Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

6 Institutt som mottek statleg basisløyving

Miljøinstitutt

 • CICERO Senter for klimaforsking

 • Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR)

 • Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU)

 • Norsk institutt for luftforsking (NILU)

 • Norsk institutt for naturforsking (NINA)

 • Norsk institutt for vannforsking (NIVA)

 • Transportøkonomisk institutt (TØI)

Primærnæringsinstitutt

 • Bioforsk

 • Nofima

 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF)

 • Norsk institutt for skog og landskap

 • Norsk senter for bygdeforsking (Bygdeforsking)

 • SINTEF Fiskeri og havbruk

 • Veterinærinstituttet (VI)

Samfunnsvitskaplege institutt

 • Agderforsking

 • Arbeidsforskingsinstituttet AS (AFI)

 • Chr. Michelsens Institutt (CMI)

 • Forskingsstiftelsen Fafo

 • Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

 • Institutt for fredsforsking (PRIO)

 • Institutt for samfunnsforsking (ISF)

 • International Research Institute of Stavanger (IRIS – Samfunn)

 • Møreforsking

 • Nordlandsforsking

 • Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 • Norsk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU STEP)

 • Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI)

 • NORUT NIBR Finnmark

 • NORUT Samfunnsforsking

 • Samfunns- og næringslivsforsking AS (SNF)

 • SINTEF Teknologi og samfunn

 • Telemarksforsking Bø

 • Telemarksforsking Notodden

 • Trøndelag Forsking og Utvikling

 • Vestlandsforsking

 • Østfoldforsking AS

 • Østlandsforsking

Teknisk-industrielle institutt

 • Christian Michelsen Research AS (CMR)

 • Institutt for energiteknikk (IFE)

 • Norges Geotekniske Institutt (NGI)

 • The Norwegian Seismic Array (NORSAR)

 • Norsk Marinteknisk Forskingsinstitutt AS (MARINTEK)

 • Norsk Regnesentral

 • NORUT Informasjonsteknologi AS (NORUT Tromsø)

 • NORUT Teknologi AS (NORUT Narvik)

 • International Research Institute of Stavanger (IRIS Teknologi)

 • SINTEF Energiforsking AS

 • SINTEF Petroleumsforsking AS

 • Stiftelsen SINTEF

 • Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter (Tel-Tek)

Til forsida av dokumentet