Prop. 15 L (2010–2011)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til endringer i studentsamskipnadsloven vil ikke medføre økonomiske konsekvenser ut over at sammenslåing av studentsamskipnader ikke utløser plikt til å betale tinglysningsgebyr og dokumentavgift ved eierskifte av fast eiendom, herunder bygninger og faste anlegg.