Prop. 15 L (2010–2011)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til bestemmelsen

Til § 2 tredje ledd

Bestemmelsens tredje ledd bygger på de samme kontinuitetsbetraktningene som fusjonsreglene i aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 13.