Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Til innhaldsliste

1 Standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

Frå og med statsbudsjettet for 2010 har departementet presentert standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld følgjande verksemder:

  • Norsk institutt for bioøkonomi

  • Veterinærinstituttet

Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra.

Kort gjennomgang av tabellmaterialet

Den første tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art. Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Den andre tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde. Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med den andre tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.

Den tredje tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til. Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tabell 1.1 Norsk institutt for bioøkonomi – utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kroner)

2018

2019

2020

Budsjett 2021

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

374 624

372 283

352 860

370 000

Varer og tenester

402 116

403 037

403 037

400 000

Sum driftsutgifter

776 739

775 320

755 897

770 000

Utgifter til investeringar

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

41 830

27 342

51 441

74 000

Sum utgifter til investeringar

41 830

27 342

51 441

74 000

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum utgifter

818 570

802 662

807 338

844 000

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

10 512

16 864

14 838

15 000

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

115 757

0

Andre driftsinntekter

15 323

60 448

132 269

119 000

Sum driftsinntekter

25 835

77 312

262 864

134 000

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum inntekter frå investeringar

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

418 637

386 180

423 331

395 000

Andre innbetalingar

325 461

350 468

278 598

315 000

Sum overføringsinntekter

744 098

736 647

701 929

710 000

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum finansielle inntekter

0

0

0

0

Sum inntekter

769 933

813 959

964 793

844 000

3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1)

-48 637

11 296

157 455

0

Tabell 1.2 Norsk institutt for bioøkonomi – inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

2018

2019

2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

265 972

234 749

263 085

245 000

Løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

0

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

152 665

151 431

160 246

150 000

Sum løyvingar

418 637

386 180

423 331

395 000

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

19 813

14 342

12 633

13 000

Bidrag frå private

59 362

57 946

36 066

40 000

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

12 723

25 235

33 619

35 000

Sum bidrag

91 898

97 522

82 317

88 000

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

32 421

34 905

23 817

25 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

8 792

8 024

5 896

10 000

Oppdrag frå private

55 591

41 754

68 621

70 000

Andre inntekter

162 594

245 573

360 812

256 000

Sum oppdragsinntekter m.m.

259 398

330 257

459 145

361 000

Sum inntekter

769 933

813 959

964 793

844 000

Tabell 1.3 Norsk institutt for bioøkonomi – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2018–2020

Rekneskapspost

(i 1 000 kroner)

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Endring frå 2019 til 2020

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

219 082

226 395

382 185

155 791

Behaldning på andre bankkonti

4 730

8 731

10 394

1 663

Andre kontantbehaldningar

26

8

10

2

Sum kontantar og kontantekvivalentar

223 838

235 134

392 589

157 455

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

43 702

46 171

46 251

80

Skattetrekk og offentlege avgifter

43 334

52 811

42 670

-10 141

Gjeld til leverandørar

8 482

33 631

46 668

13 036

Gjeld til oppdragsgjevarar

-70 358

-76 410

-47 109

29 301

Anna netto gjeld/krav som har forfall i neste budsjettår

50 918

62 248

44 105

-18 144

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

76 079

118 453

132 585

14 132

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

17 810

8 112

21 996

13 884

Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av løyvinga frå fagdepartement

96 268

83 002

97 165

14 163

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

0

0

97 836

97 836

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

114 078

91 114

216 997

125 883

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

25 502

17 630

17 630

0

Fri verksemdskapital

8 149

7 878

25 323

17 445

Sum andre avsetjingar

33 652

25 508

42 954

17 445

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

29

59

54

-5

Sum langsiktig gjeld

29

59

54

-5

Sum nettogjeld og forpliktingar

223 838

235 134

392 589

157 455

Veterinærinstituttet (VI)

Tabell 1.4 Veterinærinstituttet – utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter

(i 1 000 kroner)

2018

2019

2020

Budsjett 2021

1. Utgifter

Driftsutgifter

Lønsutgifter

250 031

271 105

267 543

267 500

Varer og tenester

151 983

123 296

115 172

140 442

Sum driftsutgifter

402 013

394 401

382 715

407 942

Utgifter til investeringar

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

12 138

10 763

13 934

7 500

Sum utgifter til investeringar

12 138

10 763

13 934

7 500

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

0

0

0

0

Andre utbetalingar

0

0

0

0

Sum overføringsutgifter

0

0

0

0

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

302

0

Sum finansielle utgifter

0

0

302

0

Sum utgifter

414 151

405 164

396 951

415 442

2. Inntekter

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

176 824

152 766

139 455

160 933

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

0

0

40 580

0

Andre driftsinntekter

11 009

57

0

600

Sum driftsinntekter

187 834

152 823

180 035

161 533

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmiddel

0

0

0

0

Sum inntekter frå investeringar

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

208 676

229 162

233 238

206 870

Andre innbetalingar

0

71 257

51 020

44 149

Sum overføringsinntekter

208 676

300 419

284 258

251 019

Finansielle aktivitetar

Innbetalingar ved sal av aksjar og andeler

0

0

0

0

Andre finansielle inntekter

12

0

1 024

0

Sum finansielle inntekter

12

0

1 024

0

Sum inntekter

396 522

453 242

465 317

412 552

3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1)

-17 629

48 078

68 366

-2 890

Tabell 1.5 Veterinærinstituttet – inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde

(i 1 000 kroner)

2018

2019

2020

Budsjett 2021

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartement

109 712

139 541

123 154

103 170

Løyvingar frå andre departement

67 528

63 805

64 988

69 200

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

0

40 580

0

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

31 435

25 816

45 096

32 000

Sum løyvingar

208 676

229 162

273 818

204 370

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar og fond

60 159

64 960

23 450

30 317

Tilskudd frå NFR

0

28 504

22 376

36 173

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

-714

6 297

5 194

7 976

Sum bidrag

59 445

99 761

51 020

74 466

Oppdragsinntekter m.m.

Oppdrag frå statlege verksemder

102 427

82 514

79 900

115 831

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

1 014

899

0

Oppdrag frå private

0

30 462

47 034

17 285

Andre inntekter

25 974

10 329

10 131

600

Sum oppdragsinntekter m.m.

128 401

124 319

140 479

133 716

Sum inntekter

396 522

453 242

465 317

412 552

Tabell 1.6 Veterinærinstituttet – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2018–2020

Rekneskapspost

(i 1 000 kroner)

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Endring frå 2019 til 2020

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

72 881

120 960

189 326

68 366

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

72 881

120 960

189 326

68 366

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

21 603

21 336

20 972

-364

Skattetrekk og offentlege avgifter

27 189

28 359

20 564

-7 795

Gjeld til leverandørar

-26 746

-20 575

21 129

41 704

Gjeld til oppdragsgjevarar

5 286

12 587

8 110

-4 477

Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår

22 290

28 220

-16 632

-44 852

Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår

49 622

69 927

54 143

-15 784

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

19 669

9 916

4 816

-5 100

Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av løyvinga frå fagdepartement

0

12 000

0

-12 000

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvinga frå fagdepartementet

0

19 666

64 570

44 904

Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang

0

0

40 580

40 580

Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement

0

3 174

5 953

2 779

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

19 669

44 756

115 919

71 163

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

3 640

6 327

19 314

12 987

Sum andre avsetjingar

3 640

6 327

19 314

12 987

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-50

-50

-50

0

Sum langsiktig gjeld

-50

-50

-50

0

Sum nettogjeld og forpliktingar

72 881

120 960

189 325

68 366

Til forsida av dokumentet