Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

44 704

44 721

46 162

46 500

Varer og tenester

36 491

40 578

33 746

35 327

Sum driftsutgifter

81 195

85 299

79 908

81 827

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

835

723

522

700

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

835

723

522

700

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

20 711

26 377

20 906

21 000

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

20 711

26 377

20 906

21 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

102 741

112 399

101 336

103 527

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

858

491

1 145

900

Andre driftsinntekter

0

0

5

0

Sum driftsinntekter

858

491

1 150

900

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

105 065

117 779

110 368

109 414

Andre innbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

105 065

117 779

110 368

109 414

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

105 923

118 270

111 517

110 314

Netto endring i kontantbehaldning

3 182

5 871

10 182

6 787

Tabell 4.2 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

21 390

24 945

20 697

20 414

Løyvingar frå andre departement

48 176

37 268

40 730

41 959

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

4 289

3 163

2 875

3 000

Løyvingar frå Noregs forskingsråd

27 287

24 343

32 547

32 000

Sum løyvingar til statsoppdraget

101 142

89 719

96 848

97 373

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

-18

2 234

-502

800

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

727

14 136

3 248

5 000

Sum bidrag

709

16 370

2 746

5 800

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

737

2 888

1 056

3 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

1 000

Oppdrag frå private

785

1 444

1 583

900

Andre inntekter og tidsavgrensingar

2 550

7 849

9 284

2 241

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

4 072

12 181

11 923

7 141

Sum inntekter

105 923

118 270

111 517

110 314

Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2015–17

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

2015

2016

2017

Endring 2016 til 2017

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

35 023

40 900

51 077

10 177

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

6

0

5

5

Sum kontantar og kontantekvivalentar

35 029

40 900

51 082

10 182

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 915

3 950

4 126

175

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 812

4 100

3 994

-107

Gjeld til leverandørar

2 764

1 941

1 020

-921

Gjeld til oppdragsgivarar

-5 173

-1 637

-1 773

-136

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-265

1 898

3 209

1 311

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

5 053

10 252

10 575

323

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

8 429

4 013

5 607

1 593

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

2 486

7664

10 974

3 310

Andre avsetningar til vedtatte, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

13 139

6 982

12 010

5 029

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

24 054

18 659

28 591

9 932

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

594

6 587

6 504

-83

Fri verksemdskapital

5 328

5 402

5 412

10

Sum andre avsetningar

5 922

11 989

11 916

-73

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

35 029

40 900

51 082

10 182

Tabell 4.4 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art

(i 1 000 kroner)

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

24 945 011

26 285 493

27 203 915

28 963 962

Varer og tenester

12 750 571

12 549 550

13 949 184

14 439 227

Sum driftsutgifter

37 695 582

38 835 043

41 153 099

43 403 190

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 391 008

2 498 781

2 395 616

2 105 600

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2 391 008

2 498 781

2 395 616

2 105 600

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

171 918

248 324

294 961

296 762

Utbetalingar til andre verksemder

358 362

391 411

190 794

286 763

Sum overføringar frå verksemda

530 280

639 735

485 756

583 525

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

8 753

7 607

10 257

3 435

Andre finansielle utgifter

7 272

6 637

1 877

926

Sum finansielle aktivitetar

16 025

14 244

12 133

4 361

Sum utgifter

40 632 895

41 987 804

44 046 604

46 096 676

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 583 373

2 555 467

2 724 545

2 324 350

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

14 754

15 125

15 188

15 188

Refusjonar

595 484

513 396

206 337

217 632

Andre driftsinntekter

2 341 417

1 897 018

2 735 466

2 332 228

Sum driftsinntekter

5 535 028

4 981 006

5 681 535

4 889 399

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

101 499

6 716

33 324

452

Sum investeringsinntekter

101 499

6 716

33 324

452

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

35 175 346

37 634 058

40 011 321

40 815 685

Andre innbetalingar

146 857

103 583

5

0

Sum overføringar til verksemda

35 322 202

37 737 641

40 011 326

40 815 685

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

800

35 656

8 948

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

9 472

2 289

11 698

3 497

Sum finansielle aktivitetar

10 272

37 945

20 646

3 497

Sum inntekter

40 969 001

42 763 308

45 746 831

45 709 033

Netto endring i kontantbehaldning

336 106

775 503

1 700 227

-387 643

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med 6,0 pst. frå 2016 til 2017 og utgjer 93,4 pst. av dei samla utgiftene i 2017, mot 92,5 pst. i 2016. Dei samla utgiftene har auka med 4,9 pst. frå 2016 til 2017. Overføringane til verksemdene har auka med 6,0 pst. frå 2016 til 2017, medan dei auka med 6,8 pst. frå 2015 til 2016. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 87,5 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2016, da delen var 88,2 pst.

Tabell 4.5 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett 2018

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

30 283 985

32 212 846

33 687 924

34 346 559

Løyvingar frå andre departement

378 784

390 477

343 019

347 793

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

1 370 807

1 272 731

1 555 651

1 450 462

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

2 659 703

3 033 114

3 333 723

3 535 865

Sum løyvingar til statsoppdraget

34 693 279

36 909 167

38 920 317

39 680 678

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar1

181 008

193 091

201 837

166 085

Bidrag frå private

754 540

712 731

640 992

598 348

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

462 483

461 914

562 518

574 982

Sum bidrag

1 398 031

1 367 736

1 405 348

1 339 414

Oppdragsinntekter o.a.

Oppdrag frå statlege verksemder

486 687

525 404

579 587

346 019

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

91 327

90 239

104 247

66 524

Oppdrag frå private

434 502

440 787

450 776

320 452

Andre inntekter og tidsavgrensingar

3 865 175

3 429 975

4 286 556

3 955 946

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

4 877 691

4 486 405

5 421 166

4 688 940

Sum inntekter

40 969 001

42 763 308

45 746 831

45 709 033

1 Inkluderer bidrag frå regionale forskingsfond

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 7,0 pst. frå 2016 til 2017. Dette er høgre enn frå 2015 til 2016, da auken var på 4,4 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer 85,1 pst. av inntektene i 2017. Dette er noko lågare enn i 2016, da delen var 86,3 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekker 88,4 pst. av dei samla utgiftene i 2017, mot 87,9 pst. i 2016.

Tabell 4.6 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2015–17 (nettobalanse)

(i 1 000 kroner)

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Endring frå 2016 til 2017

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

10 380 330

11 157 071

12 610 323

1 453 252

Behaldningar på andre bankkonti

575 181

574 357

821 078

246 720

Andre kontantbehaldningar

739

324

580

255

Sum kontantar og kontantekvivalentar

10 956 251

11 731 753

13 431 980

1 700 227

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 059 403

2 171 944

2 283 404

111 460

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 624 185

1 752 283

1 852 405

100 122

Gjeld til leverandørar

1 352 523

1 801 831

1 979 623

177 792

Gjeld til oppdragsgivarar

-379 970

-444 147

-637 842

-193 695

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

303 497

855 715

859 894

4 180

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

4 959 639

6 137 625

6 337 484

199 859

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

215 726

202 939

267 093

64 154

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

- 216 104

-479 062

-497 600

-18 538

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 910 969

1 989 540

2 583 662

594 122

Andre avsetningar til vedtatte, ikkje starta formål1

823 821

994 309

1 220 450

226 141

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

82 851

98 912

86 081

-12 831

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 817 264

2 806 638

3 659 686

853 048

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

2 459 207

2 143 642

2 730 433

586 792

Fri verksemdskapital

525 582

590 192

616 184

25 991

Sum andre avsetningar

2 984 789

2 733 835

3 346 617

612 783

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

2

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

194 557

53 656

88 193

34 537

Sum langsiktig gjeld

194 560

53 656

88 193

34 537

Sum netto gjeld og forpliktingar

10 956 251

11 731 753

13 431 980

1 700 227

1 Inkluderer prosjekt finansierte av regionale forskingsfond

Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått opp med 14,5 pst frå 2016 til 2017, mot 7,1 pst. frå 2015 til 2016. Avsetningane som skal dekke påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 3,3 pst. Tilsvarande var det ein auke på 23,8 pst. frå 2015 til 2016. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 30,4 pst. frå 2016 til 2017.

Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2017

( i 1 000 kroner)

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Eiendeler

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler

33 052

34 997

36 300

II Varige driftsmidler

33 296 944

34 802 167

34 586 824

III Finansielle anleggsmidler

225 672

230 564

267 427

Sum anleggsmidler

33 555 668

35 067 728

34 890 551

B. Omløpsmidler

I Behaldninger av varer og driftsmateriell

17 426

17 997

33 729

II Fordringer

1 445 687

1 603 360

1 965 972

III Bankinnskudd, kontanter og lignende

10 956 249

11 731 753

13 431 980

Sum omløpsmidler

12 419 362

13 353 110

15 431 681

Sum eiendeler

45 975 029

48 420 838

50 322 232

Statens kapital og gjeld

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital

751 254

820 756

883 610

II Avregninger

3 305 258

3 105 672

3 814 097

III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

33 329 996

34 837 164

34 623 124

IV Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring

0

0

257 556

Sum statens kapital

37 386 508

38 763 592

39 578 388

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser

126 057

3 656

38 193

II Annen langsiktig gjeld

68 500

50 000

50 000

III Kortsiktig gjeld

8 393 964

9 603 587

10 655 649

Sum gjeld

8 588 522

9 657 243

10 743 842

Sum statens kapital og gjeld

45 975 030

48 420 835

50 322 230

Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har auka med 3,9 pst. frå 2016 til 2017. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med -0,5 pst. i høve til 2016, medan omløpsmidlane har auka med 15,6 pst. frå 2016 til 2017. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 11,0 pst. frå 2016 til 2017. Avrekningane har auka med 22,8 pst. frå 2016 til 2017.

Tabell 4.8 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

(1 000 kroner)

Utgiftsart/inntektsart

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett for 2018

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

497 719

540 103

526 333

539 500

Varer og tenester

370 650

269 592

276 320

280 000

Sum driftsutgifter

868 369

809 695

802 653

819 500

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

49 167

8 659

16 952

0

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

49 167

8 659

16 952

0

Overføringar frå verksemda

Utbetalinger til andre statlege rekneskapar

3 313 960

4 055 269

4 369 193

5 109 762

Utbetalingar til andre verksemder

4 350 302

4 598 495

5 148 128

4 623 479

Sum overføringar frå verksemda

7 664 262

8 653 764

9 517 321

9 733 241

Sum utgifter

8 581 798

9 472 118

10 336 926

10 552 741

Driftsinntekter

Refusjonar

8372

7272

7 576

0

Andre driftsinntekter

8321

7828

10 676

7 082

Sum driftsinntekter

16 693

15 100

18 252

7 082

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

8549186

9574802

9 803 567

10 310 210

Andre innbetalingar

275344

227767

264 047

240 031

Sum overføringar til verksemda

8 824 530

9 802 569

10 067 614

10 550 241

Sum inntekter

8 841 223

9 817 669

10 085 866

10 557 323

Netto endring i kontantbehaldning

-259 425

-345 551

251 060

-4 582

Tabell 4.9 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Budsjett for 2018

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

3761394

4170751

3 941 431

5 248 027

Løyvingar frå andre departement

4787792

5404051

5 862 136

5 062 183

Sum løyvingar

8 549 186

9 574 802

9 803 567

10 310 210

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå private

224244

227800

264 047

240 031

Sum bidrag

224 244

227 800

264 047

240 031

Oppdragsinntekter m.v.

Andre inntekter og tidsavgrensninger

67793

15067

18 252

7 082

Sum oppdragsinntekter m.v.

67 793

15 067

18 252

7 082

Sum inntekter

8 841 223

9 817 669

10 085 866

10 557 323

Tabell 4.10 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2015–17

(i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember

Rekneskap 31.12.2015

Rekneskap 31.12.2016

Rekneskap 31.12.2017

Endring frå 2016 til 2017

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

4 817 495

5 195 543

4 918 402

-277 141

Behaldning på andre bankkonti

35 205

36 316

34 862

-1 454

Andre kontantbehaldningar

48 461

15 033

42 568

27 535

Sum kontantar og kontantekvivalentar

4 901 341

5 246 892

4 995 832

-251 060

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

38 372

40 836

41 216

380

Skattetrekk og offentlege avgifter

35 887

37 875

8 692

-29 183

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1658 783

1806 028

1862 880

56 852

Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår

18 056

-7 685

41 166

48 851

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 751 098

1 877 054

1 953 954

76 900

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Forskingsprogram under handsamning

3158 715

3305 438

2 929 269

-376 169

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 158 715

3 305 438

2 929 269

-376 169

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

59 211

103 098

132 120

29 022

Fri verksemdskapital

55 365

41 386

45 920

4 534

Sum andre avsetningar

114 576

144 484

178 040

33 556

Langsiktige forpliktingar (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

-123 048

-80 084

-65 431

14 653

Anna langsiktig forplikting

Sum langsiktige forpliktingar

-123 048

-80 084

-65 431

14 653

Sum netto gjeld og forpliktingar

4 901 341

5 246 892

4 995 832

-251 060

Til forsida av dokumentet