Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Nøkkeltal og statistikk for barnehagesektoren

A. Tal frå Kunnskapsdepartementets årlege kostnadsanalyse

Tabell 2.1 Kostnader per korrigerte opphaldstime1, ordinære barnehagar og familiebarnehagar, 2007–08

i kr

2007

2008

Kommunale barnehagar

Ordinære ikkjekommunale barnehagar

Private familiebarnehagar

Kommunale barnehagar

Ordinære ikkjekommunale barnehagar

Private familiebarnehagar

Kostnader per korrigerte opphaldstime ordinær drift

40,52

35,34

31,90

44,51

37,78

35,58

Kostnader per korrigerte opphaldstime særskild tilrettelegging

4,33

0,53

0,01

4,32

0,40

0,06

Sum kostnader per korrigerte opphaldstime

44,85

35,87

31,92

48,83

38,17

35,64

1 Korrigerte opphaldstimar er berekna med omsyn til faktiske opphaldstimar og omskalerte med ein faktor på 2 for barn under tre år, faktor 1,5 for treåringar og faktor 1 for barn over tre år

Note: Kostnadsanalysen er basert på eit representativt utval på 46 kommunar og fire bydelar. For ei nærmare drøfting av utvalet og nytta berekningsmetode, sjå rapportane frå dei aktuelle analysane.

Kjelde: Fürst og Høverstad for Kunnskapsdepartementet (2008) «Analyse av kostnader i barnehagene i 2007» og Fürst og Høverstad for Kunnskapsdepartementet (2009) «Analyse av kostnader i barnehagene i 2008»

B. Tidsseriar for foreldrebetaling

Tabell 2.2 Gjennomsnittlege månadssatsar (vekta) for foreldrebetaling etter bruttoinntekt, barn over tre år med fulltidsopphald i kommunale barnehagar, 2003–09

i kr

Min

250 000

375 000

500 000

Maks

Januar 2003

1 565

2 579

3 008

3 097

3 193

Januar 2004

1 480

2 360

2 731

2 805

2 903

Januar 2005

1 514

2 356

2 691

2 741

2 741

Januar 2006

1 289

2 010

2 199

2 257

2 257

Januar 2007

1 400

2 017

2 235

2 289

2 318

Januar 2008

1 596

2 114

2 265

2 296

2 297

Januar 2009

1 596

2 113

2 265

2 291

2 293

Note: Kostpengar og tilleggsutgifter ekskluderte. Løpande nominelle prisar.

Kjelde: Statistisk sentralbyrå (2009): «Undersøking om foreldrebetaling i barnehager, januar 2009», Rapport 2009/24

C. Nøkkeltal vedrørande barnehagedeltaking

Tabell 2.3 Tal på barn i barnehage etter eigarforhold, ordinære barnehagar og familiebarnehagar, 2005–08

2005

2006

2007

2008

Kommunale barnehagar

118 250

122 783

130 657

138 576

Ordinære ikkje-kommunale barnehagar

96 103

103 196

110 575

114 984

Private familiebarnehagar

9 148

8 969

8 583

8 326

I alt

223 501

234 948

249 815

261 886

Kjelde: Kunnskapsdepartementet og Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.4 Tal på barn i barnehage og tal på barnehagar etter barnehagestorleik, ordinære barnehagar og familiebarnehagar, 2007–08

2007

2008

Barn i barnehage

Barnehagar

Barn i barnehage

Barnehagar

1–25 barn

33 789

2 603

31 740

2 497

26–50 barn

66 528

1 790

68 433

1 838

51–75 barn

90 179

1 468

92 328

1 498

76 barn eller fleire

59 319

630

69 385

731

I alt

249 815

6 491

261 886

6 564

Kjelde:  Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.5 Minoritetsspråklege barn i barnehage, alder 1–5 år, 2005–08

2005

2006

2007

2008

Tal på minoritetsspråklege 1–5-åringar i barnehage

13 759

15 552

18 667

21 909

Dekningsgrad minoritetsspråklege 1–5-åringar

53,6

57,3

62,8

67,4

Dekningsgrad minoritetsspråklege 1-åringar

18,8

19,6

25,4

30,3

Dekningsgrad minoritetsspråklege 2-åringar

30,9

36,0

43,0

48,5

Dekningsgrad minoritetsspråklege 3-åringar

62,0

66,2

72,1

75,9

Dekningsgrad minoritetsspråklege 4-åringar

79,0

82,0

85,8

90,8

Dekningsgrad minoritetsspråklege 5-åringar

82,4

87,2

90,0

92,8

Kjelde:  Statistisk sentralbyrå

D. Statistikk om kvalitet i barnehagen

Tabell 2.6 Får barnehagen ekstra ressurser i samband med barn med nedsett funksjonsevne. Prosent ut i frå barnehagar som har barn med nedsett funksjonsevne, 2008

(i pst.)

Hjelpemiddel

29

Ekstra personell

94

Fysisk tilrettelegging

14

Skyss

10

Stønad til reduserte barnegrupper

5

Ingen stønad

3

N

(394)

Kjelde: Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (2009): «Kvalitet og kvantitet: Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst»

Tabell 2.7 Menn i barnehagane, 2004−08

2004

2005

2006

2007

2008

Menn i alt

4 845

5 715

6 202

7 013

7 596

– i pst. av dei tilsette

8,0

8,8

8,9

9,2

9,3

Styrarar og pedagogiske leiarar

1 112

1 263

1 350

1 545

1 671

Assistentar1

1 896

2 387

2 780

3 230

3 404

Andre stillingsgrupper

1 837

2 065

2 072

2 238

2 521

1 Inkludert tospråklege assistentar

Kjelde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 2.8 Utdanning av førskolelærarar ved statlege og private høgskolar og universitet, 2005–08

2005

2006

2007

2008

Opptak til førskolelærarutdanning

2 091

2 361

2 439

2 556

– av dette menn

316

335

314

313

– del menn (i pst.)

15,1

14,2

12,9

12,2

Uteksaminerte førskolelærarar

1 331

1 272

1 435

1 365

– av dette menn

99

106

128

148

– del menn (i pst.)

7,4

8,3

8,9

10,8

Kjelde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Tabell 2.9 Førekomst av faste rutinar for kartlegging av barns språk, 2008

(i pst.)

Ja, alle barn blir kartlagde rutinemessig, også norskspråklege

60

Ja, alle barn med minoritetsspråkleg bakgrunn blir testa, men ikkje norskspråklege

1

Nei, ingen faste rutinar som gjeld alle, men barn blir ofte valde ut etter observasjon og behovsvurdering frå personale eller foreldre

33

Nei, ingen faste rutinar som gjeld alle, og berre sporadisk (sjeldan) kartlegging av barns språk

2

Ikkje svart

4

N

(707)

Kjelde: Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (2009): «Kvalitet og kvantitet: Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst»

Tabell 2.10 Kva språkkartleggingsverktøy blir nytta, 2008

(i pst.)

Askeladden

Tras

SATS

Eigenutvikla

Andre

Veit ikkje

25

90

4

10

26

*

* Under 0,5 pst.

Kjelde: Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (2009): «Kvalitet og kvantitet: Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst»

Tabell 2.11 Rapportert førekomst av mobbing mellom barna i barnehagen, 2004 og 2008

(i pst.)

2004

2008

Nei, aldri

22

30

Har hendt, men svært sjeldan

68

58

Hender jamleg

7

9

Ikkje svart

4

3

N

758

707

Kjelde:  Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (2009): «Kvalitet og kvantitet: Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst»

Til forsida av dokumentet