Prop. 15 L (2010–2011)

Endringer i studentsamskipnadsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en endring i lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven) som presiserer at sammenslåing av studentsamskipnader gjennomføres med kontinuitet. Med sammenslåing menes her sammenslåing ved nystiftelse av en studentsamskipnad og sammenslåing ved opptak til en eksisterende studentsamskipnad. Dette vil blant annet medføre at det ved denne type sammenslåing ikke utløses dokumentavgift ved overdragelse av fast eiendom, herunder bygninger og faste anlegg. Departementet har i denne omgang ikke videreført forslaget i høringsbrevet om kontinuitet ved innlemming av studentboligstiftelser i studentsamskipnader. Departementet ser behov for å utrede videre enkelte sider av en slik lovendring, og tar sikte på å komme tilbake til dette i forbindelse med senere forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen.