Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

I

I statsbudsjettet for 2020 blir bevilget under følgende kapittel:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

12 204 655 000

mot tidligere foreslått kr 12 164 655 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

87 545 000

mot tidligere foreslått kr 82 545 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

4 955 000 000

mot tidligere foreslått kr 5 000 000 000