Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

5 Underliggande verksemder o.a.

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2019

Figur 5.1 Underliggande verksemder o.a. per 1. januar 2019

Einingar som er markerte med grå farge, er ikkje statlege forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Forklaringar og forkortingar:

Barnehage og grunnopplæring

Foreldreutvala er førte opp samla i tabellen, da dei har felles sekretariat og mottar eit felles tildelingsbrev.

 • FUG: Foreldreutvalet for grunnopplæringa

 • FUB: Foreldreutvalet for barnehagar

 • Statped: Statleg spesialpedagogiske teneste

 • Sørsamisk kunnskapspark (tidlegare Sameskolen for Midt-Noreg) i Hattfjelldal

 • Samiske vidaregåande skolar:

 • Samisk vidaregåande skole og reindriftsskole i Kautokeino

 • Samisk vidaregåande skole i Karasjok

Høgre utdanning og forsking

 • FEK: Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

 • NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 • DIKU: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgre utdanning

 • UNIT: Direktoratet for IKT og fellestenester i høgre utdanning og forsking

 • NSD AS: Norsk senter for forskingsdata

 • Simula AS: Simula Research Laboratory

 • UNIS AS: Universitetssenteret på Svalbard

Kompetansepolitikk og integrering

 • IMDi: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

Anna

 • NUPI: Norsk utanrikspolitisk institutt

 • Vea: Noregs grøne fagskole

 • KSU: Kunnskapssenter for utdanning

Til forsida av dokumentet