Prop. 15 L (2010–2011)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Til innholdsfortegnelse

4 Departementets vurdering

Departementet ser behov for å utrede videre spørsmål knyttet til innlemming av studentboligstiftelser i studentsamskipnader , og tar sikte på å komme tilbake til dette i forbindelse med senere forslag til endringer i studentsamskipnadsloven. Departementet har innarbeidet innspillet fra Justis- og politidepartementet ved å sette inn henvisninger til prosedyrebestemmelser i aksjeloven.

I forhold til Brønnøysundregistrenes (BRREG) innspill om at departementet i lovforslaget bør vurdere å etablere en hjemmel som gir kontinuitet i sin helhet og innenfor alle rettsområder, og ikke bare i forhold til overdragelse av eiendom og bygg, har departementet i dette lovforslaget valgt kun å konsentrere seg om å fastsette en hjemmel for kontinuitet for nevnte forhold.

Når det gjelder Høgskolen i Ålesunds innspill om at det bør foretas en grundig konsekvensanalyse der det gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser forslaget vil kunne få for samskipnadene og deres eksterne partnere, viser departementet til at slik en analyse må gjennomføres særskilt og konkret ved hver sammenslåing, forut for at departementet fatter vedtak etter studentsamskipnadsloven § 2 tredje ledd.

Studentsamskipnaden i Trondheim har innspill om at heleide aksjeselskaper som innlemmes i en studentsamskipnad også bør unntas fra å betale dokumentavgift. Departementet har sett behov for å få frem et lovforslag for Stortinget om endringer i studentsamskipnadsloven så snart som mulig. Departementet viser til at innlemming av aksjeselskaper ikke har vært en del av høringen eller særskilt utredet forut for dette lovforslaget. En utvidelse av lovforslaget ville kreve ny høring og føre til en uhensiktsmessig utsettelse av dette lovforslaget. Departementet mener derfor at behovet for en tilsvarende hjemmel også ved innlemming av heleide aksjeselskaper, er forhold som bør utredes og vurderes nærmere fremover.

Når det gjelder Stiftelsen Anker STIs forslag om at stiftelsesloven bør endres for å unngå utløsing av dokumentavgift ved overdragelse av eiendom mellom boligstiftelser, vises det til at departementet ikke har ansvaret for forvaltning av og utarbeidelse av lovforslag for stiftelsesloven, i tillegg til at det allerede finnes et grunnlag for kontinuitet mellom stiftelser i stiftelsesloven § 53.