Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2010, kapitla 200–288 og 2410, 3200–3288, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

215 714 000

21

Særskilde driftsutgifter

17 311 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

2 716 000

235 741 000

Sum Administrasjon

235 741 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

221 380 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

3 632 000

70

Tilskott til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

47 530 000

272 542 000

221

Foreldreutvalet for grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

9 613 000

9 613 000

222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

01

Driftsutgifter

100 117 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 289 000

101 406 000

223

Samisk utdanningsadministrasjon

50

Tilskott til Sametinget

34 355 000

34 355 000

224

Senter for IKT i utdanninga

01

Driftsutgifter

51 034 000

21

Særskilde driftsutgifter

34 023 000

85 057 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

131 110 000

60

Tilskott til landslinjer

168 512 000

63

Tilskott til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

49 787 000

64

Tilskott til opplæring av barn og unge asylsøkjarar

261 618 000

66

Tilskott til leirskoleopplæring

40 172 000

67

Tilskott til opplæring i finsk

9 260 000

68

Tilskott til opplæring i kriminalomsorga

216 404 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereforma

244 861 000

70

Tilskott til opplæring av lærlingar og lærekandidatar med særskilde behov

18 976 000

71

Tilskott til utvikling av musikk- og kulturskolane

9 413 000

72

Tilskott til internasjonale utdanningsprogram

3 310 000

73

Tilskott til studieopphald i utlandet

9 437 000

74

Tilskott til organisasjonar

15 406 000

1 178 266 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

1 043 566 000

1 043 566 000

227

Tilskott til særskilde skolar

60

Tilskott til Moskvaskolen

1 328 000

62

Tilskott til Fjellheimen leirskole

5 053 000

70

Tilskott til Den franske skolen i Oslo

6 266 000

71

Tilskott til internatdrifta ved Krokeide vidaregåande skole

21 660 000

72

Tilskott til Røde Kors Nordisk United World College

27 317 000

73

Tilskott til opplæring i Kenya og Etiopia

3 616 000

65 240 000

228

Tilskott til private skolar o.a.

70

Private grunnskolar, overslagsløyving

1 110 758 000

71

Private vidaregåande skolar, overslagsløyving

1 169 222 000

72

Private skolar godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova, overslagsløyving

201 822 000

73

Private grunnskolar i utlandet, overslagsløyving

78 123 000

74

Private vidaregåande skolar i utlandet, overslagsløyving

20 155 000

75

Private skolar for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

160 297 000

76

Andre private skolar, overslagsløyving

35 684 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsløyving

9 858 000

78

Kompletterande undervisning, overslagsløyving

25 542 000

79

Toppidrett

24 796 000

80

Privatskoleorganisasjonar

609 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 566 000

2 838 432 000

229

Andre tiltak

01

Driftsutgifter

20 499 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 000 000

21 499 000

230

Kompetansesenter for spesialundervisning

01

Driftsutgifter

626 360 000

21

Særskilde driftsutgifter

51 396 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

7 670 000

685 426 000

Sum Grunnopplæringa

6 335 402 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 51

120 556 000

50

Tilskott til samiske barnehagetilbod

13 339 000

51

Forsking, kan nyttast under post 21

7 291 000

60

Driftstilskott til barnehagar, overslagsløyving

19 677 908 000

61

Investeringstilskott, overslagsløyving

189 600 000

62

Tilskott til tiltak for barn med nedsett funksjonsevne i barnehage

855 724 000

63

Tilskott til tiltak for å betre språkforståinga blant minoritetsspråklege barn i førskolealder

115 098 000

64

Tilskott til mellombelse lokale, overslagsløyving

42 000 000

65

Skjønnsmidlar til barnehagar

5 805 706 000

26 827 222 000

Sum Barnehagar

26 827 222 000

Tiltak for å fremme kompetanseutvikling

252

EUs program for livslang læring

70

Tilskott

215 381 000

215 381 000

253

Folkehøgskolar

70

Tilskott til folkehøgskolar

636 552 000

71

Tilskott til Folkehøgskolerådet

3 613 000

72

Tilskott til nordiske folkehøgskolar

1 136 000

641 301 000

254

Tilskott til vaksenopplæring

70

Tilskott til studieforbund

179 390 000

71

Tilskott til fjernundervisning

12 904 000

72

Tilskott til Studiesenteret Finnsnes

3 752 000

73

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

9 289 000

205 335 000

255

Tilskott til freds- og menneskerettssentra o.a.

70

Holocaustsenteret

23 200 000

71

Falstadsenteret

14 727 000

72

Stiftelsen Arkivet

5 525 000

73

Norsk Fredssenter

5 000 000

74

Narviksenteret

1 646 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

6 708 000

56 806 000

256

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

01

Driftsutgifter

37 987 000

21

Særskilde driftsutgifter

14 536 000

52 523 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

79 804 000

79 804 000

258

Analyse og utviklingsarbeid

01

Driftsutgifter

3 809 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 01

39 305 000

43 114 000

Sum Tiltak for å fremme kompetanseutvikling

1 294 264 000

Høgre utdanning og fagskolar

260

Universitet og høgskolar

50

Statlege universitet og høgskolar

22 542 647 000

70

Private høgskolar

828 222 000

23 370 869 000

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studentar

71

Tilrettelegging av studium i utlandet

13 262 000

74

Tilskott til velferdsarbeid

68 137 000

75

Tilskott til bygging av studentbustader, kan overførast

227 882 000

309 281 000

280

Felles administrative einingar

01

Driftsutgifter

49 100 000

21

Særskilde driftsutgifter

70 600 000

119 700 000

281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

01

Driftsutgifter

294 272 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

15 508 000

50

Tilskott til Noregs forskingsråd

68 628 000

51

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

41 299 000

73

Tilskott til internasjonale program

18 800 000

74

Tilskott til UNIS

89 553 000

75

UNINETT

22 548 000

76

Tilskott til NORDUnet, kan overførast

18 990 000

78

Tilskott til Universitets- og høgskolerådet

13 680 000

79

Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overførast

106 489 000

689 767 000

Sum Høgre utdanning og fagskolar

24 489 617 000

Forsking

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

244 337 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekt

57 595 000

301 932 000

285

Noregs forskingsråd

52

Forskingsformål

1 220 985 000

55

Administrasjon

250 720 000

1 471 705 000

286

Forskingsfond

50

Fondet for forsking og nyskaping, overføring til Noregs forskingsråd

1 049 460 000

60

Regionale forskingsfond, tilskott til forsking

212 400 000

95

Fondskapital - Fondet for forsking og nyskaping

5 000 000 000

6 261 860 000

287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

21

Særskilde driftsutgifter

8 657 000

53

NUPI

3 954 000

56

Ludvig Holbergs forskingspris

9 100 000

57

Grunnløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

147 128 000

58

Strategisk løyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

15 903 000

71

Tilskott til andre private institusjonar

30 481 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

12 400 000

227 623 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

6 564 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

196 887 000

73

EUs rammeprogram for forsking, kan overførast

1 235 864 000

74

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi, kan overførast

4 977 000

75

UNESCO

19 009 000

1 463 301 000

Sum Forsking

9 726 421 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 45

305 620 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

173 851 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

4 428 439 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

2 733 815 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

451 576 000

72

Rentestønad, overslagsløyving

861 700 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

370 120 000

74

Tap på utlån

334 900 000

76

Startstipend for kvotestudentar

7 518 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

16 403 876 000

26 071 415 000

Sum Statsbankane

26 071 415 000

Sum departementets utgifter

94 980 082 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

3200

Kunnskapsdepartementet

05

Refusjon utdanningsbistand NORAD o.a.

1 751 000

1 751 000

Sum Administrasjon

1 751 000

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

3 383 000

02

Salsinntekter o.a.

6 637 000

10 020 000

3222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

02

Salsinntekter o.a.

4 309 000

4 309 000

3224

Senter for IKT i utdanninga

01

Inntekter frå oppdrag o.a.

1 000 000

1 000 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

141 275 000

141 275 000

3229

Andre tiltak

02

Salsinntekter o.a.

1 440 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

946 000

2 386 000

3230

Kompetansesenter for spesialundervisning

01

Inntekter frå oppdrag

51 396 000

02

Salsinntekter o.a.

13 165 000

64 561 000

Sum Grunnopplæringa

223 551 000

Tiltak for å fremme kompetanseutvikling

3256

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

01

Inntekter frå oppdrag

9 413 000

02

Salsinntekter o.a.

1 201 000

10 614 000

Sum Tiltak for å fremme kompetanseutvikling

10 614 000

Høgre utdanning og fagskolar

3280

Felles administrative einingar

01

Inntekt ved oppdrag o.a.

10 000

02

Salsinntekter o.a.

10 000

20 000

3281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

02

Salsinntekter o.a.

10 000

10 000

Sum Høgre utdanning og fagskolar

30 000

Forsking

3286

Forskingsfond

85

Avkastning - Fondet for forsking og nyskaping

3 558 160 000

86

Avkastning - Regionale forskingsfond

212 400 000

3 770 560 000

3287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

85

Avkastning frå Niels Henrik Abels minnefond

12 400 000

86

Avkastning frå Ludvig Holbergs minnefond

9 100 000

21 500 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

4 752 000

4 752 000

Sum Forsking

3 796 812 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

24 000 000

29

Termingebyr

29 478 000

89

Purregebyr

92 000 000

90

Redusert lån og rentegjeld

7 685 500 000

93

Omgjering av studielån til stipend

4 134 200 000

11 965 178 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 788 500 000

3 788 500 000

Sum Statsbankane

15 753 678 000

Sum departementets inntekter

19 786 436 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

 1. overskride løyvinga på

  mot tilsvarande meirinntekt under

  kap. 200 post 01

  kap. 3200 post 02

  kap. 220 post 01

  kap. 3220 post 02

  kap. 221 post 01

  kap. 3221 post 02

  kap. 222 post 01

  kap. 3222 postane 02 og 61

  kap. 224 post 01

  kap. 3224 post 01

  kap. 230 post 01

  kap. 3230 post 02

  kap. 256 post 01

  kap. 3256 post 02

  kap. 280 post 01

  kap. 3280 post 02

  kap. 280 post 21

  kap. 3280 post 01

  kap. 281 post 01

  kap. 3281 post 02

  kap. 286 post 50

  kap. 3286 post 85

  kap. 286 post 60

  kap. 3286 post 86

  kap. 287 post 56

  kap. 3287 post 86

  kap. 287 post 73

  kap. 3287 post 85

  kap. 2410 post 01

  kap. 5310 post 03

 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på postane 21 mot tilsvarande meirinntekter.

 3. nytte inntekter frå sal av eigedommar ved universiteta til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førde til eigedomsfondet til Forskingsrådet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

 1. gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

  Kap.

  Post

  Nemning

  Samla ramme (i mill. kroner)

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskott til læremiddel o.a.

  20,0

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

  21

  Særskilde driftsutgifter

  60,0

  270

  Studium i utlandet og sosiale formål for studentar

  75

  Tilskott til bygging av studentbustader

  80,0

  285

  Noregs forskingsråd

  52

  Forskingsformål

  37,5

 2. gi tilsegn om å utbetale stønad for første halvår 2011 (andre halvdelen av undervisningsåret 2010–11) etter dei satsane som blir fastsette andre halvår 2010 (første halvdelen av undervisningsåret 2010–11), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postane 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestønad og 90 Auka lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning post 80 Renter.

 3. gi tilsegn om å konvertere lån til stipend første halvår 2011 (andre halvdelen av undervisningsåret 2010–11) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2010 (første halvdelen av undervisningsåret 2010–11), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

 4. gi tilsegn om å utbetale tillegg til utdanningslånet for 2010 med 3 900 kroner per månad i opptil to månader for studentar som tek del i undervisning som er omfatta av ordninga med sommarundervisning, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning postane 72 Rentestønad og 90 Auka lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning post 80 Renter.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykkjer i at:

 1. privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 356 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 730 kroner ved forbetringsprøver. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 730 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 1 460 kroner ved seinare forsøk.

 2. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan gi universitet og høgskolar løyve til å:

  1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  2. bruke overskott av oppdragsverksemd til kapitalinnskott ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  3. bruke utbytte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

  4. å bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskott frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

 3. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 2 330 kroner per månad og 25 630 kroner per år frå 1. januar 2010 , jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 4. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan gi Høyskolen i Bergen fullmakt til å bruke tidlegare tildelte midlar til investering i utstyr og drift, samt midlar til drift i 2009, til kjøp av utstyr til mettingsdykkarutdanninga i tilfelle utsetjingar av leveransar planlagde leverte i 2009.

 5. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inngå avtalar om leveransar til å gjennomføre moderniseringa i Statens lånekasse for utdanning, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald. Fullmakta gjeld innanfor den vedtekne kostnadsramma for programmet på 796,5 mill. kroner, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007–2008) og St.prp. nr. 1 (2007–2008).

 6. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan regulere inngåande balanse i kapitalrekneskapen for utlån gjennom Statens lånekasse for utdanning per 1. januar 2010 mot konto for forskyving i balansen, tilsvarande totale utlån til kunden eksklusive påkomne gebyr, basert på endra føringsprinsipp som ei overgangsordning ved omlegging til føring av opptente renter baserte på kalenderåret for statlege utlån.

 7. Kunnskapsdepartementet kan gi Universitet i Bergen fullmakt til å bruke overskott frå oppdragsverksemd til kapitalinnskott ved oppretting av eit aksjeselskap for å forvalte stiftingar som har tilknyting til Universitetet i Bergen, samt drive anna verksemd som naturlig høyrer til dette.

Til forsida av dokumentet