kr 1 000

Rekneskap

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Endring 2007/2008

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

43 423

36 366

-7 057

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

43 423

36 366

-7 057

Avsetningar til dekning av påkomne kostnadar som forfell neste budsjettår:

Feriepengar og tilsvarande

4 121

4 636

515

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 109

3 722

-387

Gjeld til leverandørar

-2 095

661

2 756

Gjeld til oppdragsgivarar

21 176

17 071

-4 105

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

753

-6 434

-7 187

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

28 064

19 656

-8 408

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadane heilt eller delvis vil bli dekka i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

0

Fri verksemdskapital

15 359

16 710

1 351

Sum andre avsetningar

15 359

16 710

1 351

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmidlar

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

43 423

36 366

-7 057

Tabell 5.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2007–08

Beløp i kr 1 000

Rekneskap

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Endring 2007/2008

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

29 872

32 025

2 153

Behaldning på andre bankkonti

12

5

-7

Andre kontantbehaldningar

1

-1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

29 885

32 030

2 145

Avsetningar til dekning av påkomne kostnadar som forfell neste budsjettår:

Feriepengar og tilsvarande

2 835

3 345

510

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 027

2 806

779

Gjeld til leverandørar

1 940

1 886

-54

Gjeld til oppdragsgivarar

19 416

18 986

-430

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-142

560

702

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

26 076

27 583

1 507

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadane heilt eller delvis vil bli dekka i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

0

Fri verksemdskapital

3 809

4 447

638

Sum andre avsetningar

3 809

4 447

638

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytt til anleggsmidlar

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

29 885

32 030

2 145

Tabell 5.4 Universitet og høgskolar – utgifter og inntekter etter art

Beløp i kr 1 000

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

14 700 629

16 103 789

Varer og tenester

9 781 925

10 199 416

Sum driftsutgifter

24 482 554

26 303 205

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 080 806

1 276 903

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 080 806

1 276 903

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskapar

29 114

28 232

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

Sum overføringar frå verksemda

29 114

28 232

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

10 940

323

Andre finansielle utgifter

4 663

15 919

Sum finansielle aktivitetar

15 603

16 242

Sum utgifter

25 608 077

27 624 583

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 031 300

2 480 611

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

35 175

21 910

Refusjonar

315 264

370 642

Andre driftsinntekter

1 321 735

1 196 341

Sum driftsinntekter

3 703 474

4 069 504

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

4 087

2 233

Sum investeringsinntekter

4 087

2 233

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

21 672 998

23 529 749

Andre innbetalingar

292 945

370 302

Sum overføringar til verksemda

21 965 943

23 900 051

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

2 458

1 320

Andre finansielle innbetalingar (t.d. av rente)

5 189

6 363

Sum finansielle aktivitetar

7 647

7 683

Sum inntekter

25 681 151

27 979 470

Netto endring i kontantbehaldning

73 074

354 888

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene utgjer i 2008 om lag 95 pst. av dei samla utgiftene i 2008. Driftsutgiftene har auka med om lag 7 pst. frå 2007 til 2008.

Inntektene frå overføringane til verksemdene utgjer i 2008 om lag 85 pst. av dei samla inntektene. Overføringane til verksemdene har auka med i underkant av 9 pst. frå 2007 til 2008. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene.

Tabell 5.5 Universitet og høgskolar – inntekter etter inntektskjelde

Beløp i kr 1 000

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

19 196 600

20 700 659

Løyvingar frå andre departement

274 790

676 863

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

503 066

733 234

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

1 958 490

2 082 712

Sum løyvingar til statsoppdraget

21 932 946

24 193 468

Offentlege og private bidrag:

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

66 465

110 491

Bidrag frå private

736 774

1 037 477

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

159 547

199 104

Sum bidrag

962 786

1 347 073

Oppdragsinntekter og tilsvarande:

Oppdrag frå statlege verksemder

276 266

151 216

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

130 458

118 506

Oppdrag frå private

514 713

320 696

Andre inntekter og tidsavgrensingar

1 863 982

1 848 512

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

2 785 419

2 438 930

Sum inntekter

25 681 151

27 979 470

Kommentar til tabellen: Inntektene har samla auka med om lag 9 pst. frå 2007 til 2008. Tala viser at inntektene frå oppdrag har gått ned, medan bidrag frå offentlege og private kjelder har auka i denne perioden. Løyvingane til gjennomføring av statsoppdraget utgjer 86,5 pst. av inntektene i 2008. Auken frå 2007 til 2008 er på om lag 10 pst.

Tabell 5.6 Forholdet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2007–08

Beløp i kr 1 000

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Endring 2007/2008

Kontantbehaldningar:

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

6 298 624

6 623 985

325 361

Behaldningar på andre bankkonti

29 096

58 311

29 215

Andre kontantbehaldningar

0

312

312

Sum kontantar og kontantekvivalentar

6 327 720

6 682 608

354 888

Avsetningar til dekning av kostnader som forfell i neste budsjettår:

Feriepengar og tilsvarande

1 440 625

1 407 339

-33 286

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 289 220

1 288 934

-286

Gjeld til leverandørar

991 692

894 354

-97 338

Gjeld til oppdragsgivarar

28 990

-38 331

-67 321

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

184 239

187 796

3 557

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 934 766

3 740 092

-194 674

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekka i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

574 663

458 642

-116 021

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet

495 104

347 437

-147 667

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

377 349

548 787

171 438

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

414 985

389 383

-25 602

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

164 921

311 632

146 711

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 027 022

2 055 883

28 861

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje-spesifiserte formål

136 645

640 431

503 786

Fri verksemdskapital

346 013

378 122

32 109

Sum andre avsetningar

482 658

1 018 552

535 894

Langsiktig gjeld (netto):

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-116 726

-135 190

-18 464

Anna langsiktig gjeld

0

3 272

3 272

Sum langsiktig gjeld

-116 726

-131 918

-15 192

Sum netto gjeld og forpliktingar

6 327 720

6 682 608

354 888

Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har auka med 5,6 pst frå 2007 til 2008. Avsetningane til andre formål har auka med 111 pst. frå 2007 til 2008. Årsaka til dette er ei prinsippendring i føring av rekneskapa som påverkar tilhøvet mellom avsetningar som skal dekkje påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår og andre avsetningar. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår har gått ned med i underkant av 5 pst.

Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ, er av teknisk art og skyldast at dei statlege eigedelane som er plasserte i Tøyenfondet og Observatoriefondet ved Universitet i Oslo er klassifiserte som verksemdskapital i rekneskapa til universitetet.

Tabell 5.7 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2008

Eigedelar

Kroner

 

Verksemdskapital, avrekningar og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Verksemdskapital:

Immaterielle eigedelar

19 368 844

Sum verksemdskapital

710 009 176

Varige driftsmidlar

22 834 111 304

Finansielle eigedelar

216 550 540

Sum anleggsmidlar1

23 070 030 688

Langsiktige forpliktingar:

Andre forpliktingar

2 280 686

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

22 718 290 148

Sum avsetning for langsiktige forpliktingar

22 720 570 834

Omløpsmidlar:

Anna langsiktig gjeld:

Lager

26 290 000

Sum anna langsiktig gjeld

991 000

Kundefordringar

1 162 594 670

Finansielle omløpsmidlar

118 382 000

Kortsiktig gjeld:

Bankinnskott

6 682 609 725

Leverandørgjeld

983 330 671

Sum omløpsmidlar

7 989 876 394

Anna kortsiktig gjeld

3 945 646 997

Sum kortsiktig gjeld

4 928 977 668

Avregning med statskassen:

Sum avregningar

2 699 358 405

Sum eigedelar

31 059 907 082

Sum verksemdskapital, avregningar og gjeld

31 059 907 082

1 Anleggsmidlane ved Universitetet i Oslo vil ikkje kome med fullt ut før i 2010.

Tabell 5.8 Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2006–08

Beløp i kr 1 000

Rekneskapspost

Beløp i kr. 1000

Rekneskap 31.12.2006

Rekneskap 31.12.2007

Rekneskap 31.12.2008

Endring 2007/2008

Kontantbehaldning:

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

1 945 317

1 974 478

1 973 667

-811

Behaldning på andre konti i Noregs Bank

35 930

68 730

127 866

59 136

Andre kontantbehaldningar

119 654

132 525

26 830

-105 695

Sum kontantar og kontantekvivalentar

2 100 901

2 175 733

2 128 363

-47 370

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår:

Feriepengar og tilsvarande

24 112

25 731

28 177

2 446

Skattetrekk og offentlege avgifter

21 847

24 131

6 647

-17 484

Prosjektgjeld for starta forskingsprosjekt

714 529

853 804

1 074 259

220 455

Gjeld til oppdragsgivarar

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

84 337

-49 633

-9 612

40 021

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

844 825

854 033

1 099 471

245 438

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekka i framtidige budsjettår:

Forskingsprogram under behandling (ikkje sette i gang)

1 226 023

1 259 978

980 695

-279 283

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

1 226 023

1 259 978

980 695

-279 283

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje-spesifiserte formål

35 893

45 182

38 484

-6 698

Fri verksemdskapital

136 584

135 983

79 138

-56 845

Sum andre avsetningar

172 477

181 165

117 622

-63 543

Langsiktig gjeld (netto)1:

Langsiktig forpliktingar knytt til anleggsmidlar

-189 352

-161 262

-69 425

91 837

Annen langsiktig gjeld

46 928

41 819

0

-41 819

Sum langsiktig gjeld

-142 424

-119 443

-69 425

50 018

Sum netto gjeld og forpliktingar

2 100 901

2 175 733

2 128 363

-47 370

1 Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ er av teknisk art og skyldast at anleggsmidlane til Forskingsrådet er verdsette høgre enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Til forsida av dokumentet