Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes det forslag om å endre tre bevilgningsforslag i Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020. Proposisjonen omfatter en oppsummering av forslag som er fremmet i andre tilleggsnummer til Prop. 1 S (2019–2020), og forslag til endring av bevilgningsforslagene under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, kap. 606 Trygderetten og kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Forslagene innebærer samlet sett at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pensjonsfond utland, er uendret fra Gul bok 2020. I tilleggsnummer til Prop. 1 S (2019–2020) er det ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner som samlet påvirker statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Brutto finansieringsbehov, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok 2020.