Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kulturdepartementet føres det i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 300–342, 3300–3342 og 5568

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

300

Kulturdepartementet

01

Driftsutgifter

170 235 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 870 000

172 105 000

Sum Administrasjon

172 105 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 000 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 348 500 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

24 518 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

8 350 000

79

Til disposisjon

13 200 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

185 000 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

5 000 000

1 600 568 000

Sum Frivillighetsformål

1 600 568 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd

01

Driftsutgifter

185 070 000

51

Fond for lyd og bilde

38 880 000

55

Norsk kulturfond

919 500 000

1 143 450 000

321

Kunstnerøkonomi

71

Statsstipend

11 620 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

182 700 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

131 500 000

75

Vederlagsordninger, kan overføres

191 320 000

517 140 000

322

Bygg og offentlige rom

01

Driftsutgifter

18 424 000

50

Kunst i offentlige rom

25 440 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

324 500 000

78

Ymse faste tiltak

3 770 000

372 134 000

323

Musikk og scenekunst

01

Driftsutgifter

93 657 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 580 000

22

Forsvarets musikk

46 400 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

21 120 000

70

Nasjonale institusjoner

1 462 365 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

773 210 000

73

Region- og distriktsopera

59 760 000

78

Ymse faste tiltak

297 205 000

2 813 297 000

325

Allmenne kulturformål

01

Driftsutgifter

96 121 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 200 000

52

Norges forskningsråd

12 000 000

53

Sametinget

83 700 000

71

Kulturell og kreativ næring

56 630 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 415 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

51 550 000

78

Ymse faste tiltak

42 940 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 01

7 050 000

82

Nobels Fredssenter

31 290 000

86

Talentutvikling

38 900 000

447 796 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Driftsutgifter

607 009 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 300 000

73

Språkorganisasjoner

23 080 000

74

Det Norske Samlaget

15 330 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

6 000 000

78

Ymse faste tiltak

62 040 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

50 853 000

802 912 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 509 860 000

78

Ymse faste tiltak

104 310 000

1 614 170 000

329

Arkivformål

01

Driftsutgifter

378 037 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 440 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 818 000

78

Ymse faste tiltak

8 595 000

413 890 000

Sum Kulturformål

8 124 789 000

Medieformål m.m.

334

Film- og medieformål

01

Driftsutgifter

166 986 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 830 000

50

Filmfondet

505 300 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

57 000 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

84 350 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler

17 750 000

78

Ymse faste tiltak

5 860 000

846 076 000

335

Mediestøtte

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Produksjonstilskudd

294 300 000

73

Medieforskning

21 610 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 410 000

75

Tilskudd til samiske aviser

28 100 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 135 000

500 555 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

48 030 000

48 030 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

01

Driftsutgifter

79 880 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 070 000

84 950 000

Sum Medieformål m.m.

1 479 611 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

1 991 100 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

94 250 000

2 085 350 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

346 251 000

78

Ymse faste tiltak

12 210 000

358 461 000

342

Kirkebygg og gravplasser

01

Driftsutgifter

66 741 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

33 341 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

19 990 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

5 800 000

125 872 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

2 569 683 000

Sum departementets utgifter

13 946 756 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

3300

Kulturdepartementet

01

Ymse inntekter

83 000

83 000

Sum Administrasjon

83 000

Kulturformål

3320

Norsk kulturråd

01

Ymse inntekter

5 645 000

5 645 000

3322

Bygg og offentlige rom

01

Ymse inntekter

132 000

132 000

3323

Musikk og scenekunst

01

Ymse inntekter

327 000

02

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 801 000

25 128 000

3325

Allmenne kulturformål

01

Ymse inntekter

24 215 000

24 215 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

01

Ymse inntekter

10 428 000

02

Inntekter ved oppdrag

15 435 000

25 863 000

3329

Arkivformål

01

Ymse inntekter

6 439 000

02

Inntekter ved oppdrag

19 027 000

25 466 000

Sum Kulturformål

106 449 000

Medieformål m.m.

3334

Film- og medieformål

01

Ymse inntekter

5 649 000

02

Inntekter ved oppdrag

9 259 000

70

Gebyr

1 900 000

16 808 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

02

Gebyr-lotterier

6 691 000

04

Gebyr-stiftelser

160 000

07

Inntekter ved oppdrag

6 248 000

13 099 000

Sum Medieformål m.m.

29 907 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3342

Kirkebygg og gravplasser

01

Ymse inntekter

19 601 000

02

Leieinntekter m.m.

3 883 000

23 484 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

23 484 000

Skatter og avgifter

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

24 263 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

43 040 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75

Kino- og videogramavgift

34 000 000

106 803 000

Sum skatter og avgifter

106 803 000

Sum departementets inntekter

266 726 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 post 1

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 postene 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

kap. 342 post 1

kap. 3342 postene 1 og 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

14,5 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

599,3 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2018 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

Andre fullmakter

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2018:

  1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk og scenekunst, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

  2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk og scenekunst, post 73 Region og distriktsopera.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2018 skal:

  1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

  2. avgiften per videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner

  3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 657 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2018 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.

Til dokumentets forside