Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

2 Endringer i budsjettforslaget for 2020

2.1 Forslag til bevilgningsendringer

Etter at Prop. 1 S (2019–2020) ble lagt frem er det blitt kjent at Arbeids- og velferdsetaten siden 2012 har hatt en feil fortolkning og praktisering av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Arbeids- og velferdsetaten har igangsatt et omfattende arbeid med en egen innsatsgruppe for å gå gjennom alle tidligere saker tilbake til 2012 for å finne ut hvem som har rett til kompensasjon. Saker der feil praktisering av bestemmelsen kan ha vært avgjørende for avslag, stans og tilbakekreving skal gjennomgås. Arbeids- og velferdsdirektoratet anslår foreløpig at feil praktisering av EUs trygdeforordning artikkel 21 gjelder om lag 2 400 saker der det er krevd penger tilbake. Dette vil kreve ressurser og pågå over noe tid. Også Trygderetten vil kunne få flere ankesaker.

Det fremmes forslag om å øke bevilgningene til Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten i 2020.

Regjeringen vil komme tilbake til håndteringen av øvrige merutgifter, herunder til tilbakebetaling, erstatning og merutgifter i justissektoren for øvrig. Tilbakebetaling av urettmessig innkrevde ytelser vil ha konsekvenser også for stønadsbevilgningene. Målet er at tilbakebetalingene skal skje så raskt som mulig. Utbetaling av tapt stønad vil skje fortløpende. Sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger bevilges på poster med stikkordet overslagsbevilgning.

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten

Post 01 Driftsutgifter

Arbeids- og velferdsetaten går nå gjennom alle saker hvor det kan ha skjedd feil og skal følge opp alle dem som har fått urettmessig tilbakebetalingskrav. Arbeidet omfatter en rekke områder. Dette gjelder telefonhenvendelser fra brukerne og veiledning av disse, identifisering av brukere, stoppe innkreving, saksbehandle og omgjøre vedtak både i første instans og i klageinstans og vurdere erstatningsspørsmål. Det vil også bli økte oppgaver knyttet til etterbetaling, rapportering og skatteproblematikk. Etaten må sikre god samhandling med alle relevante aktører, bl.a. Riksadvokaten og Skatteetaten.

For å unngå at innsatsen skal få unødig store konsekvenser for den ordinære driften i Arbeids- og velferdsetaten, for eksempel i form av lengre saksbehandlingstider, foreslås det å øke bevilgningen til etaten i 2020.

Bevilgningsforslaget for 2020 foreslås økt med 40 mill. kroner.

Kap. 606 Trygderetten

Post 01 Driftsutgifter

Hvor mange saker som vil bli anket til Trygderetten etter Arbeids- og velferdsetatens nye behandling er usikkert, men det må forventes en økning i anker. Det foreslås å øke bevilgningen til Trygderetten med 5 mill. kroner i 2020. Midlene vil brukes til flere rettsmedlemmer.

Bevilgningsforslaget for 2020 foreslås økt med 5 mill. kroner.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter

Regjeringen fremmer i alt to tilleggsnummer til Prop. 1 S (2019–2020). Endringene i Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) gjelder overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m., og bidrar samlet sett ikke til endringer i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet sammenlignet med Gul bok 2020.

Til sammen bidrar endringsforslagene i tilleggsnummer til Prop. 1 S (2019–2020) dermed til å øke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 med 45 mill. kroner, når det ses bort fra endringer i bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter.

I Gul bok 2020 er det foreslått bevilget 5 000 mill. kroner under kap. 2309, post 01. Det foreslås å redusere bevilgningsforslaget under kap. 2309, post 01 med 45 mill. kroner, til 4 955 mill. kroner. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 holdes dermed uendret fra Gul bok 2020.