Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Byggtabellar for universitet og høgskolar

Tabell 3.1 Ordinære prosjekt under bygging i 2019, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530 post 31 og 33 og kap. 2445 post 33 og brukarutstyrsprosjekt over kap. 530 post 45

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2019

Bruttoareal

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet1

7 120,9

63 100 m2

+ 11 700 m2

(Senter for husdyrforsøk)

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Midlar til utstyr og inventar for nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet

1 180,5

Universitetet i Oslo

Livsvitskapsbygget

5 779

66 700 m2

Universitetet i Oslo

Midlar til utstyr og inventar for Livsvitskapsbygget

1 162,2

Universitetet i Bergen

Universitetsmuseet del 2, Bergen

395

9 200 m2

1 Senter for husdyrforsøk blei stilt ferdig i 1. halvår 2015.

Tabell 3.2 Kurantprosjekt under bygging i 2019, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 341

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Søraust-Noreg

Campus Ringerike, Hønefoss, ombygging og nybygg

11 000 m2

Høgskulen på Vestlandet

Nybygg, campus Kronstad, Bergen

14 300 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nybygg for lærarutdanninga

10 900 m2

1 Tabellen viser byggeprosjekt der institusjonane dekker investeringskostnaden innanfor gjeldande budsjettrammer, såkalla brukerfinansierte eller kurante byggeprosjekt. Dette er prosjekt innanfor statens husleigeordning, og investeringskostnaden for prosjektet blir betalt tilbake gjennom husleige til Statsbygg. Institusjonane får ikkje husleiekompensasjon, auka kostnader må løysast innanfor uendra budsjettrammer. I tillegg kjem dei kurantprosjekta som blir klare for igangsetting i løpet av hausten 2018 og i 2019, jf. eigen tabell nedanfor.

Tabell 3.3 Ferdig prosjekterte byggeprosjekt1

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Stavanger

Arkeologisk museum, nybygg og ombygging

6 130 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialvitskap, Elgesetergata

13 000 m2

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

9 300 m2

1 Tabellen viser ferdig prosjekterte byggeprosjekt med kostnadsramme over 300 mill. kroner. Ferdig prosjektert betyr at mål, overordna rammer og kostnader for prosjektet er fastsatt. Ei eventuell startløyving vil vere avhengig av dei årlege budsjettprosessane.

Tabell 3.4 Byggeprosjekt med prosjekteringsløyve, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530 post 30, kap. 2445 post 30 og post 321

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Campus NTNU

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt bygg for Odontologisk fakultet

21 600 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Tromsø museum

19 700 m2

Nord universitet

Nybygg for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Blått bygg byggetrinn 6B)

9 650 m2

Universitetet i Bergen

Nybygg Griegakademiet

10 000 m2

Noregs handelshøgskole

Rehabilitering av hovudbygget, inkludert høgblokka

12 500 m2

1 Tabellen viser både regjeringa sitt forslag for 2019 og byggeprosjekt der Stortinget har vedtatt ei løyving til vidare planlegging og prosjektering av bygget. Prosjekteringsmidlane er løyvde over kap. 530, post 30 for prosjekt utenfor statens husleigeordning, og kap. 2445, post 30 for prosjekter innanfor statens husleigeordning, og kurantprosjekt på over 100 mill. kroner under programmering eller prosjektering, kap. 2445 post 32.

Til forsida av dokumentet