Prop. 91 L (2012–2013)

Endringer i psykisk helsevernloven

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i psykisk helsevernloven. Forslaget gjelder for det første varsling av fornærmede eller dennes etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern. Departementet foreslår også nye regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven. I tillegg foreslås regler om nattelåsing av pasientrom.

I kapittel 2 blir det redegjort for høringen og gitt en kort oppsummering av høringsuttalelsene. Bakgrunnen for lovforslaget framgår av kapittel 3. Kapittel 4 redegjør for og drøfter forholdet til menneskerettighetene.

Kapittel 5 gjelder varsling av fornærmede eller dennes etterlatte. Plikten til å varsle er pålagt den faglig ansvarlige i den institusjonen som har behandlingsansvaret for domfelte. Varslingsplikten skal for det første gjelde avgjørelser om overføring av domfelte fra døgnopphold i en institusjon til tvungent psykisk helsevern i en annen institusjon eller til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Videre skal varslingsplikten gjelde ved overføring mellom ulike sikkerhetsnivåer innen samme institusjon. Hvis det har særlig betydning for fornærmede eller etterlatte, skal det etter forslaget også varsles om tidspunkt for enkeltpermisjoner. I tillegg er det foreslått en plikt til snarest mulig å varsle fornærmede eller fornærmedes etterlatte hvis den domfelte unndrar seg gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Varslingstiden skal også gjelde ved opphør av dommen.

Varslingsplikten foreslås avgrenset til tilfeller der det er av betydning for fornærmede eller etterlatte å bli informert. I tillegg er det foreslått at varslingsplikten bare skal gjelde så langt fornærmede eller etterlatte ønsker slik varsling og så langt hensynet til domfeltes sikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

Kapittel 6 redegjør for forslag til nye regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt. Dette forslaget er knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven § 222 a.

Kapittel 7 redegjør for forslag om nye regler om nattelåsing av pasientrom. Dette forslaget er avgrenset til å gjelde enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og de regionale sikkerhetsavdelingene.

Forslaget forutsetter at det skal foretas en individuell vurdering av den enkelte pasients tilstand. Det er også en forutsetning at pasienten til enhver tid kan kontakte tilstedeværende personell og be om å få komme ut når det er nødvendig, og at det etableres en forsvarlig tilsynsordning. Avgjørelser om nattelåsing må treffes i form av enkeltvedtak, og disse enkeltvedtakene kan påklages til kontrollkommisjonen. I tillegg må det foreligge en tillatelse til nattelåsing fra departementet før tiltaket kan tas i bruk.

Kapittel 8 omhandler administrative og økonomiske konsekvenser av de forskjellige forslagene. Kapittel 9 inneholder merknader til de enkelte lovforslagene.

Til dokumentets forside