Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

4 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner i 2020

Figur 4.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20201 (1 000 kroner)

Figur 4.1 Bistand gjennom multilaterale organisasjoner fordelt på kapittel og post, 20201 (1 000 kroner)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

2 Norsk bistand gjennom UNDP og MPTF-O er slått sammen i denne tabellen, ettersom fordelingen mellom avtaler hvor disse er avtalepartner og iverksetter overalapper i bistandsstatistikken. I tilsvarende vedlegg til tidligere års Prop. 1 S har totalvolumet for bistand gjennom UNDP også inkludert overføringer hvor UNDP ikke er iverksetter.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Til dokumentets forside