Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) i samsvar med et vedlagt forslag.