Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

3 Byggtabellar for universitet og høgskolar

Tabell 3.1 Ordinære bygg under oppføring i 2016, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530 post 31 og 33 og kap. 2445 post 33

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kroner, prisnivå 1.7.2016

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt teknologibygg, Kalvskinnet

728,2

16 000 m2

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Samlokaliseringsbygg

1 070,5

14 873 m2

Noregs idrettshøgskole

Rehabilitering

874,8

16 662 m2

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet1

Nybygg på Ås for veterinærmiljøa ved NMBU og Veterinærinstituttet

6 787,9

63 088 m2

+ 11 706 m2

(Senter for husdyrforsøk)

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Rehabilitering, Urbygninga

4702

8 190 m2

Universitetet i Bergen

Rehabilitering av universitetsmuseet, fase to

386,2

6 660 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nytt bygg for medisin og helsefag (MH2)

1 339,7

21 057 m2

+ 12 000 m2 (parkerings-anlegg)

1 Senter for husdyrforsøk vart stilt ferdig i 1. halvår 2015.

2 Prisnivå per november 2015.

Tabell 3.2 Kurantprosjekt under oppføring i 2016, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 341

Institusjon

Prosjekt

Kostnadsramme i mill. kr

Bruttoareal

Universitetet i Nordland

Byggjetrinn 6A

ca. 1052

ca. 2 600 m2

1 I tillegg kjem kurantprosjekta som eventuelt blir klare for igangsetting i løpet av hausten 2015 og i 2016, jf. tabell 3.6 nedanfor.

2 Prisnivå per juli 2014.

Tabell 3.3 Prosjekt som er førte fram til forprosjekt

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Universitetet i Stavanger

Arkeologisk museum, nybygg og ombygging

6 131 m2

Tabell 3.4 Prosjekt for sjølvforvaltande institusjonar under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 530 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

Rehabilitering, tunbygningane

Ikkje oppgitt

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Vitskapsmuseet (Kalvskinnet)1

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Vikingtidsmuseum på Bygdøy, tilbygg og rehabilitering

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt anlegg for livsvitskap, farmasi og kjemi

ca. 66 700 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Magasin- og utstillingslokale for universitetsmuseet2

Ikkje fastsett

Universitetet i Oslo

Nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum

Ikkje fastsett

1 Vidare prosess må avvente oppfølginga av konseptvalet for framtidig campusløysing for NTNU.

2 Departementet har stilt ferdig ei konseptvalutgreiing for museet som er eksternt kvalitetssikra.

Tabell 3.5 Prosjekt innanfor husleigeordninga under programmering eller i prosjekteringsbestilling hos Statsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 30

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nytt bygg for helse- og sosialfag, Elgesetergata

Ikkje fastsett

Tabell 3.6 Kurantprosjekt som er under programmering eller prosjektering, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 2445 post 32

Institusjon

Prosjekt

Bruttoareal

Høgskolen i Søraust-Noreg

Campus Hønefoss, ombygging og tilbygg

ca. 10 000 m2

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Nybygg

ca. 4 500 m2

Høgskolen i Hedmark

Campus Evenstad, nybygg og ombygging

ca. 1 200 m2

Høgskolen i Søraust-Noreg

Campus Porsgrunn, nytt studenthus

1 000 m2

Høgskolen i Volda

Hovudbygninga (Kaarstadbygget)

ca. 2 700 m2

Høgskolen i Østfold

Campus Remmen, tilbygg

ca. 1 200 m2

Universitetet i Agder

Tilbygg, Gimlemoen 46

500 m2

Universitetet i Stavanger

Tilbygg til Hulda Garborgs hus

ca. 1 500 m2

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

Nybygg for lærarutdanninga

ca. 11 800 m2

Til toppen
Til forsida av dokumentet