Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes enkelte forslag til endringer av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016. Proposisjonen omfatter forslag til endring av enkelte bevilgningsforslag under Samferdselsdepartementet, samt en saldering.

Forslagene innebærer at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pensjonsfond utland, er uendret fra forslaget i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016). Forslagene øker imidlertid statsbudsjettets brutto finansieringsbehov og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Statslånemidler.

Til dokumentets forside