Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

5 Største mottakerland av bilateral bistand i 2020

Figur 5.1 Største mottakerland av øremerket bistand1 fordelt på sektorer, 20202 (1 000 kroner)

Figur 5.1 Største mottakerland av øremerket bistand1 fordelt på sektorer, 20202 (1 000 kroner)

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Til dokumentets forside