Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Nøkkeltal for universitet og høgskolar

3.1

Nøkkeltal for søkning og opptak ved universitet og høgskolar 2003–08

3.2

Opptak ved universitet og høgskolar 2006–08

3.3

Registrerte studentar ved universitet og høgskolar 2006–08

3.4

Studiepoeng per student ved universitet og høgskolar 2006–08

3.5

Kandidatar ved universitet og høgskolar 2006–08

3.6

Opptak, registrerte studentar og kandidatar på utvalde utdanningar 2006–08

3.7

Tal på inn- og utreisande utvekslingsstudentar ved norske lærestader 2006–08

3.8

Tal på årsverk i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar 2008

3.9

Avlagde doktorgrader per institusjon 1999–2008

3.10

Doktorgrader etter fagområde og kjønn 2003 og 2008

3.11

Publikasjonspoeng per fagleg stilling 2006–08

3.12

Eksternt finansiert verksemd ved statlege institusjonar 2006–08

3.13

Aktivitetskrav for studieåret 2010–11

3.14–3.17

Byggtabellar

3.18

Løyving per verksemd i 2010

Tabell 3.1 Nøkkeltal for søkning og opptak ved universitet og høgskolar 2003–08

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Tal på søkjarar

93 708

100 494

101 334

99 566

97 888

96 143

Søkjarar 19–24 år i pst. av totalt søkjartal

66,3

66,2

66,7

67,8

69,3

70,5

Kvalifiserte søkjarar

72 799

77 942

76 710

75 025

72 052

71 395

Av desse kvinner (i pst.)

59,8

60,0

60,1

60,0

61,5

61,9

Kvalifiserte søkjarar utan tilbod

5 560

7 758

8 806

7 321

5 949

5 028

Personar møtt til studiestart

47 829

48 774

48 743

48 120

46 767

45 362

Av desse kvinner (i pst.)

56,9

59,0

59,0

60,6

61,6

62,5

Kjelde: Samordna opptak.

Tabell 3.2 Opptak ved universitet og høgskolar 2006–081 (pst. kvinner i parentes)

(pst. kvinner i parentes)

Lågare nivå

Høgre nivå

Integrert mastergrad/profesjonsutdanning2

Sum

  200620072008200620072008200620072008200620072008

Universitet

30 842

28 681

27 313

5 927

6 045

5 887

5 122

5 044

4 796

41 891

39 770

37 996

(62) (62)(61)(58)(57)(57)(50)(53) (51) (60)(60)(59)

Statlege vitskaplege høgskolar

1 133

977

1 074

633

745

850

172

182

156

1 938

1 904

2 080

(45)(48) (48) (39) (41) (40) (49) (63) (64) (44)(47)(46)

Statlege høgskolar

37 791

38 460

39 737

2 384

2 875

3 157

52

89

63

40 227

41 424

42 957

(65) (67)(66) (69)(70) (67)(25) (33) (41)(65)(67) (66)

Kunsthøgskolar

217

209

200

118

106

113

335

315

313

(63) (87) (63)(69) (62) (67)(65) (78)(64)

Private vitskaplege høgskolar

5 203

5 043

4 989

1 414

1 813

1 741

147

92

467

6 764

6 948

7 197

(53)(54) (53)(47) (50)(51) (44) (38) (37)(52) (53)(51)

Private høgskolar

4 989

4 796

4 968

554

362

433

27

28

37

5 570

5 186

5 438

(70)(71)(71) (77)(72) (80)(52)(54)(43)(70)(71)(72)

Sum

80 175

78 165

78 280

11 029

11 946

12 181

5 520

5 435

5 519

96 724

95 546

95 980

(63)(64) (64)(59)(59)(58)(49) (53)(50)(62)(63)(62)

1 Omfattar studentar finansierte over grunnbudsjettet til institusjonane. Program som ikkje er på universitets- og høgskolenivå, som forkurs for ingeniørutdanning, er ikkje med i tala.

2 Omfatter femårige integrerte masterprogram og fem- til sjuårige profesjonsprogram.

Kjelde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).

Tabell 3.3 Registrerte studentar ved universitet og høgskolar 2006–081 (pst. kvinner i parentes)

(pst. kvinner i parentes)

Lågare nivå

Høgre nivå

Integrert mastergrad/profesjonsutdanning2

Sum

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Universitet

48 695

46 723

46 143

17 684

15 898

15 674

21 879

21 819

22 550

88 258

84 440

84 367

(60)(60)(60)(57)(58)(58)(50)(51)(52)(57)(57)(58)

Statlege vitskaplege høgskolar

2 424

2 445

2 526

1 595

1 745

1 909

835

847

874

4 854

5 037

5 309

(42) (43) (44)(41)(41)(42)(60)(60)(60)(45)(45)(46)

Statlege høgskolar

70 516

70 272

72 262

4 698

4 986

5 616

127

165

174

75 341

75 423

78 052

(65)(66)(66)(65)(68)(67) (26) (32) (36)(65)(66)(66)

Kunsthøgskolar

607

578

569

217

218

219

824

796

788

(65) (65)(62)(66) (66)(64)(65)(65)(63)

Private vitskaplege høgskolar

11 622

11 560

11 641

3 358

3 595

2 874

267

240

1 169

15 247

15 395

15 684

(51)(52)(51) (43) (45)(49) (40)(41) (36)(49)(50)(50)

Private høgskolar

7 977

8 044

8 283

831

809

750

136

144

126

8 944

8 997

9 159

(73)(75)(75) (73) (73) (77) (52) (52)(53)(73)(74)(75)

Sum

141 841

139 622

141 424

28 383

27 251

27 042

23 244

23 215

24 893

193 467

190 089

193 359

(63)(63)(63)(57)(58)(58)(50)(51)(51)(60)(61)(61)

1 Omfattar studentar finansierte over grunnbudsjettet til institusjonane. Program som ikkje er på universitets- og høgskolenivå, som forkurs for ingeniørutdanning, er ikkje med i tala.

2 Omfatter femårige integrerte masterprogram og fem- til sjuårige profesjonsprogram.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.4 Studiepoeng per student ved universitet og høgskolar 2006–08

2006

2007

2008

Universitet

39,9

41,5

40,4

Statlege vitskaplege høgskolar

46,1

47,9

47,6

Statlege høgskolar

45,1

44,5

43,0

Kunsthøgskolar

55,4

58,3

57,3

Private vitskaplege høgskolar

37,2

35,9

35,7

Private høgskolar

45,4

45,1

44,4

Gjennomsnitt

42,2

42,6

41,5

Kjelde: DBH.

Tabell 3.5 Kandidatar ved universitet og høgskolar 2006–081

(pst. kvinner i parentes)

Lågare nivå

Høgre nivå

Integrert mastergrad/profesjonsutdanning2

Sum

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Universitet

5 397

5 490

5 625

4 527

5 403

4 340

2 983

3 122

3 000

12 907

14 015

12 965

(64)(65)(64)(56)(58)(57)(49)(50)(51)(58)(59)(59)

Statlege vitskaplege høgskolar

398

509

537

638

591

753

112

124

126

1 148

1 224

1 416

(40)(41)(43)(45)(42)(39)(69)(75)(59)(46)(45)(42)

Statlege høgskolar

12 969

12 826

12 429

757

794

841

1

13 726

13 620

13 271

(69)(69)(67)(57)(58)(62) (0)(68)(69)(66)

Kunsthøgskolar

210

189

173

66

77

97

276

266

270

(68)(63)(70)(65) (57) (68)(67)(62)(69)

Private vitskaplege høgskolar

970

946

1 105

1 432

1 436

1 496

65

78

244

2 467

2 460

2 845

(54)(55)(55)(48)(49)(52) (37)(38)(32)(50)(51)(51)

Private høgskolar

1 440

1 384

1 768

57

104

86

19

21

29

1 516

1 509

1 883

(78)(81)(66) (67)(71)(63)(47) (57) (45)(77)(80)(65)

Sum

21 384

21 344

21 637

7 477

8 405

7 613

3 179

3 345

3 400

32 040

33 094

32 650

(67)(67)(65)(54)(56)(55)(49)(51)(49)(62)(63)(61)

1 Omfattar kandidatar finansierte over grunnbudsjettet til institusjonane. For lågare nivå har utdanninga eit omfang på minimum 2 år (120 studiepoeng).

2 Omfatter femårige integrerte masterprogram og fem- til sjuårige profesjonsprogram.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.6 Opptak, registrerte studentar og kandidatar på utvalde utdanningar 2006–081

pst. kvinner i parentes

Opptak

Registrerte studentar

Kandidatar

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Medisin

632 (61)

620 (60)

507 (69)

3 565 (61)

3 575 (60)

3 618 (62)

487 (64)

478 (60)

493 (62)

Farmasi

135 (76)

138 (75)

142 (75)

624 (76)

630 (77)

586 (75)

83 (75)

86 (83)

100 (81)

Odontologi

161 (71)

171 (68)

121 (80)

635 (69)

690 (70)

717 (72)

106 (59)

107 (69)

99 (65)

Psykologi

195 (71)

280 (78)

179 (69)

1 246 (74)

1 278 (75)

1 280 (74)

215 (71)

230 (77)

218 (74)

Tannpleiarutdanning

67 (99)

67 (96)

57 (98)

157 (97)

158 (96)

155 (97)

44 (98)

47 (98)

47 (98)

Sjukepleiarutdanning

4 436 (86)

4 511 (88)

4 465 (89)

12 811 (88)

12 448 (88)

12 586 (89)

3 580 (90)

3 589 (89)

3 321 (88)

Fysioterapiutdanning

329 (74)

322 (73)

361 (72)

917 (73)

891 (73)

909 (73)

262 (73)

271 (76)

276 (74)

Ergoterapiutdanning

267 (79)

238 (82)

255 (78)

693 (82)

636 (81)

606 (81)

219 (84)

208 (88)

194 (79)

Radiografutdanning

226 (71)

213 (68)

256 (73)

643 (69)

573 (69)

568 (71)

172 (78)

186 (68)

174 (70)

Reseptarutdanning

95 (77)

97 (79)

148 (83)

275 (84)

242 (83)

291 (82)

57 (88)

77 (88)

69 (93)

Bioingeniør

297 (82)

233 (80)

276 (80)

788 (82)

725 (82)

714 (82)

222 (82)

209 (86)

203 (88)

Audiografutdanning

45 (71)

50 (76)

33 (52)

113 (78)

111 (78)

108 (68)

37 (68)

33 (82)

26 (92)

Vernepleiarutdanning

1 060 (75)

939 (76)

959 (80)

3 072 (77)

2 985 (77)

2 801 (79)

785 (82)

825 (80)

786 (79)

Døvetolkutdanning

44 (95)

58 (93)

51 (96)

100 (93)

125 (91)

121 (94)

20 (95)

11 (100)

30 (93)

Tannteknikarutdanning

30 (73)

37 (65)

47 (70)

38 (71)

58 (66)

19 (68)

1 (0)

14 (79)

Ingeniørutdanning

2 925 (15)

2 968 (20)

3 303 (17)

7 719 (15)

8 141 (17)

8 675 (18)

1 836 (16)

1 570 (16)

1 624 (15)

Allmennlærarutdanning

2 308 (72)

2 013 (72)

2 007 (74)

8 566 (71)

7 662 (72)

6 848 (73)

2 066 (74)

1 811 (74)

1 792 (72)

Sivilingeniørutdanning

442 (20)

448 (25)

512 (25)

1 070 (21)

1 105 (23)

1 272 (24)

296 (22)

298 (22)

255 (24)

Førskolelærarutdanning

2 361 (86)

2 439 (87)

2 475 (88)

5 814 (87)

6 190 (87)

6 511 (88)

1 272 (92)

1 435 (91)

1 365 (89)

Faglærarutdanning

453 (64)

458 (62)

372 (64)

1 236 (67)

1 376 (65)

1 213 (64)

235 (71)

243 (76)

393 (65)

Yrkesfaglærarutdanning

119 (71)

192 (61)

190 (67)

318 (82)

418 (70)

517 (69)

95 (87)

81 (89)

63 (76)

Praktisk-pedagogisk utdanning

2 315 (61)

2 063 (60)

2 126 (60)

3 014 (58)

2 814 (60)

2 814 (59)

1 874 (56)

1 809 (60)

1 670 (58)

1 Tal på studentar og kandidatar finansierte gjennom basisløyvinga for universitet, statlege og private vitskaplege høgskolar, statlege og private høgskolar og kunsthøgskolar.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.7 Tal på inn- og utreisande utvekslingsstudentar ved norske lærestader 2006–08 1

2006

2007

2008

Innreisande

Utreisande

Innreisande

Utreisande

Innreisande

Utreisande

Erasmus/Sokrates

2 519

1 344

2 811

1 260

2 878

1 140

Nordplus

245

252

233

235

210

234

Bilaterale avtaler

580

2 031

680

2 084

726

2 241

Kvotestudentar

409

408

330

Andre program

488

489

362

390

626

625

Sum

4 241

4 116

4 494

3 969

4 770

4 240

1 Individbaserte program er ikkje med i talgrunnlaget.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.8 Tal på årsverk i undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar 2008

(pst. kvinner i parentes)

Universitet

Statlege vitskaplege høgskolar

Statlege høgskolar

Kunsthøgskolar

Sum alle institusjonar

Professor

2 324 (19)

178 (15)

290 (22)

34 (38)

2 827 (20)

Dosent/universitetsdosent

5 (0)

0

18 (20)

23 (16)

Høgskoledosent

2 (50)

9 (0)

11 (9)

Førsteamanuensis

1 786 (35)

166 (36)

971 (36)

34 (44)

2 957 (35)

Førstelektor

171 (42)

11 (58)

569 (45)

3 (67)

755 (45)

Amanuensis/høgskolelektor/ universitetslektor

865 (49)

65 (36)

2 544 (60)

44 (52)

3 518 (56)

Bistillingar (professor II)

172 (15)

13 (10)

33 (23)

1 (0)

218 (16)

Stipendiatar

3 438 (49)

193 (56)

447 (63)

14 (57)

4 092 (50)

Forskar

730 (40)

30 (36)

26 (59)

787 (40)

Postdoktor

880 (46)

36 (50)

12 (25)

928 (45)

Høgskolelærar

32 (72)

1 (0)

430 (70)

3 (33)

465 (70)

Vitskapleg assistent

246 (55)

9 (40)

10 (77)

1 (0)

265 (55)

Andre

182 (58)

20 (52)

17 (35)

1 (100)

220 (56)

Sum

10 833 (39)

721 (37)

5 377 (52)

135 (47)

17 065 (43)

Data per 1. oktober 2008.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.9 Avlagde doktorgrader per institusjon 1999–08

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Universitet

684

624

636

700

685

728

809

841

970

1 168

Statlege vitskaplege høgskolar

20

25

35

30

35

40

33

41

39

50

Statlege høgskolar

1

4

6

7

12

Kunsthøgskolar

Private vitskaplege høgskolar

2

2

7

4

2

14

9

17

14

14

Private høgskolar

Sum

706

651

678

734

723

782

855

905

1030

1 244

Pst. kvinner

38

35

33

41

39

39

40

38

45

45

Kjelde: DBH.

Tabell 3.10 Doktorgrader etter fagområde og kjønn 2004 og 2008

Pst. av alle dr.gradar

Pst. kvinner

2004

2008

2004

2008

Humaniora

11

11

38

51

Samfunnsvitskap

18

22

49

50

Matematikk/naturvitskap

24

23

34

37

Teknologi

16

11

24

21

Medisin

24

27

41

55

Landbruksvitskap/veterinærmedisin

7

6

62

47

Sum/gjennomsnitt

100

100

39

45

Kjelde: Doktorgradsregisteret, NIFU STEP.

Tabell 3.11 Publikasjonspoeng per fagleg stilling 2006–081

 

Publikasjonspoeng

Publikasjonspoeng per stilling

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Universitet

8 001

8 567

9 342

0,81

0,85

0,88

Statlege vitskaplege høgskolar2

330

299

344

0,49

0,43

0,49

Statlege høgskolar

886

1 196

1 334

0,17

0,23

0,25

Private vitskaplege høgskolar

282

302

350

0,77

0,82

0,92

Private høgskolar

101

133

152

0,23

0,27

0,30

Sum/gjennomsnitt

9 601

10 498

11 522

0,58

0,63

0,66

1 Omfattar følgjande stillingar: professor, professor II, dosent/høgskoledosent/universitetsdosent, førsteamanuensis, førstelektor, amanuensis, høgskolelektor, universitetslektor, forskar, postdoktor, høgskolelærer, stipendiat, vitskapleg assistent.

2 Indikatoren vitskapleg publisering gjeld ikkje for Arkitektur- og designhøgskolen og Noregs musikkhøgskole i finansieringssystemet for universitet og høgskolar.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.12 Eksternt finansiert verksemd ved statlege institusjonar 2006–081

(beløp i 1000 kr)

Totalt

EU

NFR

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Universitet

2 983 372

3 367 640

3 446 480

119 314

147 894

162 692

1 548 150

1 787 312

1 822 302

Vitskaplege høgskolar

189 541

206 445

159 089

8 237

4 965

11 525

57 002

66 521

63 602

Høgskolar

578 612

635 859

655 213

21 350

19 785

26 829

87 358

127 590

145 079

Sum

3 751 525

4 209 944

4 260 782

148 901

172 644

201 045

1 692 510

1 981 423

2 030 983

1 Data frå foreløpig rekneskap. Det kan vere avvik i høve til endeleg rekneskap.

Kjelde: DBH.

Tabell 3.13 Aktivitetskrav for statlege og private lærestader for studieåret 2010–11

Utdanning

60-studiepoengseiningar som skal avleggjast første årstrinn

Medisin

541

ABIOK

640

Farmasi

81

Odontologi

139

Psykologi

234

Sjukepleie

3 938

Fysioterapi

274

Ergoterapi

145

Radiograf

173

Reseptar

61

Bioingeniør

202

Audiograf

31

Vernepleie

505

Vernepleie/ergoterapi1

106

Døvetolk

47

Tannpleie2

101

Tannteknikk

21

Jordmor

140

1 Gjeld Diakonhjemmet Høgskole, som har eit samla aktivitetskrav for vernepleie og ergoterapi.

2 Omfattar blant anna aktivitetskrav for Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Vestfold. Aktivitetskrava for desse institusjonane vil gjelde frå det tidspunktet utdanninga er på plass.

Tabell 3.14 Prosjekt som har fått startløyving

Institusjon

Brutto areal m² (nybygg)

Brutto areal m² (ombyggingar)

 

Prosjekt

Kostnadsramme (i 1 000 kroner)¹

Universitetet i Oslo

28 251

Nybygg for informatikkmiljøa, 2. byggjetrinn (IFI II)

1 372 100

Universitetet i Oslo

Rehabilitering av Domus Media, fase 1

534 400

Høgskolen i Vestfold

15 850

Samlokalisering på Bakkenteigen, siste byggjetrinn

798 200

Samisk vitskapsbygg

9 370

Samlokalisering med bl.a. Nordisk Samisk Institutt

452 000

Universitetet i Bergen

11 500

Institutt for klinisk odontologi (DOF)

822 400

Høgskolen i Bergen

48 000

Samlokalisering på Kronstad (samt parkeringsareal på 3750 kvm)

2 341 6002

Høgskolen i Sogn og Fjordane

7 605

Sentralbygg i Sogndal

357 900

Høgskolen i Oslo

19 000

Ombygging og renovering av Patologibygget i Pilestredet Park

755 4002

1 Kostnadsramme per 1. juli 2010 på 85 pst. sikkerheit mot overskridingar, jf. omtale i Prop. 1 S (2009–2010) for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, kap. 1580 og kap. 2445.

2 I samband med St.prp. nr. 67 (2008–2009) vart Stortinget orientert om at regjeringa ville komme attende til Stortinget med forslag til endeleg kostnadsramme. Forslag vil etter planen bli lagt fram i eigen proposisjon, tilleggsproposisjon eller i samband med nysalderinga for inneverande år. Forslaget til løyving skal sikre at det ikkje blir unødig opphald i prosjektgjennomføringa.

Tabell 3.15 Bygg som er under prosjektering

Institusjon

Brutto areal m² nybygg

Brutto areal m² ombygging

 

Prosjekt

Universitetet i Tromsø

19 077

Medisin og helsefag, byggjetrinn 2 (MH2)

Kunsthøgskolen i Bergen

17 500

Samlokalisering

Universitetet i Tromsø

Samlokalisering, flytting av Avdeling for ingeniørfag

Universitetet for miljø- og biovitskap

8 190

Rehabilitering av Urbygninga

Universitetet i Oslo

2 830

Utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum på Tøyen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

15 200

Nybygg og ombygging på Kalvskinnet

Tabell 3.16 Prosjekt under utgreiing/programmering

Institusjon

Brutto areal m² nybygg

Brutto areal m² ombygging

 

Prosjekt

Universitetet i Oslo

Ikkje fastsett

Kulturhistorisk museum

Universitetet i Oslo

Ikkje fastsett

Odontologi

Universitetet i Stavanger

Ikkje fastsett

Formidlingsbygg for Arkeologisk Museum

Universitetet for miljø- og biovitskap

Rehabilitering av Tunbygningane

Norges veterinærhøgskole/Veterinærinstituttet/Universitetet for miljø- og biovitskap

Ikkje fastsett

Samlokalisering på Ås

Universitetet i Oslo

Ikkje fastsett

Life science senter i Gaustadbekkdalen

Universitetet i Oslo

Ikkje fastsett

Naturhistorisk museum

Universitetet i Bergen

Ikkje fastsett

Musea

Universitetet i Tromsø

Ikkje fastsett

Magasinbygg i Breivika

NTNU

Ikkje fastsett

Vitskapsmuseet

Tabell 3.17 Kurantprosjekt, byggjeprosjekt under prosjektering

Institusjon

Brutto areal m² nybygg

Brutto areal m² ombygging

 

Prosjekt

Universitetet i Oslo

10 860

715

Domus Medica, tilbygg

Noregs idrettshøgskole

Rehabilitering av Gymsalbygget og Sentralbygget

Noregs handelshøgskole

13 000

Erstatning for Merinobygget

Universitetet i Stavanger

3 620

Nybygg for samfunnsvitskapleg fakultet

Tabell 3.18 Løyving per verksemd i 2010

i 1 000 kroner

Institusjon

Løyving

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

3 237 268

Universitetet for miljø- og biovitenskap

597 936

Universitetet i Bergen

2 310 213

Universitetet i Oslo

4 036 755

Universitetet i Stavanger

857 178

Universitetet i Tromsø

1 700 502

Universitetet i Agder

797 590

Sum universitet

13 537 442

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

123 462

Norges handelshøyskole

324 253

Norges idrettshøyskole

143 517

Norges musikkhøgskole

188 221

Norges veterinærhøyskole

247 980

Sum statlege vitskaplege høgskolar

1 027 433

Det teologiske menighetsfakultet

62 119

Handelshøyskolen BI

192 551

Misjonshøgskolen

17 550

Sum private vitskaplege høgskolar

272 220

Samisk høgskole

63 005

Høgskolen i Akershus

269 352

Høgskolen i Bergen

607 961

Høgskolen i Bodø

428 107

Høgskolen i Buskerud

263 588

Høgskolen i Finnmark

186 596

Høgskolen i Gjøvik

195 806

Høgskolen i Harstad

114 204

Høgskolen i Hedmark

390 977

Høgskolen i Lillehammer

264 029

Høgskolen i Molde

150 700

Høgskolen i Narvik

161 928

Høgskolen i Nesna

91 667

Høgskolen i Nord-Trøndelag

363 060

Høgskolen i Oslo

1 097 585

Høgskolen i Sogn og Fjordane

251 494

Høgskolen Stord/Haugesund

242 130

Høgskolen i Sør-Trøndelag

620 174

Høgskolen i Telemark

490 786

Høgskolen i Vestfold

351 999

Høgskolen i Volda

230 821

Høgskolen i Østfold

419 551

Høgskolen i Ålesund

174 045

Kunsthøgskolen i Bergen

90 295

Kunsthøgskolen i Oslo

282 154

Sum statlege høgskolar

7 802 014

Ansgar teologiske høyskole

10 895

Barrat Due musikkinstitutt

15 349

Bergen Arkitekt Skole

12 952

Betanien diakonale høgskole

22 391

Campus Kristiania - Markedshøyskolen

24 781

Den norske Balletthøyskole

7 965

Den norske Eurytmihøgskole

2 441

Diakonhjemmet høgskole

111 696

Dronning Mauds Minne Høgskole

78 622

Fjellhaug misjonshøgskole

7 092

Haraldsplass diakonale høgskole

21 754

Høgskolen landbruk og bygdenæringer

2 340

Høgskolen Diakonova

35 395

Høyskolen for Ledelse og Teologi

2 421

Høgskolen i Staffeldtsgate

10 434

Lovisenberg diakonale høgskole

58 906

Mediehøgskolen Gimlekollen

13 291

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

18 634

Norsk lærerakademi, Bachelor- og masterstudier

38 049

Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen

50 233

Rudolf Steinerhøyskolen

10 361

Sum private høgskolar

556 002

Sum alle verksemder

23 195 111

Til forsida av dokumentet