Prop. 91 L (2012–2013)

Endringer i psykisk helsevernloven

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til endringene i psykisk helsevernloven

Til § 4A-6a Nattelåsing av pasientrom

Bestemmelsen gir departementet adgang til å tillate nattelåsing av pasientrom. En slik tillatelse forutsetter en søknad, og nattelåsing kan først tas i bruk etter at en tillatelse er gitt. Virkeområdet for bestemmelsen er avgrenset til enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå og regionale sikkerhetsavdelinger.

Det vises til omtale i punkt 7.4.1 og 7.4.2.

Til § 5-6 a første ledd

Bestemmelsen regulerer opplysningsplikt for faglig ansvarlig til påtalemyndigheten og retten. Endringen innebærer at faglig ansvarlig skal gi påtalemyndigheten og retten relevante og nødvendige opplysninger knyttet til spørsmål om besøksforbud bør nedlegges. Bestemmelsen pålegger plikt til å gi opplysninger både etter begjæring fra påtalemyndigheten eller retten og av eget tiltak. Det vises til omtale i punkt 6.4.

Til § 5-6 c Varsel til fornærmede og etterlatte

Bestemmelsen pålegger den faglig ansvarlige plikt til å varsle fornærmede eller dennes etterlatte om nærmere angitte avgjørelser og hendelser. I forbindelse med varselet er det ofte nødvendig å gi utfyllende informasjon av betydning for fornærmedes og etterlattes muligheter for å treffe på domfelte, for eksempel praksis for utganger og permisjoner ved den aktuelle institusjonen eller det aktuelle sikkerhetsnivået.

Det er stilt flere vilkår for at varslingsplikten skal inntre. Nærmere omtale av omfanget av varslingsplikten og de vilkårene som må være oppfylt, er gitt i punkt 5.4.1 og 5.4.2. Det vises også til omtale av hvem som skal ha plikt til å varsle i punkt 5.4.3 og vurdering av hvem som skal varsles og forholdet til forvaltningsloven m.m. i punkt 5.4.4.

Til dokumentets forside