Prop. 91 L (2012–2013)

Endringer i psykisk helsevernloven

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 11. oktober 2012 forslag til endringer i psykisk helsevernloven på høring. Frist for å gi merknader ble satt til 3. januar 2013. Endringene gjaldt regler om varsling av fornærmede eller etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Det ble også foreslått regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven. I tillegg ble det foreslått regler om nattelåsing av pasientrom i regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Tingrettene

 • Domstolsadministrasjonen

 • ACTIS

 • ADHD-foreningen

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • A-LARM – Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Amalie Skrams Hus

 • Delta

 • Amnesty International Norge

 • Ananke, Støtteforeningen for mennesker med tvangslidelse

 • Angstringen

 • ANS Institutt for Familieterapi

 • Apotekerforeningen

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

 • Autismeforeningen i Norge

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Bikuben - regionalt brukerstyrt senter

 • Blå Kors Norge

 • Bruker Spør Bruker

 • Civita

 • Datatilsynet

 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske legeforening

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Det Norske Nettverket av Fontenehus

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet

 • Fampo

 • Fellesorganisasjonen FO

 • Flyktninghjelpen

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Fransiscushjelpen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fylkesmennene

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fylkesrådene for funksjonshemmede

 • Galebevegelsen

 • Gatejuristen – Kirkens bymisjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Helsedirektoratet

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Human-Etisk Forbund

 • Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KIM-senteret

 • Kirkens Bymisjon

 • Klientaksjonen

 • Kliniske ernæringsfysiologers forening

 • Klinikk sikkerhetspsykiatri Helse Bergen HF

 • Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

 • KS

 • Landets Fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

 • Landets kommuner

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets politidistrikt

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

 • Landets universiteter

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

 • Landsforeningen for Psykopat Ofre

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

 • Landsforeningen for kosthold og helse

 • Landsforeningen for utekontakter

 • Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LAR Nett Norge

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

 • Manifestsenteret

 • Medborgernes Menneskerettighetskommisjon

 • Menneskeverd

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Forbund for Psykoterapi

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Forskerforbund

 • Norsk Helse- og Sosiallederlag

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

 • PARAT Helse

 • Pasientskadenemnda

 • Politidirektoratet

 • Politijuristene

 • Pårørendekompetanse

 • Pårørendesenteret i Oslo

 • Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst

 • Regional sikkerhetsavdeling Brøset

 • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Rettspolitisk forening

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Rokkansenteret

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for psykisk helse

 • Råd og muligheter – ROM Agder

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Sametinget

 • Samfunnsviterne

 • Senter for medisinsk etikk (SME)

 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

 • SINTEF Helse

 • SPEKTER

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens helsetilsyn

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Statsadvokatembetene

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen SEPREPE – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Støttesenter mot Incest - Oslo

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • We shall overcome

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt 64 høringsuttalelser. Følgende 41 instanser har realitetsmerknader til forslagene:

 • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Agder statsadvokatembeter

 • Hordaland statsadvokatembeter

 • Riksadvokaten

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Politidirektoratet

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Diakonhjemmet Sykehus AS

 • Helse Bergen HF, Klinikk for sikkerhetspsykiatri

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og uavhengighet,

 • St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

 • Sykehuset Østfold, Klinikk for psykisk helsevern

 • Sørlandet sykehus HF

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Rus og spesialpsykiatrisk klinikk

 • Drammen kommune

 • Eidsvoll kommune

 • Steinkjer kommune, kommunelegen

 • Trondheim kommune

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede, Troms fylkeskommune

 • Kontrollkommisjonen for Oslo universitetssykehus Ullevål III

 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Bergen HF

 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

 • Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging, Region Vest

 • Rådet for funksjonshemmede, Oslo kommune

 • Advokatforeningen

 • Den norske legeforening

 • International Commission of Jurists, Norge

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Landsforeningen – We Shall Overcome

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Rådet for psykisk helse

 • Stine Sofies Stiftelse

Følgende 23 instanser har uttalt at de ikke har merknader eller innvendinger til forslagene, eller at de ikke ønsker å avgi uttalelse:

 • Arbeidsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Landsbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Høyesterett

 • Regjeringsadvokaten

 • Forskningsrådet

 • Statens legemiddelverk

 • Helse Vest RHF med underliggende helseforetak

 • Helse Nord-Trøndelag HF, Psykiatrisk klinikk

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Arbeidsgiverforeningen

 • Landsorganisasjonen

 • Landsforeningen for voldsofre mot vold

Høringsinstansene (32 av 35) støtter at det bør innføres regler om varsling av fornærmede og etterlatte ved endringer i gjennomføring av og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern. Flere har merknader som gjelder hvor omfattende varslingsplikten bør være, hvem som bør ha plikt til å varsle m.m. Det blir gjort nærmere rede for dette i punkt 5.3. Omtrent halvparten av høringsinstansene uttaler seg om forslaget som gjelder opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven. Nye regler om dette får tilslutning, men flere høringsinstanser har merknader som gjelder hvem som bør ta initiativet til at de nødvendige opplysningene blir gitt til påtalemyndigheten mv. Det blir gjort nærmere rede for dette i punkt 6.3.

Mange høringsinstanser er kritiske til forslaget som gjelder nattelåsing av pasientrom. 31 instanser uttaler seg om dette, og 20 uttrykker motstand. Forslaget får støtte/betinget støtte av 10 instanser. Det blir gjort nærmere rede for høringsinstansenes syn på dette forslaget i punkt 7.3.

Til dokumentets forside