Prop. 15 L (2010–2011)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Studentsamskipnader

Kunnskapsdepartementet har som lovforvalter, tilsynsansvarlig og tilskuddsyter et overordnet ansvar for studentvelferden i høyere utdanning. Universitetene og høyskolene har et lovfestet ansvar for studentenes læringsmiljø, og skal i samarbeid med studentsamskipnadene legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og god studentvelferd, jf. studentsamskipnadsloven § 5. Studentsamskipnadene har ansvar for studentvelferden, og de er egne rettssubjekter uten eier organisert etter stiftelseslignende prinsipper.

Studentsamskipnadene får statsstøtte gjennom tilskudd og lovpålagt fristasjon samt semesteravgift. Studentsamskipnadene står under tilsyn av Kunnskapsdepartementet, og det er departementet som beslutter om studentsamskipnader skal opprettes, legges ned eller slås sammen, jf. § 2 i studentsamskipnadsloven.

2.2 Gjeldende rett

I forbindelse med skifte av eier på eiendom og bygg, skal det som hovedregel betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument (dokumentavgift), jf. lov om dokumentavgift kapittel 2 og rundskriv nr. 12/2010 S. Ved fusjoner, fisjoner og omdanninger som bygger på kontinuitetsbetraktninger, skal det imidlertid ikke betales dokumentavgift fordi det ikke foreligger noen hjemmelsoverføring når fast eiendom blir overført som ledd i en fusjon, fisjon eller omdanning.

Kontinuitetsprinsippet er en felles betegnelse på en rekke regler som forutsetter at det overtakende foretaket trer inn i det overdragende foretakets rettsforhold. Formålet med kontinuitetsbetraktningene er å lette gjennomføringen av fusjoner, fisjoner og omdanninger, noe som anses ønskelig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. I forhold til tinglysing må det dreie seg om selskapsrettslig kontinuitet. Det betyr at man fortsetter i samme selskapsform og at det ligger et selskapsrettslig regelverk til grunn for disposisjonen. Utgangspunktet etter alminnelige sammenslutningsrettslige regler er at sammenslåing av sammenslutninger gir diskontinuitet. Skal transaksjoner gjennomføres etter prinsipper om kontinuitet, må det ha et rettslig grunnlag. For stiftelser følger et kontinuitetsprinsipp i stiftelsesloven § 53. For aksjeselskaper følger prinsippet av fusjonsreglene i aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 13. I studentsamskipnadsloven § 2 tredje ledd står det at: ”Departementet beslutter om studentsamskipnader skal opprettes, legges ned eller slås sammen.” Loven sier ikke noe om kontinuitetsvirkninger i rettighets- og forpliktelsesposisjoner.

Departementet har vurdert forholdet til statsstøtteregelverket, og legger til grunn at de foreslåtte endringene i studentsamskipnadsloven ikke kommer i konflikt med regelverket for offentlig støtte.

2.3 Sammenslåing av studentsamskipnader

Kunnskapsdepartementet mener at det, på samme måte som for stiftelser, bør legges kontinuitetsbetraktninger til grunn ved sammenslåing av studentsamskipnader. Antall studentsamskipnader i nasjonal sammenheng er i prinsippet resultat av en løpende hensiktsmessighetsvurdering som staten foretar i organiseringen av det samlede nasjonale studentvelferdstilbudet. En sammenslåing vil innebære at den sammenslåtte studentsamskipnaden skal videreføre de to (eller flere) tidligere studentsamskipnadenes virksomhet. En sammenslåing av studentsamskipnader innebærer ingen endring av organisasjonsform eller i de oppgaver studentsamskipnadene er pålagt etter lovverket. Videre legger departementet til grunn at den fusjonerte samskipnaden trer inn i de sammenslåtte samskipnadenes eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Det er også en viktig konsekvens av å legge kontinuitetsbetraktninger til grunn, at en sammenslåing ikke vil utløse en plikt til å betale dokumentavgift. Hovedoppgaven til studentsamskipnadene er å yte velferdstjenester til studentene, og en eventuell dokumentavgift ved sammenslåinger vil gå direkte ut over samskipnadenes tilbud til studentene. I universitets- og høyskolesektoren er det initiert en rekke utredninger og prosesser som vil kunne resultere i at enkelte høyere utdanningsinstitusjoner ønsker å slå seg sammen. Som en konsekvens av dette, vil det også være naturlig å vurdere organiseringen av tilknyttede studentsamskipnader. Departementet mener derfor at det er viktig å få regulert tydelig i loven at sammenslåinger av studentsamskipnader skal skje etter prinsipper om kontinuitet.