Prop. 1 LS (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 Skatter, avgifter og toll 2018

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2015

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2015. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 617 mrd. kroner i 2015. Av dette ble 478 mrd. kroner utlignet på personer, mens 139 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2014 utgjorde 654 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 402 mrd. kroner for personer i 2015. Dette var en økning på 8 pst. fra året før. Sammenlignet med 2014 økte utlignede skatter for personer med vel 32 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 261 600 kroner i 2015. Sammenlignet med året før var dette en økning på 7 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 318 400 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 215 900 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 19 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 21 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 20 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 41 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 73 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 27 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2015. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2015, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med 2,2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør om lag 1,2 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 110 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 597 000 kroner i 2015. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 323 900 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 819 000 kroner.

For lønnsmottakere og pensjonister og trygdede utgjorde kapitalinntektene henholdsvis 7 og 8 pst. av bruttoinntekten. For selvstendig næringsdrivende var andelen 10 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 29 pst. for trygdede og pensjonister, 25 pst. for lønnstakere og 21 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 18 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 5 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 57 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 25 pst. av bruttoinntekten i 2015.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekten i 2015. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 13 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 38 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 75 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 256 mrd. kroner i 2015. Utlignet skatt for selskap gikk ned med 69 mrd. kroner fra 2014 til 2015.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 68 mrd. kroner i 2015. Av dette var 64 mrd. kroner fellesskatt og 294 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 3,3 mrd. kroner i 2015, mens tonnasjeskatten utgjorde 46 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 856 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 979 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 2,9 mrd. kroner.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 256 mrd. kroner var 91,5 pst. (234 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22,9 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 81,5 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 68 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 5,5 pst. på kraftselskap, 6,2 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 4,7 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,3 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,8 pst. på verdipapirfond og 0,3 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 70 mrd. kroner. Beløpet utgjør 50 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 16 737 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for bosatte personer 17 år og eldre. 2015. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle personer med et ligningsforhold

Bosatt personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Toppskattegrunnlag

4 257 897

1 729 440

3 959 626

1 678 486

Alminnelig inntekt etter særfra-drag

4 282 523

1 402 391

3 988 626

1 364 033

Personinntekt lønn

3 293 413

1 307 115

3 055 910

1 268 254

Personinntekt pensjoner

1 011 393

258 876

969 410

253 125

Personinntekt fiske og fangst

11 271

5 373

10 818

5 228

Personinntekt annen næring1

238 827

66 775

234 652

65 992

Skatt formue kommune

546 353

10 635

518 574

10 409

Skatt inntekt kommune og fylke.

3 822 195

167 504

3 646 819

163 838

Skatt formue stat

528 541

2 267

517 653

2 228

Toppskatt

952 225

25 586

925 395

24 730

Felleskatt

3 821 928

156 694

3 646 588

153 265

Medlemsavgift til folketrygden

3 947 647

134 238

3 780 693

130 770

Forsinkelsesavgift

15 430

32

14 899

32

Tilleggsskatt

7 889

151

7 176

141

Finnmarksfradrag

72 347

930

68 298

899

Fradrag for boligsparing2

370 119

1 239

367 732

1 232

Skattebegrensning3

26 026

468

25 717

463

Skattefradrag for alders-pensjonister

847 236

14 519

815 431

14 163

Fradrag for utenlandsskatt

23 445

2 588

20 789

1 858

Utlignet skatt4

3 945 850

478 258

3 692 724

466 134

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2015. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Toppskattegrunnlag

1 678 486

85 283

207 044

233 413

57 418

56 066

87 803

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 364 033

65 999

177 948

209 014

43 472

42 850

70 964

Personinntekt lønn

1 268 254

59 963

160 906

188 195

39 061

38 644

65 314

Personinntekt pensjoner

253 125

14 684

30 163

27 043

11 182

10 378

14 353

Personinntekt fiske og fangst

5 228

67

62

27

11

23

17

Personinntekt annen næring1

65 992

3 840

8 594

10 541

2 860

3 234

4 064

Skatt formue kommune

10 409

337

1 601

2 884

192

220

467

Skatt inntekt kommune og fylke

163 838

7 733

21 920

25 816

5 042

4 981

8 486

Skatt formue stat

2 228

72

343

618

41

47

100

Toppskatt

24 730

853

4 186

4 754

481

472

1 161

Felleskatt

153 265

7 234

20 505

24 151

4 717

4 659

7 939

Medlemsavgift til folketrygden

130 770

6 613

16 182

18 461

4 419

4 347

6 832

Forsinkelsesavgift

32

2

4

6

1

1

2

Tilleggsskatt

141

7

22

32

9

4

8

Finnmarksfradrag

899

..

..

..

..

..

..

Fradrag for boligsparing2

1 232

44

105

214

31

36

50

Skattebegrensning3

463

32

34

75

18

17

28

Skattefradrag for alderspensjonister

14 163

917

1 299

1 073

744

712

819

Fradrag for utenlandsskatt

1 858

48

237

293

15

13

64

Utlignet skatt4

466 134

21 753

63 031

75 021

14 058

13 923

24 001

Tabell 2.2 forts.

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Toppskattegrunnlag

75 470

52 146

34 159

54 575

162 856

168 104

Alminnelig inntekt etter særfradrag

60 283

40 328

27 032

43 125

135 924

136 696

Personinntekt lønn

54 332

36 756

24 538

40 628

130 227

131 003

Personinntekt pensjoner

13 146

9 594

5 776

8 241

19 677

24 227

Personinntekt fiske og fangst

37

22

36

115

214

590

Personinntekt annen næring1

3 276

1 982

1 227

1 987

5 602

5 104

Skatt formue kommune

371

178

169

289

957

1 069

Skatt inntekt kommune og fylke

7 161

4 737

3 191

5 109

16 635

16 463

Skatt formue stat

79

38

36

62

205

229

Toppskatt

940

566

383

659

3 370

2 507

Felleskatt

6 699

4 432

2 985

4 779

15 561

15 401

Medlemsavgift til folketrygden

5 838

4 011

2 638

4 248

12 750

13 095

Forsinkelsesavgift

1

1

1

1

2

3

Tilleggsskatt

7

5

3

4

7

9

Finnmarksfradrag

..

..

..

..

..

..

Fradrag for boligsparing2

41

30

22

52

151

149

Skattebegrensning3

27

18

13

21

31

35

Skattefradrag for alderspensjonister

743

569

340

491

1 064

1 344

Fradrag for utenlandsskatt

92

43

56

114

410

201

Utlignet skatt4

20 156

13 277

8 948

14 443

47 784

46 990

Tabell 2.2 forts.

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør- Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romssa

Finnmark Finnmárkku

Toppskattegrunnlag

33 226

83 519

98 833

39 554

74 147

51 643

23 227

Alminnelig inntekt etter særfradrag

26 296

64 581

77 478

29 548

56 001

39 344

17 149

Personinntekt lønn

24 257

62 108

75 880

27 993

52 794

38 507

17 149

Personinntekt pensjoner

5 644

13 292

14 325

7 108

12 953

7 828

3 510

Personinntekt fiske og fangst

291

1 247

178

121

1 147

556

469

Personinntekt annen næring1

1 532

2 870

3 327

1 721

2 105

1 551

576

Skatt formue kommune

168

407

510

121

228

186

55

Skatt inntekt kommune og fylke

3 103

7 646

9 216

3 424

6 542

4 633

1 997

Skatt formue stat

36

85

109

26

49

40

12

Toppskatt

326

1 058

1 230

337

684

546

215

Felleskatt

2 903

7 153

8 622

3 203

6 120

4 334

1 868

Medlemsavgift til folketrygden

2 578

6 472

7 711

3 056

5 706

4 014

1 801

Forsinkelsesavgift

1

2

2

1

1

1

1

Tilleggsskatt

1

4

6

2

5

4

2

Finnmarksfradrag

..

..

..

..

..

169

730

Fradrag for boligsparing2

29

61

90

26

47

39

15

Skattebegrensning3

7

21

23

15

25

17

6

Skattefradrag for alderspensjonister

382

873

829

468

816

468

209

Fradrag for utenlandsskatt

19

106

72

19

28

21

6

Utlignet skatt4

8 670

21 736

26 348

9 621

18 377

13 021

4 973

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.

4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2015

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum utlignet skatt

Hele landet

352 300

261 600

289 300

89 400

Østfold

317 600

228 600

173 700

75 300

Akershus

392 300

301 300

413 300

106 700

Oslo

409 100

318 400

614 300

114 300

Hedmark

312 200

222 200

176 300

71 900

Oppland

315 900

225 800

240 800

73 300

Buskerud

345 700

255 800

270 700

86 500

Vestfold

337 600

246 600

209 400

82 400

Telemark

321 200

233 300

146 700

76 800

Aust-Agder

321 900

233 400

190 200

77 300

Vest-Agder

323 900

235 900

202 000

79 000

Rogaland

381 200

288 500

254 100

101 400

Hordaland

355 100

264 700

288 900

91 000

Sogn og Fjordane

326 800

238 500

329 800

78 600

Møre og Romsdal

334 500

242 600

225 200

81 600

Sør-Trøndelag

339 300

247 800

220 700

84 300

Nord-Trøndelag

305 900

215 900

118 800

70 300

Nordland

321 300

229 900

142 800

75 400

Troms Romssa

330 400

238 000

168 800

78 800

Finnmark Finnmárkku

315 100

224 300

90 700

65 000

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og allminnelig inntekt etter særfradrag. 2015

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Allminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1–499 999

500 000 –999 999

1 000 000 –2 999 999

3 000 000 og over

I alt

4 150 990

1 677 158

1 335 177

476 131

509 890

152 634

0 eller negativ

162 364

97 008

51 764

5 100

5 325

3 167

1–24 999

252 325

74 450

167 905

5 428

3 786

756

25 000–49 999

103 512

48 388

49 039

2 865

2 575

645

50 000–74 999

124 107

60 659

55 467

4 085

3 092

804

75 000–99 999

147 211

64 405

69 912

7 725

4 328

841

100 000–149 999

424 156

135 208

197 886

55 099

33 333

2630

150 000–199 999

429 087

141 828

165 017

63 986

53 378

4 878

200 000–249 999

414 956

156 487

134 680

59 710

57 276

6 803

250 000–299 999

409 089

168 009

119 165

56 373

57 217

8 325

300 000–349 999

361 515

158 817

93 950

48 549

50 837

9 362

350 000–399 999

291 438

130 700

69 490

39 406

42 656

9 186

400 000–449 999

223 430

99 880

48 268

31 265

35 173

8 844

450 000–499 999

164 538

73 060

31 886

23 201

28 199

8 192

500 000–999 999

515 847

228 040

72 177

64 661

105 629

45 340

1 000 000 og over

127 415

40 219

8 571

8 678

27 086

42 861

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2015. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

597 000

323 900

819 000

Av dette:

Personinntekt lønn

536 100

43 400

56 700

Ytelser fra folketrygden

8 500

196 400

20 900

Tjenestepensjon

3 600

55 200

4 800

Næringsinntekt i alt

3 600

2 400

653 500

Kapitalinntekter

43 400

26 000

82 800

Av dette:

Renteinntekter

3 700

6 400

8 300

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

28 300

9 400

47 300

Gevinst ved salg av verdipapirer

5 800

4 900

9 400

Inntektsfradrag

147 900

94 700

170 100

Av dette:

Minstefradrag

88 900

73 400

25 700

Netto reiseutgifter

2 700

100

600

Pensjonspremie

3 700

100

800

Foreldrefradrag

3 500

500

2 700

Fagforeningskontingent

2 000

100

500

Årets underskudd i næring

1 000

600

12 900

Tidligere års underskudd

2 000

3 800

21 000

Renteutgifter

36 800

11 800

63 000

Tap ved salg av verdipapirer

2 100

2 300

5 000

Alminnelig inntekt etter særfradrag

447 700

231 200

710 500

Bruttoskatt

165 000

70 700

278 600

Fradrag i skatt

2 100

11 200

2 700

Utlignet skatt

163 000

59 500

275 900

Antall bosatte 17 år og eldre

2 195 348

1 219 088

107 543

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2015. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–749 999

750 000–999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

442 300

29 400

159 500

251 900

350 400

448 400

598 200

853 900

1 824 700

Av dette:

Personinntekt lønn

305 500

25 400

85 700

98 900

205 200

353 800

505 000

700 700

1 034 700

Ytelser fra folke- trygden

62 700

700

58 800

127 800

104 000

53 000

34 200

36 800

42 000

Tjenestepensjon

18 200

800

7 800

15 500

27 400

22 600

20 100

22 600

32 300

Næringsinntekt i alt

19 900

800

3 700

4 900

7 300

10 800

23 600

53 600

164 800

Kapitalinntekter

34 800

1 500

3 300

4 600

6 100

7 600

14 400

38 400

537 500

Av dette:

Renteinntekter

4 300

1 100

2 200

3 200

3 800

3 900

4 900

7 100

17 800

Skattepliktig og skattefritt aksje- utbytte

20 000

100

200

300

500

900

2 800

12 900

377 100

Gevinst ved salg av verdipapirer

5 000

200

300

300

500

800

2 100

6 400

80 600

Inntektsfradrag

115 900

23 200

67 400

96 500

114 400

132 500

152 900

177 800

235 300

Av dette:

Minstefradrag

73 000

15 500

56 800

79 600

83 500

85 700

85 800

84 900

83 100

Netto reiseutgifter

1 500

-

200

400

1 100

2 000

2 900

3 600

3 300

Pensjonspremie

2 000

100

300

500

1 500

3 200

4 200

3 900

3 400

Foreldrefradrag

2 200

600

1 100

1 300

2 100

2 900

3 200

3 700

3 600

Fagforeningskontingent

1 100

-

100

300

1 000

1 800

2 100

1 800

1 500

Årets underskudd i næring

1 000

500

500

600

700

900

1 400

2 200

3 900

Tidligere års underskudd

3 400

3 500

2 000

1 500

2 000

1 800

3 200

5 100

21 000

Renteutgifter

25 100

2 200

4 800

9 800

17 900

28 600

41 600

57 700

80 600

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

300

300

500

1 100

1 300

2 300

4 900

16 500

Alminnelig inntekt etter særfradrag

328 600

12 100

93 200

155 500

236 100

315 300

446 000

678 100

1 615 200

Bruttoskatt

116 800

2 100

23 800

46 500

76 300

107 200

160 000

264 500

635 600

Fradrag i skatt

4 500

200

10 300

8 500

4 500

2 200

2 000

2 800

10 100

Utlignet skatt

112 300

1 900

13 500

38 000

71 800

104 900

158 000

261 600

625 500

Antall bosatte 17 år og eldre

4 150 990

494 000

409 366

657 469

701 412

640 716

804 194

240 643

203 190

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2015. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1– 499 999

500 000–999 999

1 000 000–2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

442 300

453 000

292 800

432 000

529 900

1 371 000

Av dette:

Personinntekt lønn

305 500

382 800

209 500

274 200

286 100

459 500

Ytelser fra folke- trygden

62 700

31 400

56 700

100 400

128 000

123 500

Tjenestepensjon

15 500

6 300

9 800

23 900

40 200

57 100

Næringsinntekt i alt

19 900

20 700

8 400

15 700

28 500

95 900

Kapitalinntekter

34 800

9 900

4 600

12 900

39 700

624 000

Av dette:

Renteinntekter

4 300

1 400

1 500

4 100

11 000

39 900

Skattepliktig og skatte- fritt aksjeutbytte

20 000

3 700

1 100

3 300

13 100

440 500

Gevinst ved salg av verdipapirer

5 000

1 600

800

2 000

6 500

84 400

Inntektsfradrag

115 900

142 500

83 100

101 300

106 200

188 800

Av dette:

Minstefradrag

73 000

75 700

66 000

77 700

77 000

77 300

Netto reiseutgifter

1 500

2 100

1 100

1 100

1 000

1 100

Pensjonspremie

2 000

2 400

1 500

2 300

2 000

1 700

Foreldrefradrag

2 200

3 000

1 700

2 100

1 200

1 200

Fagforeningskontingent

1 100

1 300

800

1 200

1 000

800

Årets underskudd i næring

1 000

1 100

400

900

1 700

4 400

Tidligere års underskudd

3 400

3 600

700

1 200

2 800

33 300

Renteutgifter

25 100

47 900

7 000

9 700

10 700

29 100

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

1 300

400

1 400

3 100

22 700

Alminnelig inntekt etter særfradrag

328 600

312 400

209 400

331 300

425 700

1 216 800

Bruttoskatt

116 800

114 600

68 800

111 800

149 000

469 000

Fradrag i skatt

4 500

2 200

4 500

7 500

8 200

8 900

Utlignet skatt

112 300

112 400

64 300

104 400

140 800

460 100

Antall bosatte 17 år og eldre

4 150 990

1 677 158

1 335 177

476 131

509 890

152 634

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2015. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17–24

25–34

35–44

45–54

55–66

67–79

80–

Bruttoinntekt1

442 300

135 000

383 100

528 400

594 800

571 200

398 100

294 000

Av dette:

Personinntekt lønn

305 500

124 500

348 800

456 000

478 000

363 300

40 200

1 300

Ytelser fra folketrygden

62 700

3 200

6 500

12 300

25 300

80 200

232 400

215 100

Tjenestepensjon

18 200

900

1 600

1 900

3 700

31 400

67 600

54 500

Næringsinntekt i alt

19 900

2 300

13 200

26 900

33 800

31 500

10 200

1 500

Kapitalinntekter

34 800

3 900

11 800

29 300

52 300

63 700

47 000

21 300

Av dette:

Renteinntekter

4 300

1 500

2 700

2 300

3 500

6 400

8 600

9 100

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

20 000

1 400

4 800

17 900

35 700

39 100

21 700

4 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

5 000

700

1 500

3 900

6 400

9 200

8 800

3 500

Inntektsfradrag

115 900

51 200

117 900

144 600

144 200

132 600

96 000

76 200

Av dette:

Minstefradrag

73 000

44 100

74 900

80 300

82 000

81 900

69 900

63 800

Netto reiseutgifter

1 500

500

1 700

2 400

2 500

1 600

100

0

Pensjonspremie

2 000

500

2 000

3 000

3 300

2 900

200

0

Foreldrefradrag

2 200

300

4 500

6 700

1 300

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 100

300

1 200

1 600

1 700

1 600

200

0

Årets underskudd i næring

1 000

100

600

1 300

1 600

1 600

1 000

300

Tidligere års underskudd

3 400

300

1 200

2 400

4 400

6 400

5 400

3 500

Renteutgifter

25 100

3 700

27 500

39 800

38 000

26 600

12 500

4 600

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

100

500

1 800

2 600

3 600

3 500

2 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

328 600

84 000

264 900

383 500

453 600

444 800

306 900

221 100

Bruttoskatt

116 800

25 700

93 400

142 000

168 800

162 300

96 600

64 200

Fradrag i skatt

4 500

1 100

1 800

1 000

1 200

3 400

16 200

19 700

Utlignet skatt

112 300

24 600

91 600

141 000

167 600

158 900

80 400

44 500

Antall bosatte 17 år og eldre

4 150 990

540 619

712 649

713 540

720 214

719 272

524 671

220 025

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2015.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskap.1 2015. Mill. kroner

Kommuneskatteligningen

Antall2

834

Naturressursskatt

1 332

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

242

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

113 770

Skattbar inntekt

256 016

Nettoformue

195 849

Nettoinntekt sokkel

127 681

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

101 917

Inntektsskatt

64 385

Formuesskatt

294

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

69 715

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

3 321

Tonnasjeskatt

46

Utlignet skatt

139 336

Fradrag i skatt

I alt

21 428

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

979

Fradrag for naturressursskatt3

856

Forsknings- og utviklingsfradrag3

2 855

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

16 737

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2015.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt.1 Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap.3 2015

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr

Prosent

Mill. kr

Prosent

I alt

113 770

100

256 016

100

69 076

100

1–4 999

5 729

5

8

0

2

0

5 000–9 999

2 783

2

22

0

6

0

10 000–19 999

4 556

4

67

0

18

0

20 000–49 999

10 564

9

362

0

98

0

50 000–99 999

11 740

10

859

0

232

0

100 000–199 999

14 690

13

2 139

1

577

1

200 000–499 999

21 964

19

7 186

3

1 939

3

500 000–999 999

15 658

14

11 194

4

3 022

4

1 000 000–1 999 999

12 017

11

16 932

7

4 570

7

2 000 000–4 999 999

8 499

7

26 097

10

7 042

10

5 000 000 og over

5 570

5

191 150

75

51 571

75

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2015.

Tabell 2.11 Selskap. Skattegrunnlag og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskap.2 2015. Mill. kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt

Tonnasjeskatt

Grunn-rente-skatt

Fradrag i skatt 5

Sum skatt til staten

I alt

118 007

195 849

256 016

294

69 076

46

3 321

4 691

68 047

Aksjeselskap 6

111 754

258

218 002

0

58 861

-

-

3 375

55 486

Rederier skattelagt etter skatteloven §§8-10 til 8-19

444

-

473

-

128

46

-

1

173

Selskap hjemme-hørende på Svalbard

99

205

437

0

70

-

-

-

70

Verdipapirfond

70

-

3 545

-

957

-

-

420

537

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskap

143

89 402

11 244

134

3 036

-

-

2

3 168

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

1 967

52 178

1 293

78

349

-

-

10

417

Kraftforetak

283

2 949

4 858

4

1 312

-

3 321

870

3 767

Institusjoner, for-eninger og pensjonsfond

932

50 683

403

76

109

-

-

7

178

Utenlandske aksje-selskap og forsikringsselskap

2 315

173

15 760

0

4 255

-

-

5

4 250

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (856 millioner kroner), kreditfradrag (979 millioner kroner), og forsknings- og utviklingsfradrag (2 855 millioner kroner).

6 Omfatter aksjeselskap og allmennaksjeselskap, samt selskap eller sammenslutninger likestilt med aksjeselskap.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2015

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Skattegrunnlag og skatter. 2015. Mill. kroner

Sokkelselskap

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørlednings-selskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

187

127 681

124 687

2 994

Skatt inntekt sokkel

187

34 475

33 666

809

Særskatteinntekt

15

101 917

101 917

.

Særskatt sokkel

15

51 978

51 978

.

Sum skatt sokkel1

187

69 715

68 906

809

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 16 737 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås Skatt for selskaper 2015.

Til forsiden