Prop. 1 LS (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 Skatter, avgifter og toll 2018

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2018

Fra 1. januar 2018 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

  1. for naturgass som slippes ut til luft kr 7,30 per standardkubikkmeter

  2. for CO2 som utskilles fra petroleum og slippes ut til luft kr 1,06 per standardkubikkmeter

  3. for annen gass kr 1,06 per standardkubikkmeter

  4. for olje eller kondensat kr 1,06 per liter.

Til forsiden