Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak på kap. 326, post 73 Språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2017

Forslag 2018

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

112

115

Noregs Mållag

4 268

4 360

Riksmålsforbundet

1 536

1 570

Kainun institutti – Kvensk institutt

5 619

5 740

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

300

310

Nynorsk avissenter

2 774

2 835

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn

800

820

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 176

1 200

Stiftinga Nynorsk Pressekontor

5 903

6 030

Årets nynorskkommune

102

100

Sum

22 590

23 080

Til dokumentets forside