Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag

Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 dei forslag til vedtak som følger førde opp:

Kapitla 200–292 og 2410, 3200–3292, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

382 440 000

21

Særskilde driftsutgifter

16 275 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

2 939 000

401 654 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Særskilde driftsutgifter

40 671 000

40 671 000

Sum Administrasjon

442 325 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

380 591 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

206 019 000

70

Tilskott til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

68 705 000

655 315 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

15 633 000

15 633 000

222

Statlege vidaregåande skolar og fjernundervisningstenester

01

Driftsutgifter

108 930 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 596 000

110 526 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

23 246 000

21

Særskilde driftsutgifter

106 749 000

60

Tilskott til landslinjer

230 867 000

63

Tilskott til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

71 038 000

64

Tilskott til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg

52 991 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overførast

274 477 000

66

Tilskott til leirskoleopplæring

54 343 000

67

Tilskott til opplæring i finsk

8 978 000

68

Tilskott til opplæring i kriminalomsorga

294 663 000

70

Tilskott til opplæring av lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilde behov

62 868 000

74

Prosjekttilskott

10 195 000

75

Grunntilskott

80 787 000

1 271 202 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

1 146 268 000

22

Vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar

1 625 098 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

49 000 000

60

Forsking på tiltak for betre kvalitet i barnehagen og grunnopplæringa

44 229 000

63

Tidleg innsats i skolen gjennom auka lærarinnsats på 1.–10. trinn

1 538 587 000

71

Tilskott til vitensenter

67 075 000

4 470 257 000

227

Tilskott til særskilde skolar

63

Tilskott til kommunar og fylkeskommunar

40 181 000

78

Tilskott

164 245 000

204 426 000

228

Tilskott til frittståande skolar o.a.

70

Frittståande grunnskolar, overslagsløyving

2 502 183 000

71

Frittståande vidaregåande skolar, overslagsløyving

1 661 353 000

72

Frittståande skolar godkjente etter kap. 4 i vaksenopplæringslova, overslagsløyving

163 661 000

73

Frittståande grunnskolar i utlandet, overslagsløyving

117 293 000

74

Frittståande vidaregåande skolar i utlandet, overslagsløyving

19 084 000

75

Frittståande skolar for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

325 804 000

76

Andre frittståande skolar, overslagsløyving

52 323 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsløyving

24 615 000

78

Kompletterande undervisning

25 325 000

79

Toppidrett

47 533 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 056 000

82

Kapitaltilskott til friskolar, kapital- og husleigetilskott

64 165 000

5 005 395 000

229

Noregs grøne fagskole – Vea

01

Driftsutgifter

26 781 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 240 000

28 021 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

714 323 000

21

Særskilde driftsutgifter

47 449 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

9 504 000

771 276 000

Sum Grunnopplæringa

12 532 051 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 51

481 266 000

51

Forsking, kan nyttast under post 21

8 543 000

60

Tilskott til bemanningsnorm i barnehage

102 800 000

63

Tilskott til tiltak for å styrke den norskspråklege utviklinga for minoritetsspråklege barn i barnehage

149 809 000

66

Tilskott til auka barnehagedeltaking for minoritetsspråklege barn

20 560 000

70

Tilskott for svømming i barnehagane

68 164 000

831 142 000

Sum Barnehagar

831 142 000

Høgre yrkesfagleg utdanning

240

Fagskolar

60

Tilskott til fagskolar

725 350 000

61

Utviklingsmidlar til fagskoleutdanning

41 864 000

767 214 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

17 031 000

70

Andre overføringar, kan nyttast under post 21

12 568 000

29 599 000

Sum Høgre yrkesfagleg utdanning

796 813 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskott

656 136 000

656 136 000

253

Folkehøgskolar

70

Tilskott til folkehøgskolar

885 626 000

71

Tilskott til Folkehøgskolerådet

5 236 000

72

Tilskott til Nordiska folkhögskolan

668 000

891 530 000

254

Tilskott til vaksenopplæring

70

Tilskott til studieforbund

214 524 000

73

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

13 864 000

228 388 000

255

Tilskott til freds- og menneskerettssenter

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

37 308 000

71

Falstadsenteret

21 496 000

72

Stiftelsen Arkivet

15 834 000

73

Nansen Fredssenter

6 562 000

74

Narviksenteret

8 539 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 485 000

76

Raftostiftelsen

5 418 000

104 642 000

256

Kompetanse Noreg

01

Driftsutgifter

64 258 000

21

Særskilde driftsutgifter

8 584 000

72 842 000

257

Kompetansepluss

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

5 998 000

70

Tilskott, kan overførast

171 725 000

177 723 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 01

212 844 000

60

Tilskott til karriererettleiing

34 525 000

247 369 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

2 378 630 000

Høgre utdanning

260

Universitet og høgskolar

50

Statlege universitet og høgskolar

35 606 697 000

70

Private høgskolar

1 564 288 000

37 170 985 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

75

Tilskott til bygging av studentbustader, kan overførast

662 779 000

662 779 000

280

Felles einingar

01

Driftsutgifter

170 786 000

21

Særskilde driftsutgifter

10 000

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgre utdanning

450 293 000

51

UNIT – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgre utdanning og forsking

157 654 000

71

Tilskott til UNIS

136 187 000

914 930 000

281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

200 742 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

14 282 000

50

Tilskott til Noregs forskingsråd

234 107 000

70

Andre overføringar, kan nyttast under post 01

36 309 000

78

Tilskott til Universitets- og høgskolerådet

20 321 000

505 761 000

Sum Høgre utdanning

39 254 455 000

Forsking

284

Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

01

Driftsutgifter

18 962 000

18 962 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggande forsking

1 699 644 000

53

Sektoroverskridande og strategiske satsingar

1 634 642 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

751 245 000

55

Verksemdskostnader

792 543 000

4 878 074 000

287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 71

6 845 000

53

NUPI

5 020 000

56

Holbergprisen

16 803 000

57

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

207 444 000

60

Regionale forskingsfond, tilskott til forsking

183 255 000

71

Tilskott til andre private institusjonar

48 639 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 783 000

483 789 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

122 140 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

286 405 000

73

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, kan overførast

2 240 253 000

75

UNESCO-kontingent

22 793 000

76

UNESCO-formål

4 002 000

2 675 593 000

Sum Forsking

8 056 418 000

Integrering og mangfald

290

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

264 480 000

264 480 000

291

Busetting av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

53 815 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

52 224 000

50

Noregs forskingsråd

7 021 000

60

Integreringstilskott, kan overførast

8 983 088 000

61

Særskilt tilskott ved busetting av einslege mindreårige flyktningar, overslagsløyving

2 283 887 000

62

Kommunale innvandrartiltak

269 652 000

70

Busettingsordninga og integreringstilskott, oppfølging

2 224 000

71

Tilskott til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd

117 053 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.a.

6 235 000

73

Tilskott

14 641 000

11 789 840 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

62 588 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

38 591 000

60

Tilskott til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 425 376 000

1 526 555 000

Sum Integrering og mangfald

13 580 875 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 45

392 941 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

7 167 192 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

2 983 362 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

742 493 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving

1 255 776 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

602 006 000

74

Tap på utlån

386 200 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

28 584 104 000

42 114 074 000

Sum Statsbankane

42 114 074 000

Sum departementets utgifter

119 986 783 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

6 030 000

02

Salsinntekter o.a.

1 261 000

7 291 000

3222

Statlege vidaregåande skolar og fjernundervisningstenester

02

Salsinntekter o.a.

8 033 000

8 033 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

19 734 000

19 734 000

3229

Noregs grøne fagskole – Vea

02

Salsinntekter o.a.

1 829 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 229 000

3 058 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

47 449 000

02

Salsinntekter o.a.

10 493 000

57 942 000

Sum Grunnopplæringa

96 058 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

3256

Kompetanse Noreg

01

Inntekter frå oppdrag

8 205 000

02

Salsinntekter o.a.

368 000

8 573 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

8 573 000

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

3280

Felles einingar

01

Inntekter frå oppdrag

10 000

02

Salsinntekter o.a.

601 000

611 000

3281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

02

Salsinntekter o.a.

10 000

10 000

Sum Høgre utdanning og fagskoleutdanning

621 000

Forsking

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

5 698 000

5 698 000

Sum Forsking

5 698 000

Integrering og mangfald

3291

Busetting av flyktningar og tiltak for innvandrarar

04

Tilskott til integreringsprosjekt i asylmottak i regi av frivillige organisasjonar, ODA-godkjende utgifter

10 875 000

10 875 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter

24 185 000

24 185 000

Sum Integrering og mangfald

35 060 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

18 530 000

29

Termingebyr

16 892 000

89

Purregebyr

105 016 000

90

Redusert lån og rentegjeld

10 776 474 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

6 999 551 000

17 916 463 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

4 857 196 000

4 857 196 000

Sum Statsbankane

22 773 659 000

Sum departementets inntekter

22 919 669 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. overskride løyvinga på

  mot tilsvarande meirinntekter under

  Kap. 200 post 01

  Kap. 3200 post 02

  Kap. 220 post 01

  Kap. 3220 post 02

  Kap. 222 post 01

  Kap. 3222 post 02

  Kap. 229 post 01

  Kap. 3229 postene 02 og 61

  Kap. 230 post 01

  Kap. 3230 post 02

  Kap. 256 post 01

  Kap. 3256 post 02

  Kap. 280 post 01

  Kap. 3280 post 02

  Kap. 281 post 01

  Kap. 3281 post 02

  Kap. 290 post 01

  Kap. 3290 post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekke meirverdiavgift knytt til overskridinga og påverkar derfor òg kap. 1633 post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på 21-postane mot tilsvarande meirinntekter.

 3. avhende fast eigedom, jf. Instruks om avhending av statleg eigedom mv., og nytte inntekter frå sal av eigedommar ved universiteta og høgskolane til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntekter blir førte til eigedomsfondet til Noregs forskingsråd.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan:

 1. gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgande beløp:

  Kap.

  Post

  Nemning

  Samla ramme

  220

  Utdanningsdirektoratet

  70

  Tilskott til læremiddel o.a.

  30 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

  21

  Særskilde driftsutgifter

  20 mill. kroner

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

  22

  Vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar

  236,9 mill. kroner

  270

  Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

  75

  Tilskott til bygging av studentbustader

  1 313,1 mill. kroner

 2. gi tilsegn om å utbetale 20 pst. av tilskott til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 68 Tilskott til opplæring i kriminalomsorga påfølgande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 3. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2020 (andre halvdelen av undervisningsåret 2019–20) etter dei satsane som blir fastsette andre halvår 2019 (første halvdelen av undervisningsåret 2019–20), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postane 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 4. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2020 (andre halvdelen av undervisningsåret 2019–20) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2019 (første halvdelen av undervisningsåret 2019–20), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 114 kroner dersom privatisten ikkje har prøvd seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 231 kroner ved forbetringsprøver. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 951 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 1 905 kroner ved seinare forsøk.

 • 2. Kunnskapsdepartementet i 2019 kan gi universitet og høgskolar løyve til å:

  • a. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • b. bruke overskott av oppdragsverksemd til kapitalinnskott ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  • c. bruke utbytte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

  • d. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskott frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

 • 3. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod blir fastsett til 2 990 kroner per månad frå 1. januar 2019, til 3 040 kroner per månad frå 1. august 2019 og til 33 140 kroner per år frå 1. januar 2019, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 4. inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timer blir sett til 548 500 kroner per år frå 1. august 2019, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 • 5. Kunnskapsdepartementet kan i 2019 overføre aksjane i UNINETT AS til UNIT – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forsking, og at direktoratet kan forvalte eigarskapet i selskapet. Aksjane blir flytta frå gruppe 1 til gruppe 2 og førde ut av kapitalrekneskapen i 2019 mot konto for forskyvingar i balansen.

Til forsida av dokumentet