Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Til innhaldsliste

Forslag

Under Landbruks- og matdepartementet blir i Prop. 1 S (2021–2022) statsbudsjettet for budsjettåret 2022 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 1100–1161, 4100–4150, 5576, 5652

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet

01

Driftsutgifter

168 315 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

15 610 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 720 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

286 000

186 931 000

Sum Administrasjon m.m.

186 931 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Veterinærinstituttet

104 866 000

104 866 000

1115

Mattilsynet

01

Driftsutgifter

1 404 069 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 185 000

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving

4 200 000

1 421 454 000

Sum Matpolitikk

1 526 320 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

239 797 000

239 797 000

1137

Forsking og innovasjon

50

Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd

216 290 000

51

Grunnløyvingar m.m., Noregs forskingsråd

195 298 000

54

Næringsretta matforsking m.m.

175 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overførast

3 000 000

589 588 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

829 385 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.

70

Støtte til organisasjonar

41 302 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar, kan overførast

1 298 000

72

Stiftinga Norsk senter for økologisk landbruk

7 927 000

50 527 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar

71

Tilskott til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overførast

30 081 000

30 081 000

1140

Haustbare viltressursar – forvaltning og tilskott til viltformål (Viltfondet) m.m.

01

Driftsutgifter

14 829 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 183 000

71

Tilskott til viltformål, kan overførast

35 278 000

77 290 000

1141

Haustbare viltressursar – jegerprøve, tilskott til organisasjonar m.m.

23

Jegerprøve m.m., kan overførast

3 701 000

75

Organisasjonar – haustbare viltressursar

8 013 000

11 714 000

1142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsutgifter

243 682 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

12 051 000

50

Arealressurskart

7 592 000

60

Tilskott til veterinærdekning

179 494 000

70

Tilskott til fjellstuer

816 000

71

Tiltak for berekraftig reindrift, kan overførast

4 500 000

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite, overslagsløyving

520 000

73

Tilskott til erstatningar m.m. etter offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsløyving

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeigarar som blir pålagde beitenekt

1 000 000

77

Tilskott til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhald, kan overførast

1 470 000 000

78

Tilskott til omstilling ved avvikling av pelsdyrhald, kan overførast

15 520 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast

500 000

1 991 285 000

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar, overslagsløyving

133 400 000

133 400 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

4 943 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast

61 174 000

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak, kan overførast

45 852 000

111 969 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

19 000 000

50

Tilskott til Landbrukets utviklingsfond

1 378 553 000

70

Marknadstiltak, kan overførast

278 440 000

71

Tilskott ved avlingssvikt, overslagsløyving

83 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving

4 024 700 000

74

Direkte tilskott, kan overførast

9 891 300 000

77

Utviklingstiltak, kan overførast

288 321 000

78

Velferdsordningar, kan overførast

1 534 845 000

17 498 159 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

55 500 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

7 300 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast

97 700 000

79

Velferdsordningar, kan overførast

4 000 000

164 500 000

1161

Myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn

70

Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver

13 968 000

75

Tilskott til oppsyn i statsallmenningar

9 980 000

23 948 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

20 092 873 000

Sum departementet sine utgifter

22 635 509 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet

01

Refusjonar m.m.

131 000

30

Husleige

1 023 000

1 154 000

Sum Administrasjon m.m.

1 154 000

Matpolitikk

4115

Mattilsynet

01

Gebyr m.m.

202 465 000

02

Driftsinntekter og refusjonar m.m.

6 177 000

208 642 000

Sum Matpolitikk

208 642 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleige, Norsk institutt for bioøkonomi

19 446 000

19 446 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

19 446 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4141

Haustbare viltressursar – jegerprøve, tilskott til organisasjonar m.m.

01

Jegerprøve, gebyr m.m.

3 701 000

3 701 000

4142

Landbruksdirektoratet

01

Driftsinntekter, refusjonar m.m.

46 459 000

46 459 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn

50 000

50 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Forskingsavgift på landbruksprodukt

175 000 000

72

Jeger- og fellingsavgifter

85 000 000

260 000 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

310 210 000

Forretningsdrift

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte

16 750 000

16 750 000

Sum Forretningsdrift

16 750 000

Sum departementet sine inntekter

556 202 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2022 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1137 post 54

  kap. 5576 post 70

  kap. 1141 post 23

  kap. 4141 post 01

  kap. 1142 post 01

  kap. 4142 post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og får difor òg verknad for kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom avgrensa opp til 25 mill. kroner. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2022 kan overskride løyvinga under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i samband med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2022 kan gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar

74,3 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket

115,2 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2022 kan selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 25,0 mill. kroner. Departementet kan trekkje utgifter ved salet frå salsinntektene før desse blir inntektsførte.

VI

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Landbruk- og matdepartementet i 2022 kan gi Landbruksdirektoratet fullmakt til regnskapsføring av a konto forskot til slakteri og meieri, og til forskingsavgift, omsetnadsavgift og overproduksjonsavgift, mot mellomværendet med statskassen.

Andre vedtak

VII

Oppheving av oppmodningsvedtak

Vedtak nr. 445, 6. desember 2018 oppheves.

Til forsida av dokumentet