Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet

Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart/Inntektsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett 2015

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

303 371

324 138

356 530

359 052

Varer og tenester

107 601

91 189

108 393

118 181

Sum driftsutgifter

410 972

415 327

464 923

477 233

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

41 902

56 313

43 853

19 665

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

41 902

56 313

43 853

19 665

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknskap

0

0

0

0

Utbetalingar til andre verksemder

52 416

51 700

62 189

60 000

Sum overføringar frå verksemda

52 416

51 700

62 189

60 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

290

253

213

0

Sum finansielle aktivitetar

290

253

213

0

Sum utgifter

505 580

523 593

571 178

556 898

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

110 212

108 008

97 751

102 518

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

7 521

6 273

9 607

7 898

Andre driftsinntekter

44 902

32 792

39 248

45 074

Sum driftsinntekter

162 635

147 073

146 606

155 490

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

90

5

0

Sum investeringsinntekter

0

90

5

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

336 769

309 358

334 649

321 542

Andre innbetalingar

51 700

62 189

60 000

Sum overføringar til verksemda

336 769

361 058

396 838

381 542

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

109

513

388

0

Sum finansielle aktivitetar

109

513

388

0

Sum inntekter

499 513

508 734

543 837

537 032

Netto endring i kontantbehaldning

-6 067

-14 859

-27 341

-19 866

Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

322 446

280 801

298 289

284 957

Løyvingar frå andre departement

4 969

4 200

1 884

0

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

19 286

16 797

23 795

19 565

Løyvingar frå Norges forskningsråd

13 166

8 669

12 661

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

359 867

310 467

336 629

304 522

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

17

718

134

Bidrag frå private

16 372

17 316

14 495

36 289

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

28 530

15 459

22 150

8 651

Sum bidrag

44 902

32 792

37 363

45 074

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

5 339

17 706

59 812

0

Andre inntekter og tidsavgrensingar

89 405

147 769

110 031

187 436

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

94 744

165 475

169 843

187 436

Sum inntekter

499 513

508 734

543 836

537 032

Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2012–14

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2012

2013

2014

Endring 2013 til 2014

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

147 541

132 671

105 289

-27 381

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

11

51

40

Sum kontantar og kontantekvivalentar

147 541

132 682

105 340

-27 341

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepenger m.m.

24 566

26 504

28 173

1 669

Skattetrekk og offentlege avgifter

24 598

26 666

27 515

849

Gjeld til leverandørar

23 105

25 593

23 343

-2 249

Gjeld til oppdragsgivarar

-13 212

-12 323

-23 039

-10 716

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-1 068

-943

-1 055

-112

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

57 989

65 497

54 937

-10 559

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

1 733

3 447

-827

-4 274

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

34 700

19 282

17 679

-1 602

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

6 000

6 000

0

-6 000

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

1 678

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

6 163

6 943

780

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

44 111

34 892

23 795

-11 096

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål

25 456

12 308

6 622

-5 686

Fri verksemdskapital

19 985

19 985

19 985

0

Sum andre avsetningar

45 441

32 293

26 607

-5 686

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

147 541

132 682

105 340

-27 341

Tabell 4.4 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

37 612

41 612

43 092

45 000

Varer og tenester

33 482

30 371

35 010

36 400

Sum driftsutgifter

71 094

71 982

78 102

81 400

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

2 300

414

3 561

900

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

2 300

414

3 561

900

Overføringar frå verksemda

Utbetalingar til andre statlege reknskap

9 927

12 824

19 235

15 000

Utbetalingar til andre verksemder

0

0

0

0

Sum overføringar frå verksemda

9 927

12 824

19 235

15 000

Finansielle aktivitetar

Kjøp av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle utgifter

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

83 320

85 220

100 898

97 300

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

0

0

0

0

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

0

0

0

0

Refusjonar

1 355

903

760

900

Andre driftsinntekter

0

0

0

0

Sum driftsinntekter

1 355

903

760

900

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

81 335

81 729

94 343

90 000

Andre innbetalingar

0

0

0

Sum overføringar til verksemda

81 335

81 729

94 343

90 000

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

0

0

0

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

0

0

0

0

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum inntekter

82 690

82 633

95 103

90 900

Netto endring i kontantbehaldning

-630

-2 587

-5 795

-6 400

Tabell 4.5 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

20 256

20 205

20 566

20 120

Løyvingar frå andre departement

34 669

33 597

41 876

34 004

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

0

3 164

3 540

0

Løyvingar frå Norges forskningsråd

0

0

0

0

Sum løyvingar til statsoppdraget

54 925

56 966

65 982

54 124

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

0

0

0

0

Bidrag frå private

0

0

0

0

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

0

0

0

0

Sum bidrag

0

0

0

0

Oppdragsinntekter mv.

Oppdrag frå statlege verksemder

548

1 131

244

1 000

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

0

0

0

0

Oppdrag frå private

3 630

5 030

3 380

4 412

Andre inntekter og tidsavgrensingar

23 587

19 504

25 496

31 364

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

27 765

25 666

29 120

36 776

Sum inntekter

82 690

82 634

95 103

90 900

Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2012–14

Beløp i 1 000 kroner

Balanse 31. desember

2012

2013

2014

Endring 2013 til 2014

Kontantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

40 223

37 634

31 841

-5 793

Behaldning på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

7

8

7

-1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

40 230

37 642

31 848

-5 794

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

3 819

3 816

3 910

94

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 575

3 719

3 898

179

Gjeld til leverandørar

-318

3 816

3 579

-236

Gjeld til oppdragsgivarar

-1 718

-2 040

-3 434

-1 394

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 713

-693

344

1 037

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

7 071

8 618

8 297

-321

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd

9 897

6 102

6 262

160

Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 674

4 643

1 412

-3 231

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål

0

0

0

0

Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

14 988

11 794

10 428

-1 366

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

26 559

22 538

18 102

-4 436

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

1 390

1 226

143

-1 083

Fri verksemdskapital

5 209

5 260

5 307

47

Sum andre avsetningar

6 599

6 486

5 450

-1 036

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

40 230

37 642

31 848

-5 794

Tabell 4.7 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

20 659 953

22 059 811

23 400 427

23 895 998

Varer og tenester

11 317 627

11 244 255

12 065 525

12 222 869

Sum driftsutgifter

31 977 580

33 304 066

35 465 953

36 118 867

Investeringsutgifter:

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

1 556 796

1 523 356

2 009 190

1 861 565

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

1 556 796

1 523 356

2 009 190

1 861 565

Overføringar frå verksemda:

Utbetalingar til andre statlege rekneskap

277 353

413 524

336 552

330 724

Utbetalingar til andre verksemder

166 482

214 966

403 250

419 405

Sum overføringar frå verksemda

443 835

628 490

739 802

750 129

Finansielle aktivitetar:

Kjøp av aksjar og partar

4 433

3 827

3 038

3 000

Andre finansielle utgifter

4 112

4 252

5 619

6 319

Sum finansielle aktivitetar

8 545

8 079

8 657

9 319

Sum utgifter

33 986 756

35 463 991

38 223 601

38 739 880

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Driftsinntekter:

Inntekter frå sal av varer og tenester

2 057 073

2 559 671

2 891 027

2 654 754

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

29 911

27 251

15 711

13 457

Refusjonar

493 538

514 142

570 334

464 401

Andre driftsinntekter

1 995 626

1 913 480

2 128 960

2 032 913

Sum driftsinntekter

4 576 148

5 014 544

5 606 031

5 165 525

Inntekter frå investeringar:

Sal av varige driftsmidlar

34 148

2 671

15 524

5 000

Sum investeringsinntekter

34 148

2 671

15 524

5 000

Overføringar til verksemda:

Inntekter frå statlege løyvingar

29 165 254

30 799 858

32 889 565

33 394 272

Andre innbetalingar

308 683

339 386

352 129

343 500

Sum overføringar til verksemda

29 473 937

31 139 244

33 241 694

33 737 772

Finansielle aktivitetar:

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

2 250

47 464

37

0

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

9 862

7 567

7 553

4 990

Sum finansielle aktivitetar

12 112

55 031

7 590

4 990

Sum inntekter

34 096 345

36 211 490

38 870 840

38 913 287

Netto endring i kontantbehaldning

109 589

747 499

647 238

173 407

Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 6,5 pst. frå 2013 til 2014 og utgjer om lag 92,8 pst. av dei samla utgiftene i 2014, som er noko lågare enn i 2012. Delen låg da på om lag 93,9 pst. Dei samla utgiftene har auka med 7,8 pst. frå 2013 til 2014. Overføringane til verksemdene har auka med 6,8 pst. frå 2013 til 2014, medan dei steig med 5,7 pst. frå 2012 til 2013. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 85,5 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2013, da delen var 86,0 pst.

Tabell 4.8 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget:

Løyvingar frå fagdepartementet

25 431 680

27 457 137

28 615 039

29 788 470

Løyvingar frå andre departement

419 620

257 470

366 350

383 200

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

809 950

1 312 661

1 237 250

1 209 557

Tildelingar frå regionale forskingsfond

18 685

22 667

39 418

40 134

Tildelingar frå Noregs forskingsråd

2 190 289

2 284 186

2 405 854

2 476 315

Sum løyvingar til statsoppdraget

28 870 224

31 334 121

32 663 911

33 897 677

Offentlege og private bidrag:

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

155 785

151 392

102 978

150 379

Bidrag frå private

1 274 083

1 064 851

1 283 650

1 203 166

Tildelingar frå internasjonale organisasjonar

303 916

495 341

529 242

509 550

Sum bidrag

1 733 784

1 711 584

1 915 869

1 863 095

Oppdragsinntekter o.a.:

Oppdrag frå statlege verksemder

238 567

251 612

276 993

269 115

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

77 640

80 731

86 233

81 838

Oppdrag frå private

330 877

303 598

309 577

315 923

Andre inntekter og tidsavgrensingar

2 845 253

2 529 844

3 618 257

2 485 640

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

3 492 337

3 165 785

4 291 060

3 152 516

Sum inntekter

34 096 345

36 211 490

38 870 840

38 913 287

Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 7,3 pst. frå 2013 til 2014. Dette er høgre enn frå 2012 til 2013, da auken var på 6,2 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 84 pst. av inntektene i 2014. Dette er lågare enn i 2013, da delen var 86,5 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 85,5 pst. av dei samla utgiftene i 2014. Dette er 2,9 prosentpoeng lågare enn i 2013.

Tabell 4.9 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2012–14

Tal i 1 000 kroner

Balansedag 31. desember

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.20141

Endring frå 2013 til 2014

Kontantar og kontantekvivalentar:

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

8 510 221

9 321 444

10 037 094

715 650

Behaldningar på andre bankkonti2

706 621

616 147

582 443

-33 704

Andre kontantbehaldningar

378

35 314

606

-34 708

Sum kontantar og kontantekvivalentar

9 217 220

9 972 905

10 620 143

647 238

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår:

Feriepengar m.m.

1 765 925

1 855 796

1 957 608

101 812

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 598 087

1 593 366

1 715 129

121 763

Gjeld til leverandørar

722 121

1 108 527

1 310 654

202 127

Gjeld til oppdragsgivarar

-402 558

-396 667

-374 234

22 433

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

286 179

261 033

455 339

194 306

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 969 754

4 422 055

5 064 495

642 440

Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår:

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

286 999

317 139

276 981

-40 158

Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond

1 776

-12 500

-10 489

2 011

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

652 280

554 964

19 872

-535 092

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 061 465

1 161 754

1 387 652

225 898

Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål

644 297

548 193

750 786

202 593

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

434 853

94 801

61 242

-33 559

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

3 081 670

2 664 351

2 486 044

-178 307

Andre avsetningar:

Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål

1 639 416

2 319 236

2 533 678

214 442

Fri verksemdskapital

459 438

470 105

477 334

7 229

Sum andre avsetningar

2 098 854

2 789 341

3 011 012

221 671

Langsiktig gjeld (netto):

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-57

-32

0

32

Anna langsiktig gjeld

66 999

97 190

58 592

-38 598

Sum langsiktig gjeld

66 942

97 158

58 592

-38 566

Sum netto gjeld og forpliktingar

9 217 220

9 972 905

10 620 143

647 238

1 Frå 2014 er NOVA slått saman med Høgskolen i Oslo og Akershus. Behaldninga i Noregs Bank for universitets- og høgskolesektoren per 31.12.2013 er ikkje justert for dette. NOVA hadde per 31.12.2013 ei behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank på 37,8 mill. kroner, sjå også Meld. St. 3 (2014–2015) Statsrekneskapen 2014.

2 Tal for 2013 er netto justerte med 8,2 mill. kroner samanlikna med tilsvarande tabell i Prop. 1 S (2013–2014).

Kontantbehaldninga har gått opp med 7,7 pst. frå 2013 til 2014, mot 9,5 pst. frå 2012 til 2013. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 14,5 pst. Tilsvarande var det ein auke på 11,4 pst. frå 2012 til 2013. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har minka med 6,7 pst. frå 2013 til 2014.

Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2014

Beløp i 1 000 kroner

Eigedelar

Beløp

Verksemdskapital, avrekningar og gjeld

Anleggsmidlar

Verksemdskapital

Immaterielle eigedelar

28 653

Sum verksemdskapital

716 588

Varige driftsmidlar

31 797 211

Finansielle eigedelar

239 254

Langsiktige forpliktingar

Sum anleggsmidlar

32 065 118

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

31 825 864

Andre forpliktingar

58 592

Sum avsetning for langsiktige forpliktingar

31 884 456

Anna langsiktig gjeld

Sum anna langsiktig gjeld

0

Omløpsmidlar

Lager

20 578

Kortsiktig gjeld

Kundefordringar

1 301 019

Leverandørgjeld

1 393 985

Finansielle omløpsmidlar

0

Anna kortsiktig gjeld

4 992 108

Bankinnskott

10 620 143

Sum kortsiktig gjeld

6 386 093

Sum omløpsmidlar

11 941 740

Avrekning med statskassen

Sum avrekningar

5 019 723

Sum eigedelar

44 006 859

Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld

44 006 859

Balanseverdiane har auka med 0,9 pst. frå 2013 til 2014. Verdien av anleggsmidlane har gått opp med 0,3 pst. i høve til 2013, medan omløpsmidlane har auka med om lag 2,6 pst. frå 2013 til 2014. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 7 pst. frå 2013 til 2014.

Tabell 4.11 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art

Beløp i 1 000 kroner

Utgiftsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

427 451

452 793

466 991

451 603

Varer og tenester

410 695

368 022

321 216

239 364

Sum driftsutgifter

838 146

820 815

788 207

690 967

Investeringsutgifter

Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald

48 499

58 889

71 389

Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald

48 499

58 889

71 389

Overføringer frå verksemda

Utbetalinger til andre statlege rekneskapar

5 007 618

3 994 078

4 210 111

3 049 515

Utbetalingar til andre verksemder

1 174 627

2 447 984

2 806 741

5 044 870

Sum overføringar frå verksemda

6 182 245

6 442 062

7 016 852

8 094 385

Finansielle aktiviteter

Kjøp av aksjar og partar

Andre finansielle utgiftar

Sum finansielle aktivitetar

0

0

0

0

Sum utgifter

7 068 890

7 321 766

7 876 448

8 785 352

Inntektsart

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Driftsinntekter

Inntekter frå sal av varer og tenester

Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar

Refusjonar

7 030

7 612

12 575

Andre driftsinntekter

7 680

14 971

8 337

8 939

Sum driftsinntekter

14 710

22 583

20 912

8 939

Inntekter frå investeringar

Sal av varige driftsmidlar

0

0

0

0

Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

Overføringar til verksemda

Inntekter frå statlege løyvingar

7 343 369

7 672 407

8 086 249

8 597 248

Andre innbetalingar

271 399

214 771

435 180

185 858

Sum overføringar til verksemda

7 614 768

7 887 178

8 521 429

8 783 106

Finansielle aktivitetar

Innbetaling ved sal av aksjar og partar

Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente)

Sum finansielle aktivitetar

Sum inntekter

7 629 478

7 909 761

8 542 341

8 792 045

Netto endring i kontantbeholdning

-560 588

-587 995

-665 893

-6 693

Tabell 4.12 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde

Beløp i 1 000 kroner

Inntektstype

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Reknskap 31.12.2014

Budsjett for 2015

Løyvingar til finansiering av statsoppdraget

Løyvingar frå fagdepartementet

3 085 798

3 188 621

3 437 400

3 724 974

Løyvingar frå andre departement

4 258 935

4 483 786

4 648 849

4 872 274

Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan

Tildelinger frå Noregs forskingsråd

Sum løyvingar til statsoppdraget

7 344 733

7 672 407

8 086 249

8 597 248

Offentlege og private bidrag

Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar

Bidrag frå private

190 380

159 810

244 445

185 858

Tildeligar frå internasjonale organisasjonar

Sum bidrag

190 380

159 810

244 445

185 858

Oppdragsinntekter m.v.

Oppdrag frå statlege verksemder

Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder

Oppdrag frå private

Andre inntekter og tidsavgrensningar

94 365

77 544

211 647

8 939

Sum oppdragsinntekter og tilsvarande

94 365

77 544

211 647

8 939

Sum inntekter

7 629 478

7 909 761

8 542 341

8 792 045

Tabell 4.13 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2012–14

Balanse 31.desember

Rekneskap 31.12.2012

Rekneskap 31.12.2013

Rekneskap 31.12.2014

Endring frå 2013 til 2014

Kontantantbehaldning

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

3 229 980

3 877 161

4 562 050

684 888

Behaldning på andre bankkonti

117 268

55 034

36 602

-18 432

Andre kontantbehaldningar

40 780

43 828

43 264

-563

Sum kontantar og kontantekvivalentar

3 388 028

3 976 023

4 641 916

665 893

Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

37 528

39 566

49 375

9 809

Skattetrekk og offentlege avgifter

29 671

32 860

29 575

-3 285

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt

1 135 055

1 170 694

1 395 172

224 478

Gjeld til oppdragsgivarar

Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår

66 403

63 987

74 906

10 919

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 268 657

1 307 107

1 549 028

241 921

Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår

Forskingsprogram under handsamning

2 092 652

2 676 230

3 117 441

441 211

Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 092 652

2 676 230

3 117 441

441 211

Andre avsetningar

Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål

51 539

40 590

47 105

6 515

Fri verksemdskapital

73 866

68 322

61 026

-7 296

Sum andre avsetningar

125 405

108 912

108 131

-781

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar

-98 686

-116 226

-132 684

-16 458

Anna langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

-98 686

-116 226

-132 684

-16 458

Sum netto gjeld og forpliktingar

3 388 028

3 976 023

4 641 916

665 893

Til toppen
Til forsida av dokumentet