Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Forslag

Under Kunnskapsdepartementet blir i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 200–288 og 2410, 3200–3288, 5310 og 5617

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

254 662 000

21

Særskilde driftsutgifter

11 219 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

2 745 000

268 626 000

Sum Administrasjon

268 626 000

Grunnopplæringa

220

Utdanningsdirektoratet

01

Driftsutgifter

273 486 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 70

135 359 000

70

Tilskott til læremiddel o.a., kan overførast, kan nyttast under post 21

57 087 000

465 932 000

221

Foreldreutvala for grunnopplæringa og barnehagane

01

Driftsutgifter

13 974 000

13 974 000

222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

01

Driftsutgifter

88 826 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 491 000

90 317 000

223

Sametinget

50

Tilskott til Sametinget

41 501 000

41 501 000

224

Senter for IKT i utdanninga

01

Driftsutgifter

61 000 000

21

Særskilde driftsutgifter

23 983 000

84 983 000

225

Tiltak i grunnopplæringa

01

Driftsutgifter

22 261 000

21

Særskilde driftsutgifter

100 443 000

60

Tilskott til landslinjer

211 531 000

62

Tilskott til dei kommunale sameskolane i Snåsa og Målselv

23 670 000

63

Tilskott til samisk i grunnopplæringa, kan overførast

58 975 000

64

Tilskott til opplæring av barn og unge som søkjer opphald i Noreg

174 622 000

65

Rentekompensasjon for skole- og symjeanlegg, kan overførast

334 218 000

66

Tilskott til leirskoleopplæring

48 247 000

67

Tilskott til opplæring i finsk

8 059 000

68

Tilskott til opplæring i kriminalomsorga

272 918 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereforma

216 826 000

70

Tilskott til opplæring av lærlingar og lærekandidatar med særskilde behov

57 870 000

71

Tilskott til kunst- og kulturarbeid i opplæringa

26 336 000

72

Tilskott til internasjonale utdanningsprogram og organisasjonar

6 290 000

73

Tilskott til studieopphald i utlandet

14 153 000

74

Tilskott til organisasjonar

18 380 000

1 594 799 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast

824 930 000

22

Videreutdanning for lærarar og skoleleiarar

1 274 132 000

50

Nasjonale senter i grunnopplæringa

92 121 000

60

Tilskott til kommunar og fylkeskommunar

40 812 000

62

Tilskott for auka lærartettleik

395 215 000

63

Tidleg innsats i skolen gjennom auka lærarinnsats på 1.–4. trinn

434 420 000

70

Tilskott til NAROM

8 151 000

71

Tilskott til vitensenter

50 339 000

3 120 120 000

227

Tilskott til særskilde skolar

60

Tilskott til Murmanskskolen

2 242 000

61

Tilskott til vaksenopplæring i Andebu kommune

5 095 000

62

Tilskott til Fjellheimen leirskole

6 070 000

70

Tilskott til Den franske skolen i Oslo

10 158 000

71

Tilskott til internatdrifta ved Krokeide vidaregåande skole

26 164 000

72

Tilskott til Røde Kors Nordisk United World College

32 999 000

74

Tilskott til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

42 522 000

75

Tilskott til opplæring i rusinstitusjonar

10 630 000

76

Tilskott til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

4 857 000

140 737 000

228

Tilskott til frittståande skolar o.a.

70

Frittståande grunnskolar, overslagsløyving

1 866 052 000

71

Frittståande vidaregåande skolar, overslagsløyving

1 518 316 000

72

Frittståande skolar godkjende etter kap. 4 i vaksenopplæringslova, overslagsløyving

146 078 000

73

Frittståande grunnskolar i utlandet, overslagsløyving

119 492 000

74

Frittståande vidaregåande skolar i utlandet, overslagsløyving

23 026 000

75

Frittståande skolar for funksjonshemma elevar, overslagsløyving

259 368 000

76

Andre frittståande skolar, overslagsløyving

47 312 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslags- løyving

17 180 000

78

Kompletterande undervisning

23 277 000

79

Toppidrett

41 417 000

80

Friskoleorganisasjonar

735 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 892 000

82

Kapitaltilskott til friskolar, kapital- og husleigetilskott

20 920 000

4 085 065 000

229

Statens fagskole for gartnarar og blomsterdekoratørar

01

Driftsutgifter

23 269 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

1 158 000

24 427 000

230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Driftsutgifter

638 992 000

21

Særskilde driftsutgifter

61 409 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

8 877 000

709 278 000

Sum Grunnopplæringa

10 371 133 000

Barnehagar

231

Barnehagar

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 51

449 825 000

50

Tilskott til samiske barnehagetilbod

16 114 000

51

Forsking, kan nyttast under post 21

8 712 000

63

Tilskott til tiltak for å betre språkforståinga blant minoritetsspråklege barn i førskolealder

138 235 000

70

Tilskott for symjing i barnehagane, prøveprosjekt frivillige organisasjonar

10 290 000

623 176 000

Sum Barnehagar

623 176 000

Vaksenopplæring m.m.

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskott

513 780 000

513 780 000

253

Folkehøgskolar

70

Tilskott til folkehøgskolar

791 630 000

71

Tilskott til Folkehøgskolerådet

4 819 000

72

Tilskott til nordiske folkehøgskolar

615 000

797 064 000

254

Tilskott til vaksenopplæring

70

Tilskott til studieforbund

208 374 000

73

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

12 762 000

221 136 000

255

Tilskott til freds- og menneskerettssentra

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

32 070 000

71

Falstadsenteret

18 636 000

72

Stiftelsen Arkivet

24 022 000

73

Nansen Fredssenter

6 040 000

74

Narviksenteret, kan overførast

5 737 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

8 103 000

76

Raftostiftelsen

4 987 000

99 595 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

01

Driftsutgifter

53 429 000

21

Særskilde driftsutgifter

11 340 000

64 769 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 70

5 316 000

70

Tilskott, kan overførast

163 518 000

168 834 000

258

Tiltak for livslang læring

01

Driftsutgifter

4 905 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan nyttast under post 01

91 962 000

60

Tilskott til karriererettleiing

31 858 000

128 725 000

Sum Vaksenopplæring m.m.

1 993 903 000

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

260

Universitet og høgskolar

50

Statlege universitet og høgskolar

31 365 176 000

70

Private høgskolar

1 276 762 000

32 641 938 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

17 193 000

74

Tilskott til velferdsarbeid

82 311 000

75

Tilskott til bygging av studentbustader, kan overførast

717 446 000

816 950 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annan fagskoleutdanning

68 683 000

68 683 000

280

Felles einingar

01

Driftsutgifter

80 614 000

21

Særskilde driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

81 254 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgåver

174 914 000

71

Tilskott til UNIS

125 360 000

72

Tilskott til UNINETT

27 240 000

73

Tilskott til NORDUnet, kan overførast

33 352 000

522 744 000

281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 70

209 703 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

24 867 000

50

Tilskott til Noregs forskingsråd

167 846 000

70

Andre overføringar, kan nyttast under post 01

66 475 000

73

Tilskott til internasjonale program

73 351 000

78

Tilskott til Universitets- og høgskolerådet

17 247 000

559 489 000

Sum Høgre utdanning og fagskoleutdanning

34 609 804 000

Forsking

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

306 741 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekt

127 345 000

434 086 000

284

Dei nasjonale forskingsetiske komitéane

01

Driftsutgifter

17 025 000

17 025 000

285

Noregs forskingsråd

52

Langsiktig, grunnleggjande forsking

1 604 018 000

53

Strategiske satsingar

1 241 757 000

54

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

487 227 000

55

Administrasjon

281 728 000

3 614 730 000

287

Forskingsinstitutt og andre tiltak

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 71

15 651 000

53

NUPI

4 726 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

11 541 000

57

Basisløyving til samfunnsvitskaplege forskingsinstitutt

179 085 000

60

Regionale forskingsfond, tilskott til forsking

251 562 000

71

Tilskott til andre private institusjonar

41 740 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

14 528 000

518 833 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Særskilde driftsutgifter

37 306 000

72

Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar

306 024 000

73

EUs rammeprogram for forsking, kan overførast

2 325 815 000

75

UNESCO-kontingent

22 540 000

76

UNESCO-formål

3 500 000

2 695 185 000

Sum Forsking

7 279 859 000

Statsbankane

2410

Statens lånekasse for utdanning

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 45

368 092 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsløyving

6 185 138 000

70

Utdanningsstipend, overslagsløyving

2 328 416 000

71

Andre stipend, overslagsløyving

839 005 000

72

Rentestøtte, overslagsløyving

921 049 000

73

Avskrivingar, overslagsløyving

509 530 000

74

Tap på utlån

327 200 000

76

Startstipend for kvotestudentar, overslagsløyving

809 000

90

Auka lån og rentegjeld, overslagsløyving

24 328 246 000

35 807 485 000

Sum Statsbankane

35 807 485 000

Sum departementets utgifter

90 953 986 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Grunnopplæringa

3220

Utdanningsdirektoratet

01

Inntekter frå oppdrag

4 042 000

02

Salsinntekter o.a.

1 186 000

5 228 000

3222

Statlege grunn- og vidaregåande skolar og grunnskoleinternat

02

Salsinntekter o.a.

5 150 000

5 150 000

3224

Senter for IKT i utdanninga

01

Inntekter frå oppdrag o.a.

1 632 000

1 632 000

3225

Tiltak i grunnopplæringa

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

84 692 000

84 692 000

3229

Statens fagskole for gartnarar og blomsterdekoratørar

02

Salsinntekter o.a.

1 722 000

61

Refusjon frå fylkeskommunar

1 135 000

2 857 000

3230

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

01

Inntekter frå oppdrag

61 409 000

02

Salsinntekter o.a.

14 785 000

76 194 000

Sum Grunnopplæringa

175 753 000

Vaksenopplæring m.m.

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

01

Inntekter frå oppdrag

11 247 000

02

Salsinntekter o.a.

346 000

11 593 000

Sum Vaksenopplæring m.m.

11 593 000

Høgre utdanning og fagskoleutdanning

3280

Felles einingar

01

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

02

Salsinntekter o.a.

1 318 000

1 328 000

3281

Felles tiltak for universitet og høgskolar

02

Salsinntekter o.a.

10 000

10 000

Sum Høgre utdanning og fagskoleutdanning

1 338 000

Forsking

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

5 578 000

5 578 000

Sum Forsking

5 578 000

Statsbankane

5310

Statens lånekasse for utdanning

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

25 190 000

29

Termingebyr

23 244 000

89

Purregebyr

188 894 000

90

Redusert lån og rentegjeld

8 914 712 000

93

Omgjering av utdanningslån til stipend

5 689 308 000

14 841 348 000

5617

Renter frå Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 800 168 000

3 800 168 000

Sum Statsbankane

18 641 516 000

Sum departementets inntekter

18 835 778 000

Fullmakt til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1.

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

Kap. 200 post 01

Kap. 3200 post 02

Kap. 220 post 01

Kap. 3220 post 02

Kap. 222 post 01

Kap. 3222 post 02

Kap. 224 post 01

Kap. 3224 post 01

Kap. 229 post 01

Kap. 3229 postane 02 og 61

Kap. 230 post 01

Kap. 3230 post 02

Kap. 256 post 01

Kap. 3256 post 02

Kap. 280 post 01 og post 21

Kap. 3280 postane 01 og 02

Kap. 281 post 01

Kap. 3281 post 02

Kap. 2410 post 01

Kap. 5310 post 03

Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og påverkar derfor òg kap. 1633 post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift. Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter skal takast med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 • 2. overskride løyvingane til oppdragsverksemd på 21-postane mot tilsvarande meirinntekter.

 • 3. avhende fast eigedom ved universitet og høgskolar, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom m.v., og bruke inntekter frå sal av eigedommar til kjøp, vedlikehald og bygging av andre lokale til undervisnings- og forskingsformål ved den same verksemda.

 • 4. gi Noregs forskingsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eigedommar. Salsinntektene blir førte til eigedomsfondet til Forskingsrådet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

III

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme (i mill. kroner)

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskott til læremiddel o.a.

30,0

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa

21

Særskilde driftsutgifter

20,0

22

Vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar

180,8

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar

75

Tilskott til bygging av studentbustader

617,2

 • 2. gi tilsegn om å utbetale 20 prosent av tilskott til opplæring i kriminalomsorga over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 68 Tilskott til opplæring i kriminalomsorga påfølgjande budsjettår, når endeleg rekneskap ligg føre.

 • 3. gi nye tilsegn om rentekompensasjon tilsvarande ei investeringsramme på 1,5 mrd. kroner under kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 65 Rentekompensasjon for skole- og symjeanlegg.

 • 4. gi tilsegn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret 2016–17) etter dei satsane som blir fastsette andre halvår 2016 (første halvdelen av undervisningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postane 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Auka lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter frå Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

 • 5. gi tilsegn om å gjere om lån til stipend første halvår 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret 2016–17) etter dei satsane som blir fastsette for andre halvår 2016 (første halvdelen av undervisningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

Andre fullmakter

IV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykkjer i at:

 1. privatistar som melder seg opp til eksamen, og kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale eit gebyr per prøve. Gebyret skal betalast til fylkeskommunen. Privatistar som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 029 kroner dersom privatisten ikkje har prøvt seg i faget tidlegare som privatist eller elev, og 2 058 kroner ved forbetringsprøver. Kandidatar som melder seg opp til fag-/sveineprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 878 kroner per prøve dersom kandidaten ikkje har gått opp tidlegare, og 1 758 kroner ved seinare forsøk.

 2. Kunnskapsdepartementet i 2016 kan gi universitet og høgskolar løyve til å:

  1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  2. bruke overskott av oppdragsverksemd til kapitalinnskott ved oppretting av nye selskap eller ved deltaking i selskap som er av fagleg interesse for verksemda.

  3. bruke utbytte frå selskap som verksemda har kjøpt aksjar i eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

  4. bruke inntekt frå sal av aksjar i selskap som verksemda har erverva med overskott frå oppdragsverksemd eller etter fullmakt forvaltar, til drift av verksemda eller til kapitalinnskott.

 3. frå 1. januar 2016 blir maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit heildags ordinært barnehagetilbod fastsett til 2 655 kroner per månad og 29 205 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 4. frå 1. august 2016 blir det gitt fritak i foreldrebetalinga i barnehage for 20 timar per uke til alle 4- og 5-åringar i hushald med skattepliktig kapital- og personinntekt under 417 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Til toppen
Til forsida av dokumentet