Prop. 1 LS (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 Skatter, avgifter og toll 2018

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

 • lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

 • lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i skatteloven

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2018 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2018

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2018

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2018

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven m.m. (overføring av innkrevingsoppgaver fra Arbeids- og velferdsetaten til Skatteetaten)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • midlertidig lov om tillegg til lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

 • lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

 • lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i skatteloven

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2018 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2018

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2018

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2018

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden